Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Αδειοδότηση με έξι δικαιολογητικά, “τσεκ λιστ”, αποκλειστικές προθεσμίες (μετά την παρέλευση των οποίων θα τεκμαίρεται ότι το αίτημα έχει εγκριθεί) και... Προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για “φαστ-τρακ” αδειοδότηση των αιολικών

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Αδειοδότηση με έξι δικαιολογητικά, “τσεκ λιστ”, αποκλειστικές προθεσμίες (μετά την παρέλευση των οποίων θα τεκμαίρεται ότι το αίτημα έχει εγκριθεί) και ανάθεση τμημάτων της διαδικασίας σε εξωτερικούς συμβούλους είναι ορισμένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη πρόταση για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής που υπέβαλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η Άδεια Παραγωγής είναι η πρώτη ουσιαστικά άδεια που λαμβάνουν οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη ΡΑΕ, μετά την οποία προχωρούν στα επόμενα στάδια της μακράς αδειοδοτικής διαδικασίας. Στόχος της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι σε εύλογο χρόνο “να επεξεργαστεί και υποβάλει προτάσεις και για τις λοιπές φάσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας καθώς έχει θέσει ως προτεραιότητά της για το 2019 να συμβάλει στην επαναστατική απλοποίηση της συνολικής διαδικασίας, που είναι αναγκαία ώστε να πάψει να είναι αναποτελεσματική, πανάκριβη και ψυχοφθόρα”.

Σύμφωνα με την πρόταση το περιεχόμενο και τα κριτήρια χορήγησης αδειών παραγωγής τυποποιούνται ώστε να είναι δυνατός ο αυτοματοποιημένος έλεγχός τους υπό μορφή check list και  η άδεια θα χορηγείται εάν πληρούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Η σύνδεση του σταθμού (σημείο απορρόφησης) προτείνεται σε μη κορεσμένο δίκτυο
  2. Η θέση του σταθμού δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού κατά το ΕΧΠ-ΑΠΕ όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ. Ειδικά εάν ο αιτών θεωρεί ότι υπάρχει λάθος στη καταχώρηση, μαζί με την αίτηση θα ζητά και τη διόρθωσή της υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης.
  3. Δεν γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της ΡΑΕ.
  4. Η θέση του σταθμού δεν συμπίπτει με εκκρεμή αίτηση ή εκδοθείσα άδεια παραγωγής, εκτός εάν για την ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας και:
  • η νέα αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή από νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον κάτοχο ή η μετοχική του σύνθεση ταυτίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 67% με του κατόχου,
  • η νέα αίτηση αφορά έργο που εμπίπτει στην ίδια κατηγορία στήριξης (ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ) στην οποία θα ανήκε και το έργο με άδεια λειτουργίας αν λάμβανε σήμερα λειτουργική στήριξη.
  1. Ειδικά για χερσαίους αιολικούς σταθμούς, υποβάλλεται πιστοποιητικό ανεμολογικών μετρήσεων από μετεωρολογικό ιστό, με ετήσια διάρκεια, πληρότητα άνω του 85% και μέση ταχύτητα ανέμου στο ύψος μέτρησης τουλάχιστον 5m/sec. Ειδικά εάν η ανωτέρω μέση ταχύτητα ανέμου είναι πάνω από 7,5m/sec αρκούν μετρήσεις εξάμηνης διάρκειας. Στην περίπτωση χερσαίων αιολικών σταθμών που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της Επικράτειας, εκτός από εκείνες των νησιών και των βραχονησίδων του Αιγαίου, ο μετεωρολογικός ιστός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε απόσταση μικρότερη από 7 χλμ. από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών.
  2. Υποβάλλεται έγγραφο τραπεζικής χρηματοδότησης (π.χ. Letter of Intent) τουλάχιστον για το 70% του τυπικού προϋπολογισμού του έργου.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά επίσης να γίνουν πιο συχνοί (τουλάχιστον ανά δίμηνο) οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων για νέα άδεια παραγωγής και η σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων να διαφοροποιείται ανά τεχνολογία και ίσως το μέγεθος.

Η πρόταση έχει εκπονηθεί μετά από μακρά διαβούλευση με τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία περιελάμβανε -μεταξύ άλλων- ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ με τη συμμετοχή των μελών την Τετάρτη 14.11.2018, δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου μέσω του δικτυακού της τόπου από 27.11 έως 10.12.2018 και διαδοχικές συζητήσεις στο ΔΣ.

Η εφαρμογή της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ για σημαντικές μεταβολές στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις άδειες παραγωγής, θα επιταχύνει τις διαδικασίες αυτές, κυρίως όσον αφορά τις τροποποιήσεις και μεταβολές των ήδη αδειοδοτημένων έργων, θα μειώσει πάρα πολύ το φόρτο εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και θα εξοικονομήσει πόρους από τις επιχειρήσεις, οι οποίοι θα διατεθούν πιο αποτελεσματικά προς όφελος της ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος.

NEWSLETTER