Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Στο “μικροσκόπιο” της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπαίνει η αγορά καυσίμων, υπό το πρίσμα των αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι... Στο μικροσκόπιο της ΡΑΕ μπαίνει η αγορά καυσίμων – Από τη νοθεία και το λαθρεμπόριο στην ηλεκτροκίνηση και τις νέες τεχνολογίες

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Στο “μικροσκόπιο” της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπαίνει η αγορά καυσίμων, υπό το πρίσμα των αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινοτικής νομοθεσίας για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές αλλά και της διαμόρφωσης του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού ως το 2030 που είναι σε εξέλιξη.

Επί του παρόντος η αγορά καυσίμων “διακρίνεται” για την παραβατικότητα (νοθεία, λαθρεμπόριο, ελλιπείς παραδόσεις, εικονικές εξαγωγές κλπ.) αλλά και τη δραματική μείωση της κατανάλωσης που επέφερε η οικονομική κρίση.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, περιορισμό της ρύπανσης, εξοικονόμηση ενέργειας, ενθάρρυνση νέων τεχνολογιών (υβριδικά οχήματα, ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση κλπ.) μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την αλλαγή του μοντέλου και στην εγχώρια αγορά.

Προκήρυξη διαγωνισμού

Η ΡΑΕ προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε προκήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης “Για την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών μέχρι το 2030 στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού”.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η Κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 14% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές για το 2030, το οποίο θα επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρεώσεων που θα τεθούν στους προμηθευτές καυσίμων.

 Σε αυτό το συνολικό μερίδιο, η συνεισφορά των προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου προβλέπεται να είναι 1% το 2025 αυξανόμενο τουλάχιστον σε 3% το 2030.

Κλάδοι Μεταφορών

Με αυτό το δεδομένο η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των τεχνολογιών και των καυσίμων, που δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2020-2030, με παρουσίαση της εξέλιξης του κόστους αυτών ανά μονάδα αναφοράς, των τεχνικών χαρακτηριστικών ή και περιορισμών που διέπουν τη χρήση τους (π.χ. μέγιστα ποσοστά ανάμειξης ή χρήσης μόνο ειδικών κινητήρων, διαθεσιμότητα καυσίμου) ή και την ανάπτυξή τους (π.χ. χωροταξικοί), καθώς και της ομαδοποίησης αυτών των τεχνολογιών και καυσίμων στη βάση υπο-τομέων του κλάδου των μεταφορών.

Οι ελάχιστοι τομείς και υποτομείς του κλάδου των μεταφορών που χρειάζεται να αναλυθούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ακόλουθους:

  1. Οδικές Μεταφορές
  2.  Επιβατικές Μεταφορές (Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά, ΤΑΧΙ, Λεωφορεία Αστικά, Υπεραστικά και Τουριστικά, Δίτροχα και ΤΡΑΜ)
  3.  Εμπορευματικές Μεταφορές (Eλαφρά Φορτηγά Οχήματα και Βαρέα Φορτηγά Οχήματα
  4. Σιδηροδρομικές Μεταφορές
  5. Επιβατικές Σιδηροδρομικές (Επιβατικός Σιδηρόδρομος, Προαστιακός, Μετρό)
  6. Εμπορευματικές Σιδηροδρομικές (Εμπορευματικός Σιδηρόδρομος
  7. Εγχώρια Ναυσιπλοΐα
  8. Εγχώρια Αεροπλοΐα
  9. Διεθνής Αεροπλοΐα

Η μελέτη θα περιλαμβάνει διαφορετικά σενάρια για την επίτευξη του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, όπως ιδίως τα βιοκαύσιμα, βιοαέριο, ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα, ανανεώσιμη  ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και για τη συμμετοχή και άλλων εναλλακτικών καυσίμων (όπως LPG, LNG, CNG) στο ενεργειακό μείγμα.

Βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες που θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των σεναρίων με σκοπό την επίτευξη του στόχου είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι:

α) ενδεχόμενη ανάπτυξη των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και αεροπλάνων και πολιτικές σχετικές με την ανάπτυξη των σταθμών επαναφόρτισης,

β) εκπόνηση φιλόδοξων προτύπων απόδοσης των οχημάτων καθώς και μοντελοποίηση προτύπων σχετικών με τις εκπομπές CO2 (CO2 standard) με διαφορετικές τιμές ανά έτος,

γ) Μεγάλη διείσδυση βιοκαυσίμων καθώς και προηγμένων βιοκαυσίμων στο ενεργειακό μείγμα του κλάδου των μεταφορών,

δ) προώθηση αεριοκίνησης, είτε με την χρήση φυσικού αερίου, είτε με την χρήση υδρογόνου με μεγάλη διείσδυση, και γενικότερα, δυνατότητα μοντελοποίησης της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη σταθμών επανεφοδιασμού,

ε) προώθηση πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης από μεταφορές, και

στ) δυνατότητα μοντελοποίησης γενικότερων πολιτικών για τις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές, επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

NEWSLETTER