Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ανοιχτό θέμα είναι εάν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν ή όχι  επιβάρυνση προς τους δήμους και την  Εφορία για ημιυπαίθριους, γκαράζ,... Αυθαίρετα: Ανοιχτό το θέμα για τα τέλη προς Δήμους και Εφορία

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ανοιχτό θέμα είναι εάν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν ή όχι  επιβάρυνση προς τους δήμους και την  Εφορία για ημιυπαίθριους, γκαράζ, αποθήκες, σοφίτες, υπόγεια και άλλους χώρους των ακινήτων τους, που έχουν ήδη νομιμοποιηθεί.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ αριθμ. 237/2018) προβλέπει ότι «εφόσον δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, τέλους ακίνητης περιουσίας, τυχόν προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε νόμους της τακτοποίησης αυθαιρέτων, οι ιδιόκτητες τους δεν θα έχουν αναδρομικά και στο μέλλον καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση».

Ωστόσο η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους συνοδεύεται από έναν πελώριο «αστερίσκο»:  Εκκρεμεί η αποδοχή της από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών!

Οι πρώτοι υπολογισμοί για το ύψους των δημοτικών τελών ακίνητης περιουσίας και των φόρων,  που αντιστοιχούν στις επιφάνειες των τακτοποιημένων αυθαιρέτων, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, ανεβάζουν τα έσοδα του κράτους σε δις ευρώ.

Είναι άγνωστο και προς το παρόν αβέβαιο εάν το υπουργείο Οικονομικών με σημείο αναφοράς τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα αποφασίσει να διαγράψει  … « μονοκονδυλιά»  ένα πελώριο κρατικό έσοδο ή  εάν μέσω της γνωμοδότησης του ΝΣΚ  «ανακαλύπτει»  μια νέα πηγή εσόδων, άμεσης ή σταδιακής είσπραξης, με τις γνωστές μεθόδους των δόσεων και των ρυθμίσεων.

Τα ερωτήματα και η αγωνία μεταφέρεται τώρα στους ιδιοκτήτες, που έχουν ενταχθεί στους νόμους της τακτοποίησης, θεωρώντας ότι η εισπρακτική περιπέτειά τους τελειώνει στην καταβολή των προστίμων αυθαιρέτων.

Προς το παρόν, τα πανηγυρικά δημοσιεύματα περί απαλλαγής των ιδιοκτητών από τα τέλη, που προκαλεί η θετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, συνοδεύονται από ηχηρή σιωπή του υπουργείου Οικονομικών για το τι μέλλει γενέσθαι.

«Καθίσταται γνωστό»

Παράλληλα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως παγίως ισχύει, γίνεται γνωστό ότι:

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), «Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή».

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα».

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Ειδικότερα  δημοσιεύθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 237/2018 σύμφωνα με την οποία:

α) Εάν για την πολεοδομικά προβλεπόμενη χρήση του χώρου που υπήχθη στο καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας σ’ αυτόν αυθαίρετης χρήσης κατά τις διατάξεις των νόμων 3843/20104014/20114178/2013 και 4495/2017, δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, τέλους ακίνητης περιουσίας, τυχόν προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δεν θα καταβληθούν για τον χώρο αυτό τα πιο πάνω ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ούτε αναδρομικά, δηλαδή από την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης μέχρι την έναρξη του καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων, ούτε για το διάστημα του καθεστώτος διατήρησης της αυθαίρετης χρήσης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων γι’ αυτήν λόγω της υπαγωγής του χώρου αυτού στις πιο πάνω διατάξεις των νόμων 3843/2010,  4014/2011,4178/2013 και 4495/2017 (ομόφ.).

β) Εάν για το χώρο που υπήχθη στις πιο πάνω διατάξεις των νόμων 3843/20104014/20114178/2013 και 4495/2017, καταβάλλονταν, πριν την υπαγωγή, δημοτικά τέλη για δηλωθείσα ή διαπιστωθείσα, κατόπιν ελέγχου των δημοτικών αρχών, χρήση, για την οποία ίσχυε μεγαλύτερος ή μικρότερος συντελεστής σε σχέση με το συντελεστή που ισχύει για την εγκατασταθείσα στο χώρο αυτό αυθαίρετη χρήση που διατηρείται με τις διατάξεις αυτές, τα εν λόγω δημοτικά τέλη θα εξακολουθήσουν να προσδιορίζονται και να καταβάλλονται και κατά το καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων με το συντελεστή (μικρότερο ή μεγαλύτερο) της χρήσης που είχε δηλωθεί ή διαπιστωθεί πριν την υπαγωγή (ομόφ.).

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία, πριν την υπαγωγή του χώρου στις πιο πάνω διατάξεις των ν. 3843/20104014/20114178/2013 και 4495/2017, είχε δηλωθεί ή είχε εντοπιστεί, κατόπιν ελέγχου των δημοτικών αρχών, η αυθαίρετα εγκατασταθείσα χρήση και τα δημοτικά τέλη προσδιορίζονταν και καταβάλλονταν με το συντελεστή που ίσχυε για την χρήση αυτή, η υπαγωγή της τελευταίας σε καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων κατά τις πιο πάνω διατάξεις, δεν λαμβάνεται υπόψη για τυχόν επανακαθορισμό των δημοτικών τελών με βάση την πολεοδομικά νόμιμη χρήση του χώρου αυτού, αλλά τα δημοτικά τέλη και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εξακολουθούν να επιβάλλονται όπως είχαν υπολογιστεί πριν την υπαγωγή με βάση την εγκατασταθείσα αυθαίρετη χρήση (ομόφ.).

δ) Για αυθαίρετες κατασκευές που υπήχθησαν στο καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων και εξαίρεσης από την κατεδάφιση των ν. 4014/20114178/2013 και 4495/2017, κατά το μέτρο που οι τελευταίες (αυθαίρετες κατασκευές) επιφέρουν αύξηση της επιφάνειας ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του εμβαδού ακίνητης περιουσίας, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 του ν. 25/1975, 10 παρ. 10 του ν. 1080/1980 και 24 παρ. 5 και 15 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής των αντίστοιχων προστίμων μη υποβολής ή υποβολής εκπροθέσμου δηλώσεως (ομόφ.).

Εκκρεμεί η αποδοχή της εν λόγω Γνωμοδότησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

NEWSLETTER