Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ο νέος  Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)  οδηγεί σε αλλαγές της σχετικής με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων νομοθεσία, προκειμένου η... Αλλάζει η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ο νέος  Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)  οδηγεί σε αλλαγές της σχετικής με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων νομοθεσία, προκειμένου η Ελλάδα να προσαρμοστεί με τις αυστηρές απαιτήσεις και επιταγές της νέας Οδηγίας και των Κανονισμών της ΕΕ για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη ανέθεσε και υλοποιήθηκε ήδη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  το έργο με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

Το ΥΠΕΝ ανάρτησε απόφαση στις 21 Νοεμβρίου 2018 στην «Διαύγεια», η οποία αναφέρεται στο έργο που ανατέθηκε στο ΤΕΕ να υλοποιιηθεί εντός 12 μηνών. Η σχετική απόφαση, που έχει χρονικό σημείο αναφοράς το 2016 και έχει από την πλευρά του ΤΕΕ εκπληρωθεί, αφορά σε ριζική αναμόρφωση του ΚΕΝΑΚ, και των υφιστάμενων Τεχνικών οδηγιών, στην έκδοση νέων πρότυπων Τεχνικών Οδηγιών για κτίρια βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και συνακόλουθα σε νέους κανόνες για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, όπως επίσης και σε  αναθεώρηση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Η πλήρης παραλαβή του έργου από το ΤΕΕ οδηγεί σε αλλαγές και σε αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας  στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με μέτρα όπως η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 27, ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), οι ενεργειακοί ελεγκτές, οι τεχνικές οδηγίες για τους μηχανικούς, καθώς και τα λεγόμενα καθεστώτα – μέτρα επιβολής σύμφωνα με τα οποία οι πάροχοι ενέργειας αναλαμβάνουν το 10% του εθνικού στόχου για την εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα.

Υποχρεώσεις

Σημειώνεται ότι η χώρα μας οφείλει να εναρμονιστεί με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα, οι οποίοι προβλέπουν ότι:

  • Τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019
  • Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021

Το έργο

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ το έργο «εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» από το ΤΕΕ  περιλαμβάνει:

– Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι παράμετροι της 1ης έκδοσης της έκθεσης για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

– Την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου.

Σε δύο φάσεις

Η υλοποίηση του έργου προβλέφθηκε σε 2 φάσεις, ως εξής:

Α’ φάση:

-Εκπόνηση πίνακα με τιμές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

-Προτάσεις αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης και της συναφούς κείμενης νομοθεσίας ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και της έκθεσης για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.

Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών 20701-1/2010, 20701 2/2010, 20701-3/2010, 20701-4/2010, 20701-5/2010, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτές όλες οι τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.

-Έκδοση Τεχνικής Οδηγίας Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ώστε να ενσωματωθούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

-Προτάσεις αναθεώρησης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ώστε να ενσωματωθούν στο λογισμικό όλες οι νομοθετικές και τεχνικές τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων, από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια, τις αναθεωρημένες ΤΟΤΕΕ και τη νέα ΤΟΤΕΕ για το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

– Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο της ριζικής ανακαίνισης, τον έλεγχο της οικονομικής, τεχνικής και λειτουργικής εφικτότητας, την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, ιδίως συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κλπ.

Β’ φάση:

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα ανακύψουν στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του έργου από την εν λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου. Κατά τη φάση αυτή του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επικαιροποίηση των παραδοτέων της φάσης Α’, βάσει των οδηγιών της ανωτέρω Υπηρεσία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

NEWSLETTER