Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη... Επίλυση διαφορών από την Αρχή  Προδικαστικών Προσφυγών

Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» διοργανώνουν -υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου- η ΑΕΠΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Π.Π. (Κτίριο Κεράνης, 4ος όροφος, Λεωφ. Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη).

Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Πρόεδρος του 4ου Τμήματος του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύμβουλος Επικρατείας, Μιχαήλ Βηλαράς, με τίτλο: «Η δικαστική προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων υπό το φως του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ».

Βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου:

  • Προσβολή πράξεων και παραλείψεων των αναθετουσών αρχών ενώπιον της ΑΕΠΠ: Έννομο συμφέρον και έκταση προδικαστικού ελέγχου
  • Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Οι Αρχές Προδικαστικών Προσφυγών ως όργανα ελέγχου του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων συμβάσεων. Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
  • Ανταγωνισμός, διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων και κριτήρια αποκλεισμού στο Ν. 4412/2016: Ο θεσμικός ρόλος της Α.Ε.Π.Π.
  • Δίκαιο και Οικονομία
  • Ο δημοσιονομικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων και η συμβολή της Α.Ε.Π.Π. στην ελληνική αγορά επιχειρήσεων
  • Η ΑΕΠΠ ως ενδικοφανές όργανο προσφυγών και η συνταγματικότητα αυτής.
NEWSLETTER