Με διαδικασίες εξπρές, καθώς προκηρύχθηκε την Παρασκευή 8 Μαρτίου και προβλέπεται  κατάθεση  επενδυτικού ενδιαφέροντος έως  την Παρασκευή 15 Μαρτίου δρομολογήθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού... Στις … Παρασκευές «παίζεται» ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Με διαδικασίες εξπρές, καθώς προκηρύχθηκε την Παρασκευή 8 Μαρτίου και προβλέπεται  κατάθεση  επενδυτικού ενδιαφέροντος έως  την Παρασκευή 15 Μαρτίου δρομολογήθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για την πώληση των δύο εταιριών λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ.

Μεσολάβησε η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή, η οποία σύμφωνα με την κατεύθυνση που επέβαλε η Κομισιόν οδηγεί σε μονόδρομο πώλησης των δύο λιγνιτικών μονάδων.

Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται ουσιαστικά χωρίς περιθώρια αποκλεισμού προσφορών λόγω χαμηλού τιμήματος, εφόσον υποβληθούν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές εξαγοράς, έως τις 22 Απριλίου 2019, όπως ορίζει η σχετική  προκήρυξη της ΔΕΗ.

Εκτιμητής 

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την πρόσληψη και δεύτερου εκτιμητή από τη ΔΕΗ, ο οποίος θα εκτιμήσει την αξία των μονάδων με βάση τα δεδομένα αντίστοιχων συναλλαγών που έχουν γίνει στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη και τίμημα που προσφέρθηκε στον πρώτο διαγωνισμό για τη μονάδα της Μελίτης από τον όμιλο Μυτιληναίου (25 εκατ. ευρώ

Προβλέπει επίσης ότι και  οι μέτοχοι της ΔΕΗ, δηλαδή κυρίως το Δημόσιο, εντάσσονται στους έχοντες την υποχρέωση να εκτελέσουν την απόφαση της Κομισιόν για το σπάσιμο του μονοπωλίου της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας με λιγνίτη. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο έχει πλέον την υποχρέωση, με την ιδιότητα του βασικού μετόχου, να επιβάλει στη διοίκηση της ΔΕΗ την αποδοχή των προσφορών για τις λιγνιτικές μονάδες.

Υδρουλεκτικά 

Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θεωρείται τελευταία προσπάθεια για την πώληση των δυο λιγνιτικών  μονάδων της ΔΕΗ, καθώς εάν και ο εν εξελίξει διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος  διανοίγεται η προοπτική   εφαρμοσθεί η απόφαση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το σπάσιμο του μονοπωλίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη, με ορατό το ενδεχόμενο να τεθεί από τις Βρυξέλλες θέμα πώλησης και υδροηλεκτρικών μονάδων.

«Μνηστήρες»

Στη νέα διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να πάρουν μέρος εταιρείες ή κοινοπραξίες που είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πρώτη διαδικασία, όπου τελικά μόνο ο όμιλος Μυτιληναίου υπέβαλε προσφορά. Εκτός από την κοινοπραξία Κοπολούζου – Κινέζων, στο διαγωνισμό είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ENERGETICKÝ Α PRŮMYSLOVÝ HOLDING, Α.S. (EPH) και INDOVERSE COAL INVESTMENTS.

Η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Το πλήρες κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης του ΥΠΕΝ, για την  επανάληψη  της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε. έχει ως εξής:

Μετά το άρθρο 3 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) προστί­θεται νέο άρθρο 3Α ως εξής: «Άρθρο 3Α

  1. Μετά την κήρυξη ως άγονης της διαγωνιστικής δι­αδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 3, η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών του παρόντος νόμου σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιμητέοι επενδυτές στο πλαίσιο επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προ­κηρύξει και θα διεξάγει η ίδια, με επιμέλεια και δαπάνη της, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου. Ο διαγω­νισμός θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) της κάθε νέας εταιρίας και των λοιπών συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3, οι οποίες εφαρμό­ζονται αναλόγως.
  2. Με τη δημόσια πρόσκληση, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., προσκαλούνται εντός προθε­σμίας επτά (7) ημερών οι υποψήφιοι επενδυτές που συμ­μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, καθώς και όσοι άλλοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παρα­γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσί­μων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονο­μική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισί­ου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικα­σία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρό­σβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον ή στους προτιμητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο (2) νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.
  3. Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρείας κυρώνεται νομοθετικά.
  4. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ορίσει εκτιμητή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτιμητής λαμβάνει υπόψη του αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα αποτελέσμα­τα του προηγούμενου διαγωνισμού. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση που τυχόν υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Οι παράγραφοι 6 έως 11 του άρθρου 3 εφαρμόζονται αναλόγως.».

2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

«Ως εργασιακά μισθολογικά δικαιώματα, τα οποία με­ταβιβάζονται μετά την απόσχιση στις νέες εταιρείες, νο­ούνται οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιμητέους επενδυτές. Ως συνολικές ετήσιες αποδοχές θεωρούνται οι καταβληθείσες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής των αποδοχών αυτών μπορούν να διαμορφώνονται με διαφορετικό, σε σχέση με τα προβλεπόμενα κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των μετοχών, τρόπο και διαφορετική αιτιολογία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε νέας εταιρείας, αρκεί να μη μετα­βάλλεται το ύψος των συνολικών ετησίων αποδοχών, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της με­ταβίβασης των μετοχών.».

3) Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) μετά τις λέξεις «νέων εταιρειών» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.».

4) Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) οι λέξεις «παρ. 2 του άρθρου 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 3Α».

5) Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) τροποποιείται ως εξής:

«3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούμενών πράξεων για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν. 4533/2018 (Α’ 75), το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ’ της περί­πτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), μειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες (9%).».

 

NEWSLETTER