Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ο εμβληματικός  πόλος ζωής και  πρασίνου της Αθήνας, που κρατά επί αιώνες την αυθεντική φυσική ομορφιά του και ταυτοχρόνως αποτελεί ένα... Μπαίνουν μπουλντόζες για 18 μήνες στον Εθνικό Κήπο!   

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ο εμβληματικός  πόλος ζωής και  πρασίνου της Αθήνας, που κρατά επί αιώνες την αυθεντική φυσική ομορφιά του και ταυτοχρόνως αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύστημα στο κέντρο της τσιμεντούπολης ετοιμάζεται να περάσει μία πολύ δύσκολη δοκιμασία αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του, με εκτεταμένα έργα, που προκαλούν ερωτήματα,  διχάζουν και προβάλλουν το δίλημμα: Προστασία ή Απειλή!  

Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς του Δήμου Αθηναίων μετράει αντίστροφα ο χρόνος μέχρι στις 3 Οκτωβρίου 2018, που είναι η καταληκτική προθεσμία της διαγωνιστικής διαδικασίας  για την υποβολή τελικών προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος, στο έργο προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, με δαπάνες του Δήμου, για την «Αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου», που θα κρατήσει κλειστό τον Εθνικό Κήπο επί ενάμιση χρόνο!

Μπαίνουν μπουλντόζες για 18 μήνες στον Εθνικό κήπο και όπως προκύπτει από τα τεύχη δημοπράτησης θα γίνουν εκτεταμένες εκσκαφές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , που σίγουρα θα διαταράξουν το οικοσύστημα κατά τη φάση της κατασκευής. Το ερώτημα είναι εάν θα γίνουν ανεπανόρθωτες ζημιές!

Τεχνική περιγραφή

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου στα τεύχη δημοπράτησης προκύπτει ότι  ο έργο αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου.  Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

«Στο πλαίσιο των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευάζονται όλοι οι διάδρομοι κίνησης των πεζών, με χρήση σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου, επισκευάζεται και συμπληρώνεται το υπάρχον παραδοσιακό σύστημα άρδευσης, επισκευάζονται και συντηρούνται οι λίμνες και η ξύλινη γέφυρα. Επίσης τοποθετείται νέο σύστημα σήμανσης με χρήση πινακίδων – χαρτών, που επισημαίνουν το σημείο που βρίσκεται ο επισκέπτης, κατασκευάζεται νέα μεταλλική περίφραξη στη ζωολογική συλλογή, συντηρούνται – ανακατασκευάζονται όλα τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των παρτεριών, ανακατασκευάζονται τα φυλάκια εισόδου με αλλαγή της σκεπής τους, τοποθετούνται νέα δάπεδα ασφαλείας στην παιδική χαρά και συντηρείται – συμπληρώνεται ο αστικός εξοπλισμός του Κήπου κλπ. Στις εργασίες που αφορούν στο έργο, περιλαμβάνονται επίσης η αναβάθμιση – αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης».

Το CISD στην πρώτη γραμμή

Το θέμα αναδεικνύει το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD). Μέλη του φορέα σημειώνουν ότι «σε λίγες μέρες, οι μπουλντόζες θα έχουν μπει στον Εθνικό Κήπο. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ήδη γίνει και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου είναι θέμα ημερών» και από τις δημόσιες παρεμβάσεις τους προκύπτουν ερωτήματα όπως:

 • Με τα 4,2 εκατ ευρώ της συγκεκριμένης εργολαβίας τι άλλες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των δημοτών θα μπορούσε να καλύψει ο Δήμος Αθηναίων;
 • Στα θέματα της διαχείρισης του Εθνικού Κήπου, δεν υπάρχουν άραγε άλλες προτεραιότητες πολύ πιο σημαντικές και πολύ πιο οικονομικές;
 • Γιατί  πουθενά στα τεύχη του διαγωνισμού δεν υπάρχει κάποια σαφής μέριμνα για το τι θα γίνει με τα ζώα (στις λιμνούλες και αλλού) ή με τα αναρριχόμενα φυτά στις πέργκολες κατά τη διάρκεια των εργασιών;
 • Γιατί δεν υπάρχει μέριμνα και κάποια αναφορά για τις επιπτώσεις από τη γενικότερη διατάραξη του οικοσυστήματος (με πουλιά, φρύνους και άλλα ζώα) του Εθνικού Κήπου;
 • Γιατί  για τις επιπτώσεις στα δέντρα, υπάρχει μόνο μία αναφορά, η οποία αποτελεί περισσότερο ευχή παρά σαφή όρο, και απέχει πολύ από το να διασφαλίσει την ουσιαστική προστασία των ριζών των δέντρων, ιδίως των υπεραιωνόβιων;

– Λέει συγκεκριμένα στο τιμολόγιο μελέτης: «…η εκσκαφή των διαδρόμων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης ριζικού συστήματος, θα ενημερώνονται οι αρμόδιοι επιβλέποντες και κατά περίπτωση θα είναι δυνατή η σημειακή παρέκκλιση της υποχρέωσης για το επιβαλλόμενο βάθος εκσκαφής».

 • Πώς γίνεται τα έργα αυτά να κατάφεραν να περάσουν χωρίς διαβούλευση και «κάτω από τα ραντάρ» των πολιτών και των φορέων της πόλης;

Η επίσημη δημοπράτηση

Σε  ανάρτηση του για το έργο ο Δήμος Αθηναίων αναλυτικά σημειώνει:

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις  03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 10.00 π.μ.  από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 67.742,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης).   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, έχουν οι κάτωθι.:

 1. Ημεδαπά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3ηΤάξη και άνω (του ΜΕΕΠ) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, ή 2η και άνω (του ΜΕΕΠ) λόγω κοινοπραξίας, 1η Τάξη και άνω (του ΜΕΕΠ) κατηγορίας Πρασίνου και 2η Τάξη και άνω (του ΜΕΕΠ) κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
 2. Αλλοδαπά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ,  εγκατεστημένοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων: (http://www.cityofathens.gr/Ημερολόγια Ιστότοπου > Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί: http://www.cityofathens.gr/pkd

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30/08/2018, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ24/08/2018.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Δείτε παρακάτω:

 1. ΤΕΥΧΗ 1 (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή, ΤΕΥΔ, ΣΑΥ, ΦΑΥ)
 2. ΤΕΥΧΗ 2 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)
 3. ΣΧΕΔΙΑ ( ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)
 4. ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
 5. ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