Του Αργύρη Πανούση *   Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι ένα χρήσιμο ( και κατ΄εμέ απαραίτητο) εργαλείο για τις Φωτοβολταϊκές  Εγκαταστάσεις . Όμως για να... «Τips» για τους όρους των ασφαλιστήριων των  Φ/Β εγκαταστάσεων

Του Αργύρη Πανούση *

 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι ένα χρήσιμο ( και κατ΄εμέ απαραίτητο) εργαλείο για τις Φωτοβολταϊκές  Εγκαταστάσεις .

Όμως για να είναι χρήσιμο ένα εργαλείο, αυτό θα πρέπει να δουλεύει σωστά και να καλύπτει τις ανάγκες της εργασίας που πρέπει να επιτελέσει.

Για το λόγο αυτό, στον παρών άρθρο, δίνουμε σύντομες χρήσιμες πληροφορίες ( tips)  για το τι θα πρέπει να προσέχει κανείς σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο φ/β εγκαταστάσεων.

  1. Σωστή Περιγραφή Ασφαλιζόμενων

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια υπάρχει σύντομη περιγραφή της φ/β εγκατάστασης. Αυτή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν υπάρχουν σοβαρές διαφορές, τότε είναι δυνατόν η ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί μέρος ή και το σύνολο της αποζημίωσης επικαλούμενη Επίταση Κινδύνου ( δηλαδή ότι η ασφαλιζόμενη εγκατάσταση  δηλώθηκε με στοιχεία τα οποία παρουσίαζαν μικρότερη επικινδυνότητα ως προς τους ασφαλιζόμενους κινδύνους σε σχέση με αυτά που ισχύουν στην πραγματικότητα ). Άρα είναι πολύ σημαντική η σωστή περιγραφή των ασφαλιζόμενων.

  1. Επάρκεια Ασφαλιζόμενων Κεφαλαίων ( υπασφάλιση)

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πραγματικά. Αν είναι μικρότερα τότε θα υπάρχει μείωση της αποζημίωσης διότι ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής του εαυτού του. Π.χ. αν ένα φ/β πάρκο έχει ασφαλιστεί στο 70% της αξίας του η αποζημίωση, σε περίπτωση ζημιάς, θα είναι μειωμένη κατά 30 % κ.ο.κ. Η εμπειρία έχει δήξει ότι σημαντικά προβλήματα υπασφάλισης, παρατηρούνται κυρίως στην ασφάλιση Απώλειας Κερδών ( ο λόγος αναφέρεται  παρακάτω).

  1. Ασφαλιζόμενες Αξίες : καινουργούς ή τρέχουσες ( με παλαιότητα) ή μεικτές

Σε ορισμένα συμβόλαια η κάλυψη είναι σε αξία καινούργιου και άρα και οι ασφαλιζόμενες αξίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην κατασκευή ενός αντίστοιχου καινούργιου πάρκου. Σε άλλα η κάλυψη είναι σε τρέχουσα αξία ( με παλαιότητα). Υπάρχουν όμως και συμβόλαια τα οποία οι ασφαλιζόμενες αξίες θα πρέπει να είναι σε αξία καινούργιου αλλά η αποζημίωση είναι με τρέχουσα αξία (με παλαιότητα). Υπάρχουν τέλος και συμβόλαια που για τα πρώτα χρόνια ( πχ τα πρώτα πέντε) η κάλυψη είναι σε αξία καινούργιου και τα υπόλοιπα είναι με τρέχουσα αξία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κάθε ασφαλισμένος να γνωρίζει τι είδους κάλυψη έχει στο ασφαλιστήριό του, για να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό είναι συμφέρον ή όχι.

Παράδειγμα

Έστω λοιπόν ένα πάρκο 80 KW κατασκευής πριν έξι ( 6) χρόνια. Η αξία σαν καινούργιο είναι  ~ € 100.000  ενώ η τρέχουσα αξία του είναι ~ € 70.000 (δηλαδή έχει μια μέση παλαιότητα ~30 %).

Ο ιδιοκτήτης του θέλει να το ασφαλίσει και έχει, για τις ίδιες ακριβώς καλύψεις, προσφορές από δυο ασφαλιστικές την Α που του προσφέρει ασφάλιστρο 5%0   και την Β που του προσφέρει ασφάλιστρο 6%0.

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται φθηνότερη η Α ( φαίνεται φθηνότερη κατά 16,7%).

