Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η προθεσμία προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σύμφωνα με το ν.4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»,...

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η προθεσμία προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σύμφωνα με το ν.4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», για ένα επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Τι πρέπει να κάνουν οι ΔΑ.Σ.Ε. μέχρι τις 27.9.2019

Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) έχουν στη διάθεσή τους ένα επιπλέον έτος ώστε να μεριμνήσουν:

  1. για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών,
  2. για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλον δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια,
  3. για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, ΔΑ.Σ.Ε. που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους εντός της προθεσμίας λύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον,
  4. για την εγγραφή τους, εφόσον στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

dasarxeio

NEWSLETTER