Του Αργύρη Δεμερτζή Δέκα κανόνες, ορίζει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε οι υπουργός ΠΕΝ Γιώργος... Νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τα έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης- Ανακατατάξεις στο μητρώο των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Του Αργύρη Δεμερτζή

Δέκα κανόνες, ορίζει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε οι υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, η οποία ταυτοχρόνως φέρνει ανακατατάξεις στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, που λειτουργεί ως ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την ίδια απόφαση του ΥΠΕΝ (Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381) με τίτλο «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργει­ακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντο­λογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  (αριθμός Φύλλου 2672 τεύχος Β της 6ης Ιουλίου) έρχονται ανακατατάξεις στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα προβλέπονται οι όροι και τα δικαιολογητικά νέων εγγραφών (εταιριών και φυσικών προσώπων), οι κατηγορίες του Μητρώου, ενώ παράλληλα δίνεται προθεσμία ενός έτους, δηλαδή μέχρι στις 6 Ιουλίου 2019, οι ΕΕΥ που ήδη έχουν ενταχθεί στο Μητρώο, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η νέα απόφαση για την οριστική τους κατάταξη, σε μία από τις κατηγορίες του Μητρώου.

Η νέα απόφαση αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του ν. 4342/2015, ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρισή τους στο Μητρώο Επιχειρή­σεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ειδικότερα καθορίζει:

Έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

Το περιεχόμενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται/εκτελούνται/ υλοποιούνται/πραγματοποιούνται από τις εγγεγραμμέ­νες επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες αφορούν σε:

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντή­ρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση παραμέτρων λειτουρ­γίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και μεταφορικών μέσων,

β) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντή­ρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ.

Μητρώο ΕΕΥ

Το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχει­ρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και ορίζεται η Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρησή του. Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε αυτό – καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Πιο αναλυτικά προβλέπεται ότι:

 • Καταρτίζεται Μητρώο ΕΕΥ, υπό τη μορφή πληροφο­ριακού συστήματος, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι ΕΕΥ.
 • Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσι­ών γίνεται κατόπιν αιτήσεως της και είναι προαιρετική.
 • Στο Μητρώο ΕΕΥ εγγράφονται οι επιχειρήσεις που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπει η απόφαση και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτών από την Αρμόδια Υπηρεσία.
 • Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρίζονται για κάθε ΕΕΥ τα στοιχεία της και η δραστηριότητα της.
 • Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότη­τας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μεριμνά ώστε να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και ενήμερο.
 • Το Μητρώο ΕΕΥ ενημερώνεται συνεχώς (με προ­σθήκες, διαγραφές και αλλαγές κατηγορίας) με βάση τις διαδικασίες, που ορίζει η απόφαση.
 • Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις επιχει­ρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ τηρείται το επιχειρηματικό και επαγγελματικό απόρρητο.

Κώδικας Δεοντολογίας

Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται οι αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραμ­μένες στο αντίστοιχο Μητρώο, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λει­τουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΕΕΥ, οι ΕΕΥ πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω 10 κανόνες:

 1. Να χρησιμοποιούν προσωπικό με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες.
 2. Να  χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις συμβάσεις/ΣΕΑ.
 3. Εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ, ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμ­βάνονται στα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr
 4. Να  τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δε­σμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει.
 5.  Να προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά παρεμ­βάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 6. Να αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που αναθέτουν σε τρίτους.
 7. Να αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή, η) γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το ισχύον νο­μικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης.
 8. Να παρουσιάζουν στον Τελικό Καταναλωτή με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της σύμβασης/ΣΕΑ.
 9. Να παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της σύμβασης/ ΣΕΑ.
 10. Να  εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης/ ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές τους με σαφή και διαφανή τρόπο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕΥ

NEWSLETTER