Όμως η Α υποχρεώνει η ασφάλιση να είναι σε αξία καινούργιου, ενώ η αποζημίωση θα είναι σε τρέχουσα αξία. Αντίθετα στη Β, ασφάλιση και αποζημίωση είναι σε τρέχουσα αξία.

Έτσι στην Α το κόστος ασφάλισης θα είναι  5%0 x € 100.000 = € 500 ενώ στη

Β το κόστος ασφάλισης θα είναι  6%0 x € 70.000 = € 420

( δηλαδή η Β είναι τελικά πιο φθηνή κατά 16 %).

  1. Περίοδος Αποζημίωσης Απώλειας Κερδών

Εδώ ( όπως φαίνεται και από την εμπειρία ) υπάρχει πρόβλημα σωστής κατανόησης του όρου από τους ασφαλισμένους.

Ακόμα και αν η περίοδος αποζημίωσης είναι μικρότερη του έτους ( πχ  6μηνη, 3μηνη. κ.λ.π ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ίδιο με την ετήσια Απώλεια Κερδών !

Αντιθέτως σε πολλά συμβόλαια υπολογίζεται το κεφάλαιο Απώλειας Κερδών στην μέγιστη περίοδο Αποζημίωσης, το οποίο προφανώς ( όταν αυτή δεν είναι ετήσια ) είναι μικρότερο από το ετήσιο και άρα προκύπτει υπασφάλιση !

  1. Όρος 72 ωρών

Σύμφωνα με τον όρο αυτό αν δύο ζημιές από το ίδιο αίτιο ( πχ. θύελλα) έγιναν με διαφορά μεταξύ τους άνω των 72 ωρών , θεωρούνται ανεξάρτητα γεγονότα μεταξύ τους και άρα αφαιρούνται δύο απαλλαγές.

Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο ( δηλαδή να αφαιρούνται πάνω από μια απαλλαγή)  σε άσχημες καιρικές συνθήκες που διαρκούν αρκετές μέρες και συνήθως σε πάρκα με trackers.

Μάλιστα είναι συνήθως πολύ εύκολο (μέσω της τηλεμετρίας)  να διαπιστωθεί με ακρίβεια ώρας πόσο απέχουν χρονικά μεταξύ τους δύο ζημιογόνα γεγονότα.

  1. Μέτρα Προστασίας – Προϋποθέσεις Κάλυψης

Πάντα θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγραφόμενα ( στο ασφαλιστήριο ) μέτρα προστασίας (πχ καλύπτεται η κλοπή αν υπάρχει σύστημα συναγερμού με GSM κ.λ.π.) ή να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης ( πχ ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης με 2 επισκ/ έτος κ.λ.π).

Αν αυτό δεν γίνεται τότε μπορεί η Ασφαλιστική Εταιρεία να αρνηθεί μέρος ή το σύνολο της αποζημίωσης, εφόσον αποδείξει ότι η μη ύπαρξη των συγκεκριμένων μέτρων συνέτεινε στη εμφάνιση της ζημιάς ( ή την αύξησε).

  1. Ύψος απαλλαγής

Για την εκλογή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και το ύψος της απαλλαγής ( κυρίως των υλικών ζημιών ).

Διότι έχει δείξει η εμπειρία ότι υψηλές απαλλαγές ουσιαστικά «ελαχιστοποιούν» την αποζημίωση.

Υπάρχουν και άλλοι όροι όπως π.χ. Εξαίρεση Απώλειας Κερδών (για υλικά που βρίσκονται εντός εγγύησης) κ.λ.π. αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο ανάπτυξή τους στο παρόν άρθρο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το τελευταία πράγμα που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι το ασφάλιστρο.

Το πρώτο ? φυσικά οι όροι του !

Οι όροι του κάθε ασφαλιστηρίου είναι αυτοί που καθορίζουν την αποζημίωση. Συζητήσεις του τύπου ο συγκριμένος όρος είναι άδικος ή καταχρηστικός συνήθως έχουν μόνο «εγκυκλοπαιδική» χρησιμότητα, αφού αρμόδια για να κριθεί ένας όρος, καταχρηστικός ή όχι, είναι τα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

* O Αργύρης Πανούσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πραγματογνώμονας (συνεργάτης ασφαλιστικών εταιρειών). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι εισηγητής κύκλου σεμιναρίων στο Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) ,  με θέμα τις Φωτοβολταϊκές  Εγκαταστάσεις.