Αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατά 5 έως 10% και συμψηφισμό των προστίμων αυθαιρέτων με τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης σε... ΥΠΕΝ: Αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατά 5 έως 10% και συμψηφισμό των προστίμων αυθαιρέτων με τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό έως 50% προτάσσει στα μέτρα και τις δράσεις που περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», το οποίο αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Ειδικότερα μεταξύ των κανονιστικών μέτρων προβλέπεται:

Αύξηση συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Ο ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρο 25) παρέχει κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ και αύξηση του συντελεστή δόμησης 10% στην περίπτωση όπου το κτίριο επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης ενεργειακής (πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση κάτω των 10kWh/τ.μ./έτος) και περιβαλλοντικής απόδοσης. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης διευρύνεται και για τα κτίρια που κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία υψηλότερη από αυτή των ΚΣΜΚΕ.

Συμψηφισμός δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174) και του άρθρου 102 του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου ειδικού προστίμου. Ο συμψηφισμός διενεργείται εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Κανονιστικά Μέτρα

Επίσης περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία προβλέπουν:

Υποχρεωτική κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)

Σύμφωνα με το ν.4122/2013 (άρθρο 6, παρ. 4), στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα είναι υποχρεωτική. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.

Ενεργειακός Υπεύθυνος στα κτίρια του δημοσίου

Με την Δ6/Β/14826/17.06.2008 ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (Β’ 1122), προβλέπεται ότι για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ορίζεται τουλάχιστον ένας ενεργειακός υπεύθυνος.

Αύξηση συντελεστών απόσβεσης σε κτίρια

Με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προβλέπεται αύξηση στους συντελεστές απόσβεσης των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων των συναφών με την ενεργειακή απόδοση δαπανών σε κτίρια.

Υποχρέωση ενεργειακής διαχείρισης από φορείς του δημοσίου

Χρηματοδοτικά προγράμματα

  • Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ

Στοχευμένα προγράμματα σε μονοκατοικίες, κτίρια του στενού δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα και μακροχρόνιας χρήσης) και κτίρια τριτογενούς τομέα, με την αξιοποίηση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Διαβούλευση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».  Ζητούμενο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4122/2013), είναι από την 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια να καταναλώνουν σχεδόν μηδενική ενέργεια, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει:

1.την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος.

2.τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

3.πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα πουέχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ενέργειας

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν από σήμερα στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9562