Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από αυθαίρετα κτίσματα, εγκαταστάσεις και περιφράξεις που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση... Στο ΦΕΚ η ΠΝΠ για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων – Επί «ποδός πολέμου» ο κρατικός μηχανισμός

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από αυθαίρετα κτίσματα, εγκαταστάσεις και περιφράξεις που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση πράξης κατεδάφισης αρχίζει από τις 20 Αυγούστου 2018 η επιχείρηση μαζικών κατεδαφίσεων στην Αττική, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα: « επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018»: που εξέδωσαν ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και μετά την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α’ 149/10.08.2018).


Οι δαπάνες για τα συνεργεία κατεδαφίσεων, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης θα καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και παράλληλα θα καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου ιδιοκτήτη της αυθαίρετης κατασκευής.

Προβλέπεται επίσης ότι δημιουργείται μηχανισμός για τις κατεδαφίσεις με επιχειρησιακό επίκεντρο τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το Τμήμα Επιθεωρήσεων Δόμησης και Κατεδαφίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ταυτοχρόνως τίθενται επί «ποδός πολέμου» οι Εισαγγελικές, Αστυνομικές αρχές, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού.

20 Αυγούστου

Τίθεται προθεσμία δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν στον «κεντρικό μηχανισμό» κατεδαφίσεων των υπουργείων ΥΠΕΝ και Υποδομών κατά προτεραιότητα:

  • Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,
  • Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη.

Τέσσερα άρθρα

Το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τέσσερα άρθρα, τα οποία αφορούν σε: 1. Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης 2. Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών 3. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και  4.Την άμεση εφαρμογή από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης των πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης
1.α) Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195), με την επίβλεψη του ιδίου Τμήματος. Ειδικά οι πράξεις κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 και αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) δύνανται να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης του παρόντος εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018.
β) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ. Για το σκοπό της χρηματοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
γ) Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ΟΤΑ, καθώς και κάθε φορέας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.
2. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
αα) Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,
ββ) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.
β) Η εκτέλεση των πράξεων της περίπτ. α΄ μπορεί να πραγματοποιείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις πράξεις της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄, οι δαπάνες κατεδάφισης δεν καταλογίζονται εις βάρος του υπόχρεου.
3. α) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το σκοπό του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών η υλοποίηση των πράξεων κατεδάφισης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.
Άρθρο Δεύτερο
Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών
Όλες οι μελέτες, τα έργα, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ο εξοπλισμός ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορούν σε δράσεις αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018 και εκπονούνται ή διενεργούνται αδαπάνως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, κοινοποιούνται με ευθύνη του αποδεχομένου τη δωρεά φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή εποπτευομένου φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η υποχρέωση αυτή αφορά και σε μελέτες, έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν ήδη εκπονηθεί ή παραχωρηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Άρθρο Τρίτο
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8: «7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».

Άρθρο Τέταρτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