Αρχίζει η «μάχη» για την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, ενώ το νησί αναμένεται να… βγει από την πρίζα το 2020. Στο μεταξύ το έργο... Αρχίζει η «μάχη» για την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης

Αρχίζει η «μάχη» για την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, ενώ το νησί αναμένεται να… βγει από την πρίζα το 2020.

Στο μεταξύ το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με την Αττική μετά από αλλεπάλληλες εμπλοκές σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο κινείται με αβέβαια χρονοδιαγράμματα και μακροπρόθεσμη προοπτική υλοποίησης.

Το ΥΠΕΝ σπεύδει να δώσει λύση, με μεταφορά ενεργειακών μονάδων και για το σκοπό αυτό συμπεριέλαβε σχετική νομοθετική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για τη γεωθερμία,  που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και με βάση σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της, εγκατεστη­μένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες».

Ενδιαφέρον

Η υπόθεση ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών, εγχώριων και ξένων, ενώ μέσω της ΡΑΕ θα εξεταστούν προτάσεις και λύσεις.

Ανοιχτό θέμα είναι ένα θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ. Άλλες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί αφορούν σε  μεταφορά μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και ελαφρού πετρελαίου diesel,  με παράλληλη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο (LNG) ως καύσιμο.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση

Σημείο αναφοράς για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας είναι η περιοχή  στον Αθερινόλακκο Κρήτης, δίπλα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη, στην τελική μορφή της, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή αναλυτικά έχει ως εξής:

  1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και με βάση σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της, εγκατεστη­μένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες.
  2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, για τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των μεταφερόμενων μονάδων της παραγράφου 1 και του βοη­θητικού εξοπλισμού αυτών, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Οι μονάδες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες με την έναρξη της εγκατάστασής τους. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας εκμετάλ­λευσης των μονάδων αυτών υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομική αρχή τοπογραφική αποτύ­πωση, διάγραμμα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των προστιθέμενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η τελευταία εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
  3. Οι προστιθέμενες μονάδες υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να συμμορφώνονται με την ισχύου- σα περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με την 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) κοινή υπουργική απόφαση, την οικ. 6164/ 2018 (Β’ 1107) κοινή υπουρ­γική απόφαση και την 2017/ 1442/ΕΕ εκτελεστική από­φαση της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, καθώς και με τα οριζόμενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για τις υφιστάμενες μονάδες των λειτουργούντων σταθ­μών παραγωγής. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται, εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των προστιθέμενων μονάδων, να υποβάλει στις αρμόδι­ες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σχέδια και μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209), της οικ. 167563/ ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) υπουργικής απόφασης και της οικ. 170225/2014 (Β’ 135) υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγω­γής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες.
  4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβι­λοι, βάσει των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της πέμπτης παρ. του δεύτερου Μέ­ρους του Παραρτήματος V της 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν για τη λειτουργία αυτών με φορτίο άνω του 70% οι οριακές τιμές του ίδιου ως άνω εδαφίου.
  5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, με το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας, διάρκειας έως δύο (2) έτη, στους σταθμούς, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες της πα­ραγράφου 1. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της πα­ραγράφου 3, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 (Β’ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001 (Β’ 508) υπουργικές αποφά­σεις, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέμενες μονάδες.
NEWSLETTER