Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Αποκάλυψη ecopress Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, να αναγνωρισθεί ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαντεμ Λάκκου για... Eldorado Gold: Ανατροπή! Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του δημοσίου – Ο ΥΠΕΝ υπέγραψε την τεχνική μελέτη του Μαντεμ Λάκκου

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Αποκάλυψη ecopress

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, να αναγνωρισθεί ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαντεμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας, όπως υπεβλήθη τον Δεκέμβρη του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός, συνιστά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Μεταβίβασης. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eldorado Gold με την οποία γνωστοποιεί ότι το διαιτητικό δικαστήριο, στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας που εκκίνησε το Ελληνικό Δημόσιο, εξέδωσε την απόφασή του που χαρακτηρίζεται από την εταιρία ως βάση για προώθηση του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Απόφαση ΥΠΕΝ
Στο μεταξύ ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης Νέας Μονάδας Μαντεμ Λάκκου, με 8 γενικούς όρους.  Συγκεκριμένα η απόφαση του ΥΠΕΝ (Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/οικ.178115/2767 με ημερομηνία 9/8/2018) και θέμα: «Έγκριση Προσαρτήματος 5: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ» της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στο Δήμο Αριστοτέλη, Χαλκιδικής», προβλέπει τους παρακάτω γενικούς όρους, ως εξής:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΝ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ

Γενικοί Όροι:
1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων που την συνοδεύουν υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα του Κράτους.
2. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
3. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την προϋπόθεση ισχύος της ΚΥΑ:οικ.201745/26.7.2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση που, κατά το στάδιο της τροποποίησης ή της ανανέωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όροι, εξ αιτίας των οποίων μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου σε σχέση με όσα προβλέπονται στη μελέτη αυτή, τότε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία μας τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής μελέτης.
5. Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
6. Πριν την οποιαδήποτε επέμβαση επί του εδάφους, θα πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο δικαίωμα εδαφοχρησίας.
7. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτου φύσεως στο χώρο στον οποίο αναφέρεται.
8. Η εκμεταλλεύτρια εταιρία να φροντίζει πάντοτε για την σύνταξη και ενημέρωση του «Εγγράφου Ασφαλείας και Υγείας», σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του Κ.Μ.Λ.Ε.


Τι λέει η «Ελληνικός Χρυσός»
«Η Εταιρεία και η «Ελληνικός Χρυσός» σημειώνει στην ανακοίνωση της ότι προτίθενται να συνεχίσουν να αξιολογούν την απόφαση και να εκτιμήσουν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εξέλιξη της επένδυσης στην Χαλκιδική», αναφέρει η Eldorado, υπενθυμίζοντας ότι με τη σύμβαση μεταβίβασης του Δεκεμβρίου 2003, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 3220/2004, περιήλθαν στην κυριότητα της Ελληνικός Χρυσός, τα μεταλλευτικά δικαιώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που περιλαμβάνουν τα μεταλλεία στην Ολυμπιάδα, στο Στρατώνι και στις Σκουριές στην Χαλκιδική. Ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. Θεωρούμε ότι έχουμε ενεργήσει με καλή πίστη και με τρόπο που συμφωνούσε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας σύμφωνα με την από 2006 έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του 2011. Έχουμε επανειλημμένα ανακοινώσει αυτή την δέσμευσή μας, όπως και κατά την διάρκεια της διαιτησίας. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την προώθηση του διαλόγου με την Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να συμφωνήσουμε τα κοινά αποδεκτά και ξεκάθαρα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αναμένουμε από το Ελληνικό Δημόσιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μεταβίβασης, που περιλαμβάνουν την έκδοση των αδειών που εκκρεμούν για το έργο των Σκουριών. Η πλήρης, αποτελεσματική και υπεύθυνη ανάπτυξη της επένδυσής μας στην Χαλκιδική θα ωφελήσει το Ελληνικό Κράτος και τους πολίτες του, την τοπική κοινωνία, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας, στην Ελλάδα. Η προσήλωση της εταιρείας στην δέσμευση για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσής μας, αποδεικνύεται και από την υποβολή της τροποποίησης του Προσαρτήματος Τεχνικής Μελέτης για τον Χώρο Απόθεσης Τελμάτων στις Σκουριές, η οποία μειώνει κατά 40% το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου διασφαλίζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.»

Τι έλεγε το ΥΠΕΝ

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΝ σε δελτίο που είχε εκδώσει στις 4 Απριλίου 2018 σημείωνε ότι «Το διαιτητικό δικαστήριο δημοσιοποίησε, σήμερα, την απόφασή του σε σχέση με την επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική. Οι διαιτητές, αναγνώρισαν ομόφωνα ότι:
Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού.
Η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των δικαστών αποφάσισε ότι οι μέχρι τώρα παραλείψεις από την πλευρά της Eldorado Gold δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της Σύμβασης».
Σεβόμενο την απόφαση του δικαστηρίου, το Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, τηρώντας απαρέγκλιτα τρία κριτήρια:
-τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία
-συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μεγιστοποιείται η εγχώρια προστιθέμενη αξία
-τη διαμόρφωση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης»