Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Κατάργηση της κατηγοριοποίησης των επενδύσεων βάσει του βαθμού όχλησης, απελευθέρωση της εγκατάστασης επιχειρήσεων μέσης όχλησης στην Αττική, εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών... Βιομηχανία: Στο τραπέζι αλλαγή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Του Κώστα Βουτσαδάκη/
Κατάργηση της κατηγοριοποίησης των επενδύσεων βάσει του βαθμού όχλησης, απελευθέρωση της εγκατάστασης επιχειρήσεων μέσης όχλησης στην Αττική, εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών περιοχών και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανασυγκρότηση βιομηχανικών περιοχών που έχουν πληγεί από την κρίση περιλαμβάνονται στα αιτήματα που κατέθεσε ο ΣΕΒ στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα,με τον οποίο η διοίκηση του Συνδέσμου πραγματοποίησε συνάντηση.
Επίσης υπέβαλε σειρά αιτημάτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων στα οποία περιλαμβάνονται η απελευθέρωση των απευθείας εισαγωγών ρεύματος από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, η επιτάχυνση της διασύνδεσης της ελληνικής αγοράς με τις ευρωπαϊκές και η κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των τιμολογίων μέσης και υψηλής τάσης.
Ο ΣΕΒ υπέβαλε πέντε δέσμες προτάσεων για άμεση (ως το τέλος του χρόνου) υλοποίηση, στις οποίες περιλαμβάνονται:
1.Εξυγίανση άτυπων παραγωγικών συγκεντρώσεων (π.χ. Οινόφυτα, Ασπρόπυργος)
2.Νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων (fast track) στη μεταποίηση και ισχυρά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και τεχνολογική καινοτομία όπως: επιταχυνόμενες αποσβέσεις, υπερ-αποσβέσεις, υπερ-εκπτώσεις R&D, κίνητρα θέσεων εργασίας, κίνητρα για εξαγορές κα συγχωνεύσεις (M&As), συμψηφισμός ζημιών – κερδών, κ.τλ.
3.Δι-υπουργικός συντονισμός για τη μείωση του κόστους ενέργειας.
4.Απλοποίηση της αδειοδότησης μέσω: α) της κατάργησης της κατηγοριοποίησης βάσει όχλησης και ευθυγράμμισης αυτής με την περιβαλλοντική νομοθεσία,  β) της μετάπτωσης στο καθεστώς «γνωστοποίησης λειτουργίας» και των δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 και γ) κατάργησης της απαγόρευσης εγκατάστασης επιχειρήσεων μέσης όχλησης στην Αττική.
5.Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ ειδικά για τη μεταποίηση, αλλά και έκτακτα προγράμματα για την ανασυγκρότηση βιομηχανικών περιοχών που έχουν πληγεί από την κρίση.
Ειδικότερα, για την ανασυγκρότηση βιομηχανικών περιοχών η πρόταση του ΣΕΒ προβλέπει τη δημιουργία έκτακτου προγράμματος επενδύσεων σε περιοχές που έχουν ταυτόχρονα:
•Πτώση της τοπικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) στη μεταποίηση κατά τουλάχιστον 30%. (29% είναι η μέση πτώση της ΑΠΑ στην μεταποίηση εθνικά, για την περίοδο 2008-2015 σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).
• Σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα, με κριτήριο να δημιουργούν τοπική ΑΠΑ στην μεταποίηση τουλάχιστον το 2% της εθνικής ΑΠΑ στη μεταποίηση (1,8% είναι η μέση τιμή το 2015).
Τα έκτακτα προγράμματα επενδύσεων σύμφωνα με την πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στις προκηρύξεις του Ν4399/16 για 1-2 έτη, με ποσοστά ενίσχυσης 40% μεγαλύτερα από τα εκάστοτε ισχύοντα βάσει του ΓΑΚ.
Για την ενέργεια οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
• Ολοκλήρωση και προώθηση υποδομών διασύνδεσης, όπως σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένων νησιών και διασύνδεσης με το δίκτυο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.. Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία ενσωματώνοντας το σχετικό έργο στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ.
• Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/MWH) και Υψηλής Τάσης.
• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και για σύναψη διμερών συμβάσεων με ηλεκτροπαραγωγούς.
• Ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το οποίο συνεπάγεται βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, καθώς και eco-design.
Και για το περιβάλλον:
• Απλοποίηση του πλαισίου του Ν.4014/2011 με στόχο την τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων  για την αποφυγή των υφιστάμενων καθυστερήσεων.
• Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.
• Να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της γνωμοδοτικής επιτροπής για «αποχαρακτηρισμό αποβλήτων» όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4042/12, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 4042/12 , άρθρα 12 και 13 (by-product και αποχαρακτηρισμός αντίστοιχα).
• Αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, επίλυση σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πιλοτική λειτουργία του και ενεργοποίηση πιστοποιημένων ελεγκτών.
• Διαμόρφωση πλαισίου & κινήτρων για την ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας.
Επισυνάπτεται το υπόμνημα του ΣΕΒ.