Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ρεκόρ παραβάσεων σε ενεργειακές επιθεωρήσεις … «χτύπησε» αρχιτέκτονας μηχανικός, ενεργειακή επιθεωρήτρια Β΄ τάξης, καθώς σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΝ … «κατάφερε»... Ενεργειακή επιθεωρήτρια «χτύπησε» ρεκόρ παραβάσεων!

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ρεκόρ παραβάσεων σε ενεργειακές επιθεωρήσεις … «χτύπησε» αρχιτέκτονας μηχανικός, ενεργειακή επιθεωρήτρια Β΄ τάξης, καθώς σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΝ … «κατάφερε» να υποπέσει σωρευτικά σε τέσσερις παραβάσεις για την έκδοση συνολικά  42 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Aπόφαση του υπουργού ΠΕΝ  Γ. Σταθάκη που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» για την «βιομηχανία» των παράνομων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης επιβάλει στη συγκριμένη μηχανικό ποινή αποκλεισμού από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις συνολικής διάρκειας 18 μηνών και πρόστιμο ύψους  … 752 ευρώ!

 

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του νέου χρόνου οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και αυτοψιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress οι έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και η λίστα των παρανομιών.

Οι παραβάσεις

Όπως προκύπτει από την απόφαση του ΥΠΕΝ, τα 42  ΠΕΑ εκδόθηκαν από την συγκεκριμένη μηχανικό την περίοδο από το 2011 έως το 2017. Κατόπιν ελέγχων και διασταύρωση στοιχείων, που έγιναν από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Ελεγκτών και Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ  διαπιστώθηκε ότι έγιναν τέσσερις παραβάσεις, οι οποίες είναι:

Παράβαση1η: Αναγραφή ανακριβών ενεργειακών στοιχείων επί των ηλεκτρονικώναρχείων δεδομένων των συνολικά 24  Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των εξεταζόμενων κτηρίων/κτηριακών μονάδων, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136).

Παράβαση 2η: Υποβολή ανακριβών ενεργειακών στοιχείων επί των ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των εξεταζόμενων κτηρίων/κτηριακών μονάδων, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136).

Παράβαση 3η: Εκπλήρωση πλημμελώς των επιστημονικών και επαγγελματικών καθηκόντων και των συμβατικών υποχρεώσεων , υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της έκδοσης των συνολικά 42  Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Παράβαση 4η: Έκδοση 3 από τα συνολικά 42 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίσματα, τα οποία δεν νοούνται ως «κτίριο/κτιριακή μονάδα» κατά την έννοια του Ν.4122/2013 (φΕκ Α’ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136).

Οι ποινές

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ επιβάλλεται στην συγκεκριμένη μηχανικό αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για δεκαοχτώ (18) μήνες και χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (752 €), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136)

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως:

Παράβαση 1η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για τεσσεράμισι (4,5) μήνες.

Παράβαση 2η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για τεσσεράμισι (4,5) μήνες.

Παράβαση 3η: Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για εννέα (9) μήνες.

Παράβαση 4η: Χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (752 €).

Προσφυγή

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ σημειώνεται τέλος ότι από την συγκεκριμένη μηχανικό επιτρέπεται να ασκηθεί κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ  ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

NEWSLETTER