Του Δημήτρη Κοτσώνη/ 1. Η διάνοιξη της οδού Κοροπούλη και η μετατροπή της σε κλειστό οχετό διαστάσεων 10-12 μέτρων και βάθους 5 μέτρων, για...

Του Δημήτρη Κοτσώνη/

1. Η διάνοιξη της οδού Κοροπούλη και η μετατροπή της σε κλειστό οχετό διαστάσεων 10-12 μέτρων και βάθους 5 μέτρων, για όλο το μήκος της το οποίο διατρέχει τον οικισμό.
Υπολογίζοντας ότι το μήκος του υφιστάμενου οχετού που ευρίσκεται κάτω από την οδό Κοτοπούλη δεν υπερβαίνει τα 1.000 μέτρα, το έργο αυτό μπορεί να τελειώσει σε 4 μήνες (έναρξη του έργου με 4 μέτωπα).

Για το έργο αυτό δεν χρειάζεται καμία περιβαλλοντική μελέτη, αφού αφορά  τη διεύρυνση υφιστάμενου οχετού, οι μελέτες δε που χρειάζονται μπορούν και πρέπει να ανατεθούν απ’ ευθείας από τον υπουργό, χωρίς την τήρηση καμίας διαδικασίας από τις συνήθεις, λόγω που επείγοντος. ΑΥΤΕΣ μπορούν να παραδοθούν εντός 15 ημερών και την 16η να δημοπρατηθούν, μεταξύ των πιο αξιόπιστων εταιρειών, και επιμερισμό του έργου σε τρεις, πέραν του ότι μπορούν να ανατεθούν απ’ ευθείας από τον υπουργό λόγω κατεπείγοντος.

Εάν υπάρχουν αντιδράσεις για τέτοια ανάθεση, ας γίνει τροπολογία του νόμου. Τρεις μέρες είναι αρκετές για αυτή την τροπολογία.

2. Η άμεση διάνοιξη του ρέματος ΣΟΥΡΆ, με κατεδάφιση του εργοστασίου κάτωθεν του οποιου διέρχεται, με την κατασκευή προ κατασκευασμένων γεφυρών, για την επικοινωνία όσων κτιρίων αποκόπτεται η επικοινωνία λόγω αυτής της διανοίξεως

3. Τροπολογία στη Βουλή με την οποία θα απαλλάσσεται ο Υπουργός Υποδομών από κάθε ευθύνη αστική και ποινική, για οποιαδήποτε απόφαση και ενέργεια στις οποίες θα προβεί για τα παραπάνω έργα, εφόσον το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί  μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του δεν επιτρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις, την εξαίρεση.

Το μοντέλο αυτό, χρησιμοποιήθηκε για την αποπεράτωση του κτιρίου στο ποιο στεγάζεται σήμερα το ΣτΕ., η ολοκλήρωση του όποιου καρκινοβατούσε επί χρόνια, με συνέπεια της παράδοση του εντός ενός έτους.

Αντίστοιχα έγιναν και  για την δημοπράτηση των έργων της ΕΓΝΑΤΊΑΣ, κατά το τμήμα που αφορούσε τις μελέτες συντάξεως του μειοδοτικού διαγωνισμού,  δια του οποίου αντιμετωπίστηκε η πρόταση των υπηρεσιών του Υπουργείου, για την εφαρμογή της συνήθους διαδικασίας, που κατά τις εκτιμήσεις τους απαιτούσε 27 μήνες κατ’ ελάχιστον. Με συνέπεια να δημοπρατηθούν τα πρώτα τμήματα του έργου εντός διμήνου.

Επισημαίνεται ότι ο ισχύον τότε νόμος, επέτρεπε την απ’ ευθείας ανάθεση μελετών σε περιπτώσεις ύπαρξης ανάγκης για την εκτέλεση επειγόντων έργων.
Συμπληρώνεται, για την ακρίβεια της αναφοράς, ότι οι τεχνικές μελέτες της Εγνατίας ήταν έτοιμες, εκείνο που  χρειάζονταν ήταν μόνο η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού δημοπράτησης. Αντιθέτως οι μελέτες για το κτίριο του ΣτΕ. δεν ήταν ολοκληρωμένες και η ευθύνη της ολοκλήρωσης τους μετατέθηκε στον εργολάβο.
Εν προκειμένω όμως δεν χρειάζεται καμία μελέτη για να κριθεί το απαραίτητο της διάνοιξης των δύο ρεμάτων, τόσο του  ρέματος Σούρας, όσον και του οχετού της οδού Κοτοπούλη, στις προτεινόμενες ή σε πιο μεγάλες διαστάσεις. Αρκεί η απλή λογική προς τούτο.

4. Με δεδομένη την αναποτελεσματικότητα του υπουργείου και της περιφέρειας  η επίβλεψη και διαχείριση των έργων μπορεί να ανατεθεί σε μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση, η οποία ομοίως θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, με τις ανωτέρω διατάξεις.  Στην οποία επίσης να ανατεθεί ακόμη και η αρμοδιότητα για την σύνταξη συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου ( υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάτσης το διυλιστήριο του το ολοκλήρωσε και το ολοκλήρωσε σε ΕΞΗ μήνες ! ).

Σημείωση. Η παρούσα γράφτηκε μια ημέρα πριν από την πρόσφατη πλημμύρα, μετά από την επικοινωνία, λόγω ανησυχίας του υπογράφοντα για τυχόν νέα πλημμύρα στη Μάνδρα, με τον κάτοικο της Μάνδρας κ. Κ. Μπάρμπερη,  από τον οποίο πληροφορήθηκε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως μέριμνα μέχρι σήμερα.

*Δημήτριος Κοτσωνης, πολιτικός μηχανικός
NEWSLETTER