Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του... Προκηρύσσεται η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», για έργα από 250.000 έως 2,5 εκατ ευρώ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» (ΕΠΑνΕΚ), και επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜµΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων, ιδίων ή και τρίτων.

Σύμφωνα με το «Έθνος» σε περίπτωση µη κάλυψης του παραπάνω ποσού θα προκηρυχθεί νέος κύκλος µε το αδιάθετο ποσό προσαυξημένο κατά 1 5 εκατ. ευρώ (συνολικά δηλαδή 35 εκατ. ευρώ). Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Επιλέξιμες είναι και οι 1 3 περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Όπως έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, θα δημιουργηθεί δομή στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, κατά τα πρότυπα δομής που υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Πιο αναλυτικά, η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας µε τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ1 και 1Σ) και υπηρετεί τον θεματικό στόχο «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων µε την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πέντε κατηγορίες

Στόχος είναι η δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Πέντε είναι οι κύριες επιλέξιμες μορφές αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα:

  1. Απόβλητα αστικού τύπου
  2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων 3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
  3. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
  4. Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας

Επιπλέον, η Δράση συμβάλλει άμεσα στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην ενίσχυση του τομέα των περιβαλλοντικών βιομηχανιών, καλύπτοντας και τις σχετικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από κατευθυντήριες γραμμές και κείμενα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για ενέργειες που αφορούν την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και της αρχής «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)», ως στοιχείο προώθησης της σχετικής πολιτικής στα θέματα επιχειρηματικότητας περιβάλλοντος.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και:

  • περαιτέρω τομέα της διαχείρισης αποβλήτων όσο και του τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων,
  • Την επέκταση της δυναμικότατος τους για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών,
  • Την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά,
  • Την κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων,
  • Την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας,
  •  Τη δημιουργία προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας .

Πηγή:  Έθνος