Του Αργύρη Δεμερτζή/ Συνολικά 61 νομοτεχνικές βελτιώσεις επιφέρει το υπουργείο Οικονομικών στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό, που συζητείται στη Βουλή, τις... Μόνο στο ecopress: Οι 61 αλλαγές στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Συνολικά 61 νομοτεχνικές βελτιώσεις επιφέρει το υπουργείο Οικονομικών στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό, που συζητείται στη Βουλή, τις οποίες φέρνει στο φως και  παρουσιάζει αναλυτικά και στο σύνολο τους το ecopress

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό είναι αποτέλεσμα της κριτικής και των αντιδράσεων, που έχουν εκδηλωθεί από επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς εντός και εκτός Βουλής.

Αφορούν σε ουσιώδεις μεταβολές σχετικά με την άμβλυνση είτε απόσυρση προβλέψεων για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χρήσεων και δραστηριοτήτων μέχρι απλές φραστικές αναδιατυπώσεις με στόχο την αυστηρότερη προστασία της κοινοχρησίας του αιγιαλού, της παραλίας και των οικοσυστημάτων. Σημαντική μεταβολή είναι σε περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων και άλλων χρήσεων κυρίως βιομηχανικών ενεργειακών και άλλων εγκαταστάσεων ότι η φράση «μπορεί να αδειοδοτηθούν» αντικαθίσταται με τη φράση «μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης».

Επίσης πολύ βασικό στοιχείο είναι το θέμα των «παλαιών αιγιαλών», που για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη αλλάζει χαρακτηρισμό και από «πρώην» γεωτεμάχιο ανήκον στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου γίνεται «νυν» κοινόχρηστο γεωτεμάχιο, δηλαδή αμεταβίβαστο.

Οι ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Οι 61 νομοτεχνικές βελτιώσεις που η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανατσιου κατέθεσε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ Ενσωμάτωση των σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 και άλλες διατάξεις» αναλυτικά έχουν ως εξής:

 

