Η ψηφιακή υπογραφή μπαίνει δυναμικά στην καθημερινή ζωή των μηχανικών και αποτελεί πλέον το απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο, που αντικαθιστά τη φυσική τους υπογραφή στον... Civiltech: Οδηγός για την ψηφιακή υπογραφή – Αύξηση ζήτησης κατά 400%!  

Η ψηφιακή υπογραφή μπαίνει δυναμικά στην καθημερινή ζωή των μηχανικών και αποτελεί πλέον το απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο, που αντικαθιστά τη φυσική τους υπογραφή στον ηλεκτρονικό κόσμο, ενώ κατοχυρώνει τα δικαιώματα τους και παράλληλα τους προστατεύει από άμεσες και μελλοντικές ευθύνες.

Η ζήτηση για ψηφιακή υπογραφή μετά την έναρξη λειτουργίας του e-Άδειες, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, έως 400%!

Σε συνεργασία και με την ευθύνη της εξειδικευμένης εταιρίας Civiltech, το ecopress παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό για τις εφαρμογές και τις εξελίξεις, σχετικά  με την ψηφιακή υπογραφή. Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα και παρουσιάζει τις ολοκληρωμένες απαντήσεις, που έλαβε από τους επιστημονικούς συνεργάτες της εξειδικευμένης εταιρίας, οι οποίοι  απαντούν μεταξύ άλλων και στο κρίσιμο θέμα: «γιατί η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων τύπου .pdf  στο σύστημα e-Άδειες κατοχυρώνει το μηχανικό».

Οδηγός

Αναλυτικά η ενημέρωση για την ψηφιακή υπογραφή με την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων έχει ως εξής:

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή; 

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά τη φυσική σας υπογραφή σας στον ηλεκτρονικό κόσμο. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, έχει την ΙΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή (Ν. 3979/2011). Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή:

 1. Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα.
 2. Είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος.
 3. Δημιουργείται με κατάλληλα μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο (π.χ. συσκευή USB token).

Έτσι, το φυσικό πρόσωπο που βάζει την ψηφιακή υπογραφή του, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπέγραψε ο ίδιος τo έγγραφο ή τη σύμβαση.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή ένας μηχανικός; 

 • Για την ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, όπως ορίζει το ΦΕΚ 2216B’/14-06-2018.
 • Για την πιστοποιημένη είσοδο στο σύστημα e-Άδειες, όπως το ΦΕΚ Β’ 3136/31-07-2018.
 • Για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπως ορίζει ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29-05-2013 ).
 • Τέλος, με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής αντικαθίσταται το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., αστυνομία κ.λ.π.) σε έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύντομα, ψηφιακή υπογραφή θα απαιτείται και σε άλλες διαδικασίες π.χ. στο e-περιουσιολόγιο.

Είναι επομένως απόλυτα λογικό το γεγονός ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του e-Άδειες, η ζήτηση για ψηφιακή υπογραφή έχει αυξηθεί κατακόρυφα, έως 400%.

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από την Α.Π.Ε.Δ.;

Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) περιγράφεται αναλυτικά εδώ. Επιγραμματικά,  απαιτείται η προμήθεια ΑΔΔΥ π.χ. μιας εγκεκριμένης συσκευής USB token, η υποβολή της αίτησης σας για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε Κ.Ε.Π. και τέλος η έκδοση του ψηφιακού σας πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Α.Π.Ε.Δ. παρέχονται δωρεάν, έχουν τριετή διάρκεια και μετά από αυτό το διάστημα θα πρέπει να ανανεωθούν.

