Στο πλαίσιο της παρεχόμενης από τη ΜΟΔ υποστήριξης στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (ειδικότερα Δήμους και ΦοΔΣΑ) και των προβλέψεων του κοινοτικού και εθνικού δικαίου... Εγχειρίδιο και υποστήριξη σε ΟΤΑ για Πράσινα Σημεία από τη ΜΟΔ

Στο πλαίσιο της παρεχόμενης από τη ΜΟΔ υποστήριξης στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (ειδικότερα Δήμους και ΦοΔΣΑ) και των προβλέψεων του κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την ανακύκλωση ρευμάτων αποβλήτων, αναπτύχθηκε από τη ΜΟΔ και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της το εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων».

Καθώς ήδη έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς σχετικοί οδηγοί και εγχειρίδια (ΕΟΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) όπουπεριγράφονται οι εισαγωγικές έννοιες, τα βήματα και οι παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων, το εγχειρίδιο της ΜΟΔαναπτύχθηκε με γνώμονατηνεξειδίκευση των γενικότερων κατευθύνσεων που περιέχονται στους προαναφερθέντες οδηγούς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο που διαμορφώνει η αγορά της ανακύκλωσης στην Ελλάδα σήμερα.

Βασικός σκοπός του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση Πράσινων Σημείων & Γωνιών Ανακύκλωσης, παρέχοντας τους στοιχεία για την αδειοδότηση, τον τεχνικό σχεδιασμό, τα συλλεγόμενα ρεύματα, την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών, το κόστος επένδυσης και λειτουργίας και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Κυρίως όμως στόχος του είναι να καταδείξει ότι ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε Δήμου μπορούν να υιοθετηθούν σε πρώτη φάση στοχευμένες και οικονομικές λύσεις (ακόμη και με ίδιους πόρους) οι οποίες θα διευρύνονται με την πάροδο του χρόνου, με μέριμνα να υπάρχει συνέργεια με τα υπόλοιπα δίκτυα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Με δεδομένο ότι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ είτε υφίστανται είτε αναμένονται το προσεχές χρονικό διάστημα προσκλήσεις σχετικές με την ανάπτυξη Πράσινων Σημείων,το εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους στην ωρίμανση και υποβολή σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης. Στη φάση αυτή, ορισμένοι κυρίως αγροτικοί / ημιαστικοί Δήμοι,  ήδη υποστηρίζονται από τη ΜΟΔ στο σχεδιασμό και ωρίμανση των Πράσινων Σημείων που επιθυμούν να αναπτύξουν και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και όσων άλλων Δήμων το επιθυμούν.