Η “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ανακοίνωσε  την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων σε συνολικά 39 περιοχές  στην Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η σχετική... Έναρξη κτηματογράφησης σε 39 περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας

Η “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ανακοίνωσε  την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων σε συνολικά 39 περιοχές  στην Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Θέμα: Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 2308/1995, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με την με αριθμό 42/7/28.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ορίστηκε η 17η Δεκεμβρίου 2018 ως ημερομηνία έναρξης της
Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της κτηματογράφησης
των προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων:

 1. Αγίου Λουκά,
 2. Αγροσυκέας,
 3. Αθύρων,
 4. Ακρολίμνης,
 5. Αμπελιών,
 6. Αξού,
 7. Αραβησσού,
 8. Αχλαδοχωρίου,
 9. Γαλατάδων,
 10. Γιαννιτσών,
 11. Δάφνης (Πρώην Κοιν. Αγ. Γεωργίου),
 12. Δροσερού,
 13. Δυτικού,
 14. Εσωβάλτων,
 15. Καρυωτίσσης,
 16. Κρύας Βρύσης,
 17. Λάκκας,
 18. Λιπαρού,
 19. Μελισσίου,
 20. Μυλοτόπου,
 21. Νέας Πέλλας,
 22. Παλαιού Μυλοτόπου,
 23. Παλαιφύτου,
 24. Πέλλας,
 25. Πλαγιαρίου,
 26. Ραχώνας και
 27. Τριφυλλίου (Γυψοχωρίου) του καλλικρατικού Δήμου Πέλλας

Και των προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων:

 1. Άνυδρου,
 2. Αρσενίου,
 3. Άσπρου,
 4. Δάφνης (Πρώην Κοιν. Δάφνης),
 5. Καλής,
 6. Νέας Καλλίπολης,
 7. Καλυβίων,
 8. Κρανέας,
 9. Μανδάλου,
 10. Πετραίας,
 11. Προφήτου Ηλία και
 12. Σκύδρας του καλλικρατικού Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα
αναρτηθούν κατά την παραπάνω ημερομηνία στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν
αναρτημένα επί δύο (2) μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των
στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της
αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.
Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την
3η Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες
δηλώσεις.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 § 2
εδ. α του Ν. 2308/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 4 του Ν. 4164/2013, το
Δημόσιο «υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει
αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας
των δικαιωμάτων του».
Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν.
2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον
δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της
Ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία
μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο
μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το
πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη
σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης … και αντίγραφο της πράξης. Εάν
στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή
ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην
αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου
δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση
φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα,
στο οποίο αφορά η πράξη».
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βύρωνας Νάκος

NEWSLETTER