Έχω αποκτήσει παλιότερα ψηφιακό πιστοποιητικό, έχω επομένως το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω το  e-Κτηματολόγιο και το e-Άδειες ως μηχανικός; 

Όχι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάρτηση του ψηφιακού σας πιστοποιητικού στην ειδική ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 

Πώς υπογράφω ψηφιακά ένα έγγραφο τύπου .pdf; 

 1. Αρχικά τοποθετείτε μία Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (π.χ. usb token) στον υπολογιστή σας.
 2. Στη συνέχεια, ανοίγετε το κατάλληλο λογισμικό, είτε ελεύθερο (π.χ.acrobat reader), είτε εμπορικό (π.χ.building sign)
 3. Ορίζετε τη θέση της ψηφιακής σας υπογραφής, οπότε καλείται αυτόματα από το λογισμικό η αντίστοιχη πύλη π.χ. ΕΡΜΗΣ.
 4. Πληκτρολογείτε τον προσωπικό σας κωδικό, οπότε τοποθετείται αυτόματα η ψηφιακή σας υπογραφή με την κατάλληλη χρονοσήμανση.
 5. Ειδικά για την υποβολή εγγράφων στο  e-Κτηματολόγιο και στο  e-Άδειες η υπογραφή σας χρειάζεται να συνοδεύεται από την ψηφιακή σφραγίδα σας.

Γιατί η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων τύπου .pdf  στο σύστημα e-Άδειες κατοχυρώνει το μηχανικό;

Η συμπλήρωση των στοιχείων και η ανάρτηση των αρχείων στο e-Άδειες εκτελείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή της αίτησης (που μπορεί να είναι διαφορετική οντότητα από την ομάδα έργου πχ μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο ΤΕΕ). Σε περίπτωση ομάδας έργου και προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση, απαιτείται έγκριση από όλα τα μέλη της ομάδας, η οποία παρέχεται «άπαξ» και όχι για κάθε έγγραφο ή μελέτη ξεχωριστά.

Με αυτό το τρόπο εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής να «ανεβάζει» τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα. Τα μέλη της ομάδας διατηρούν πάντα τη δυνατότητα να «βλέπουν» πως διαμορφώνεται το συνολικό περιεχόμενο της αίτησης.

Επομένως είναι μια καλή πρακτική σε περιπτώσεις ομάδας έργου, κάθε μηχανικός να υπογράφει ψηφιακά το υλικό που παραδίδει στον διαχειριστή, προκειμένου οι ευθύνες του καθενός να είναι προσδιορισμένες, και να αποκλείονται μεγαλύτερες ή μικρότερες «επεμβάσεις» για τις οποίες ενδεχομένως δεν είναι ενήμερος ο μελετητής.

Επιπλέον το σύστημα του ΤΕΕ, σε κάποια στιγμή – δεν το κάνει ακόμα – θα ελέγχει το δικαίωμα του μηχανικού να υπογράφει τον συγκεκριμένο τύπο μελέτης, με βάση την ψηφιακή του υπογραφή.

Γιατί να επιλέξετε τη Civiltech για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής 

Η Civiltech ακολουθεί μια μεθοδολογία που σας βοηθά να αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα ψηφιακή υπογραφή, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε την υποστήριξη του τεχνικού μας τμήματοςτη στιγμή που τη χρειάζεστε, για κάθε σας υπογραφή. Συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη λύση της Civiltech περιλαμβάνει:

 • Την προμήθεια ΑΔΔΥ SafeNet eToken 5110 που έχει ελεγχθεί ότι λειτουργεί σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ, με 3ετή εγγύηση και οδηγίες γραμμένες στα ελληνικά από τη Civiltech!
 • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή της αίτησης σας προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.).
 • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού – μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ – με απομακρυσμένη σύνδεση σε πρότυπο υπολογιστή της Civiltech.
 • Την άμεση καταχώρηση του έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού στο Τ.Ε.Ε., έτσι ώστε αυτό να είναι συνδεδεμένο με την ιδιότητα του μηχανικού.
 • Την αποστολή του token με courier στο χώρο σας.
 • Την ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και σχεδίων με την εφαρμογή Building Sign.

Σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε σε τρίτο πρόσωπο τους κωδικούς εισόδου σας στο taxisnet και στο Τ.Ε.Ε. καθώς η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται με απομακρυσμένη σύνδεση σας σε δικούς μας πρότυπους υπολογιστές πού έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Επιπλέον, έχετε όλα τα οφέλη απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαθέτετε έτοιμο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό καθώς και εγκεκριμένο USB token για την ψηφιακή υπογραφή αρχείων σε οποιονδήποτε υπολογιστή θέλετε.

NEWSLETTER