 1. Στην περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου η φράση «και καταβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κύρωσης της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 1 ή από την ημερομηνία κατάθεσης των κυρωτικών εγγράφων στην Α.Τ.Υ.Ε., όποια ημερομηνία είναι η μεταγενέστερη και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2019,» αντικαθίσταται με την φράση «και καταβάλλεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης της Συμφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., το αργότερο έως την 31.12.2019,».
 2. Στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου η φράση «η ισχύς της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της αρχίζει από τη συνδρομή  των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 58 αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «η ισχύς της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της για την Ελλάδα αρχίζει, με βάση την παρ.2 του άρθρου 3 της Συμφωνίας και τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 39/12.05.2017 απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας, από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και κατάθεσης από την χώρα μας του εγγράφου κύρωσης της Συμφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.».
 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «οικιστικών περιοχών» αντικαθίσταται με τη λέξη «οικισμών».
 4. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας, μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσμοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι καθορισμένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραμμή παραλίας με βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ, έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωματώνεται ως έχει».
 5. Στην παρ. 2 του  άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 24 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «Η προστασία των κοινοχρήστων πραγμάτων» προστίθεται η φράση «και του οικοσυστήματος αυτών».
 6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 24 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» προστίθεται κόμμα (,) και η φράση «τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασμού».
 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 24 του Σχεδίου Νόμου αναδιατυπώνεται ως εξής: «5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών, που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 3,5,6 και 7 Α, ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης».
 8. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «…που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν εκτελεσθεί» προστίθεται η φράση «και λειτουργούν νόμιμα».
 9. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου εσωτερικού άρθρου, μετά τη φράση «όσον αφορά την τήρηση της» προστίθεται η λέξη «ισχύουσας».
 10. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου εσωτερικού άρθρου, μετά τη φράση «της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118)» προστίθεται η φράση «καθώς και του οικείου Δήμου» και διαγράφεται η φράση «και του οικείου Δήμου» στο τέλος του εδαφίου.
 11. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρου 28 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη λέξη «εγκαταστάσεις» προστίθεται η φράση «δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού».
 12. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που αφορούν βιομηχανικές μονάδες με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
 13. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσαται με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου αναριθμείται σε παρ. 7.
 14. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου η φράση «Περιφερειακού Χωρικού Πλαισίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή των άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)».
 15. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 30 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη λέξη «αδειοδότηση» προστίθεται η φράση «και παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού».
 16. Στην παρ. 3 άρθρου 13 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων» η φράση «της παραγράφου 5» αντικαθίσταται με τη φράση «των παραγράφων 5 και 6».
 17. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «Αν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών» αντικαθίσταται από τη φράση  «Σε κάθε περίπτωση».
 18. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται, πριν την τελεία, η φράση «και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ΄αυτήν».
 19. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται, πριν την τελεία, η φράση «και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλλει τις παραβάσεις».
 20. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου».
 21. Στο πρώτο εδάφιο της  περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001,  το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32  του Σχεδίου Νόμου , η φράση «μέχρι εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων».
 22. Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 Α του  ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι  γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές».
 23. Tο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, ο οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου διαγράφεται.
 24. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εντός κηρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
 25. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εντός κηρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
 26. –Στο, μετά την ως άνω προσθήκη δευτέρου εδαφίου, τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
 27. Μετά το τέλος του, μετά την ως άνω προσθήκη δευτέρου εδαφίου, τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων περιοχών των νόμων1650/1986 (Α΄ 160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002».
 28. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 Α του ν.2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου, , η φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας», αντικαθίσταται με τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
 29. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη λέξη «ερευνητικούς» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «ύδρευσης, αποχέτευσης,».
 30. Η περίπτ. δ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου αντικαθίσταται ως εξής: «δ) ερευνητικούς σκοπούς,»
 31. Στο τέλος της περίπτ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου , , προστίθεται η φράση «ανεξάρτητα από το αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του αιγιαλού ή της παραλίας,».
 32. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν.2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση « (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων)» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται  η φράση «,εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιμενικής εγκατάστασης».
 33. Στον τίτλο του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου , μετά  τη λέξη  «Αδειοδότηση» προστίθεται η φράση «παραχώρησης χρήσης».
 34. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου,  η φράση «μπορεί να αδειοδοτηθούν» αντικαθίσταται με τη φράση «μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης».
 35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «ή αποτελούν λειτουργικό σύνολο με τα εν λόγω καταλύματα ή ξενοδοχειακές μονάδες» αντικαθίσταται από τη φράση «ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων».
 36. Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, οι λέξεις «αδειοδότηση» αντικαθίστανται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης».
 37. Στην περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, που προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011» προστίθεται η φράση «και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου».
 38. Στο τέλος της υποπερίπτ. αα) της περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α, του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται η φράση «μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου,».
 39. Στο τέλος της υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται η φράση «μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου,».
 40. Στην περίπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδοτηθούν» αντικαθίσταται με τη φράση «λάβουν την παραχώρηση χρήσης».
 41. Στην περίπτ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδοτούνται» αντικαθίσταται από τη φράση «που λαμβάνουν παραχώρηση χρήσης».
 42. Στην περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης».
 43. Στην περίπτ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση «την παραχώρηση της χρήσης».
 44. Στην υποπερίπτ. αα) της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης» τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «,εκτός αυτών που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα,».
 45. Στην υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης».
 46. Στην περίπτ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση», σε οποιαδήποτε πτώση, αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης» στην αντίστοιχη πτώση.
 47. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότησης» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρησης της χρήσης».
 48. Στην παρ. 4 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί» αντικαθίσταται με τη φράση «για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια».
 49. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης».
 50. Στην παρ. 7 του άρθρου 14 Α του ν. 2971/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου, η λέξη «αδειοδότηση» αντικαθίσταται με τη φράση «παραχώρηση της χρήσης»
 51. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 36 του Σχεδίου Νόμου,  η λέξη «βραχονησίδων» διαγράφεται.
 52. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου  38 του Σχεδίου Νόμου, μετά τη φράση «που εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.,», προστίθεται η φράση «από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και» .
 53. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Σχεδίου Νόμου, διαγράφεται η φράση «από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 54. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου  38 του Σχεδίου Νόμου, ,προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.».
 55. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του Σχεδίου Νόμου, με την οποία προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 διαγράφεται.
 56. Στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στους χώρους ζώνης λιμένα».
 57. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου, , μετά τη φράση «συνοδευόμενη από τα στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου ή χρήστη και σκαρίφημα » προστίθεται η φράση «ή εποπτικό υλικό».
 58. Στην παρ. 5 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου η φράση «πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,προκειμένου να εκδοθεί Α.Ε.Π.Ο» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.7.2011 και για τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρμόδια Υπουργεία».
 59. Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.7.2011».
 60. Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόμου, η φράση «για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο» αντικαθίσταται από τη φράση «για την έκδοση των απαραίτητων αδειών από τα συναρμόδια Υπουργεία».
 61. Η παρ. 11 του άρθρου 42 επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Κατά των αποφάσεων επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής».
NEWSLETTER