Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους τομείς Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων... Μεσοπρόθεσμο – Περιβάλλον και Χωροταξία: Νέοι κανόνες διαχείρισης αποβλήτων, προώθηση της ανακύκλωσης και Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε όλη τη χώρα

Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους τομείς Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», είναι οι εξής:

 • Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και εφαρμογή της δευτερεύουσας νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 • Σχεδιασμός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα.
 • Διαμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, για τον Ορυκτό Πλούτο και για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Αναμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη Βιομηχανία.
 • Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.
 • Πλήρης λειτουργικότητα του νέου φορέα για το Κτηματολόγιο.
 • Εφαρμογή χωριστής διαλογής στην πηγή και προώθηση της ανακύκλωσης.
 • Λειτουργία υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της ταφής.
 • Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων.
 • Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων για όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων (Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).
 • Ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και κύρωσή τους στο σύνολο της χώρας έως το 2020.
 • Ολοκλήρωση της 20-ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.
 • Ολοκλήρωση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και λειτουργία εθνικού παρατηρητηρίου.
 • Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και Προώθηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας.
 • Στελέχωση με προσωπικό αορίστου χρόνου και ενίσχυση με εξοπλισμό όλων (νέων και διευρυμένων) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Στήριξη αναπτυξιακών δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.