Της Βασιλικής Καλογεροπούλου* Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ αλλά και της ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κτιρίων μετά την... Πρόληψη και αποκατάσταση κτιρίων μετά από φυσική καταστροφή

Της Βασιλικής Καλογεροπούλου*

Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ αλλά και της ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κτιρίων μετά την οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, όσον αφορά σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Για τα κτίρια στα οποία εκδίδεται η κατά νόμον άδεια ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, οι οποίοι έχουν προβλέψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ασφαλείς κατασκευές περί σεισμικών συντελεστών, όχι δόμηση σε ρέμματα, δάση, κλπ, κλπ

Γ ια τα νέα κτίρια που έχουν μελετηθεί με ΕΑΚ & ΕΚΩΣ δε νομίζω πως χρειάζεται να κάνουμε κάποια αναφορά, παρά μόνον την πιστή εφαρμογή των εγκεκριμμένων μελετών.

Για τα παλαιότερα κτίσματα υπάρχουν οικονομικοί ενόργανοι τρόποι ελέγχου, αποτύπωσης και αξιολόγησης βλαβών, φθορών οπότε είμαστε σε θέση ως Μηχανικοί να προτείνουμε τρόπους αποκατάστασης στους ιδιοκτήτες, τους οποίους οφείλουμε και πρέπει να ενημερώνουμε για οτιδήποτε παρατηρούμε στις οικοδομές τους. Πρέπει να πείθουμε ότι δεν πάμε να «βγάλουμε» δουλειά, αλλά ότι ως τεχνικοί και γνώστες της συμπεριφοράς των κτιρίων και των υλικών, γνωστοποιούμε τα προβλήματα της οικοδομής (όσα δούμε κατά την αυτοψία ή από σχεδίοις) και προτείνουμε τρόπους βελτίωσης και αποκατάστασης.

Επίσης, να πείσουμε ότι η φθηνότερη λύση των πάσης φύσεως «ειδικών» τεχνιτών δε στηρίζεται σε καμία θεωρητική κατάρτιση αλλά απλή εμπειρία χρήσης συγκεκριμμένων υλικών, οπότε και αμφίβολης απόδοσης στο κτίριο τους.

Η θέση μας ισχυροποιείται μέσω των γνώσεων μας και της συνεργασίας μεταξύ μας για τον εντοπισμό του αιτίου και την ορθή αποκατάσταση του, δεδομένου ότι τα προβλήματα μπορεί να είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.

Η επικινδυνότητα μιας κατασκευής έναντι σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας μπορεί να οφείλεται σε:

 • Έδαφος θεμελίωσης
 • Κακή ή ελλιπής αγκύρωση των συνδετήρων
 • Λάθος εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης (κακή παρτίδα ποιότητας σκυροδέματος, πλημμελής τοποθέτηση σιδηροπλισμών, έκπτωση υλικών)
 • Λήψη δοκιμίων κατά τη σκυροδέτηση
 • Πύκνωση σιδηροπλισμών, ανεπαρκής δόνηση άρα δημιουργία σπηλαιωμάτων
 • Ελλιπής επικάλυψη των σιδηροπλισμών (προστασία από οξειδώσεις – διαβρώσεις φυσικού περιβάλλοντος και αντίστασης από φωτιά)
 • Προστασία κατασκευών από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις
 • Αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης του κτιρίου ( επαύξηση φορτίων, υποβολή σε χημικές επιδράσεις)
 • Αλλαγές, χωρίς μελέτη, του ξυλοτύπου (μετάθεση ή παράλειψη φερόντων στοιχείων, μεταβολή διαστάσεων, περισσότεροι ή λιγότεροί, της μελέτης, σιδηροπλισμοί, αποφυγή κοντών υποστυλωμάτων) αλλά και των αρχιτεκτονικών κατόψεων (οι τοιχοποιίες «απορροφούν» ενέργεια στο σεισμό) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (διελεύσεις μέσω δοκών, υποστυλωμάτων γιατί δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη με κοπή των σιδήρων και κυρίως στα σημεία στήριξης)
 • Γρήγορο ξεκαλούπωμα (ρηγματώσεις), κακή διαβροχή και συντήρηση ξυλοτύπου
 • Έμπειρα και όχι φθηνά συνεργεία σε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός κτιρίου
 • Όχι δόμηση σε ρέμματα, παραλίες, δάση
 • Αυθαίρετη δόμηση
 • Αλλαγή διαρρυθμίσεων με μεταβολή της θέσης των τοιχοπληρώσεων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου (στα παλαιά κτίρια, οι μπατικές τοιχοποιίες αλλά και ο τρόπος δόμησης των δρομικών λειτουργούν ως ημιφέροντα στοιχεία)
 • Αποφυγή ανισοσταθμίας θεμελίωσης
 • Όχι δόμηση σε ακάλυπτους χώρους, εξασφάλιση διόδων διαφυγής για περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, όχι κλείδωμα εξώπορτας εισόδου πολυκατοικιών)
 • Σωστές λύσεις στεγανοποίησης σε συνδυασμό με θερμομόνωση
 • Προστασία έναντι υγρασιών
 • Ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και εφαρμογή των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Συντήρηση κτιρίων και δικτύων
 • Σωστή απορροή ομβρίων υδάτων από την κατασκευή και κυρίως από δώματα, υπόγεια και ακάλυπτους χώρους
 • Αποκατάσταση βλαβών λόγω χρόνου ή άλλων αιτίων
 • Καλή συνεργασία όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών στην ίδια οικοδομή
 • Όχι εκπτώσεις ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπάρχουν οι γνωστοί και ενδεδειγμένοι τρόποι αποκατάστασης αλλά η πρόταση μας είναι κατά περίπτωση βλάβης, κατόπιν ελέγχων – τεκμηρίωσης και μελέτης.

*Πολιτικός Μηχανικός  / ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.enisxiseis.gr
Το άρθρο αποτελεί εισήγηση της Κας Βασιλικής Καλογεροπούλου στην ημερίδα της ΔΚΜ με θέμα «Πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων», που παραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2018 στο ΤΕΕ