Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε... Χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021

Παράλληλα έχει εκδοθεί  πρόσκληση  χρηματοδότησης για την κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων χώρων μέσω  του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία  υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνουν την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α ́ 15), όπως ισχύει.

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων, εφόσον:

 • Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.
 • Η υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
 • Η υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνοδεύεται από πλήρη ενημέρωση της Ψηφιακής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους.
 • Οι δαπάνες για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματοδότηση, δεν έχουν εμπορικό σκοπό και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ύψος χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ  αποτελούν οι:

 • Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του ν. 604/1977 (Α ́ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α ́ 96), όπως ισχύουν.
 • Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
 • Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες.
 • Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

 1. Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
 2. Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 4. Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.
 5. Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
 6. Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 7. Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 8. Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 9. Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδι­κασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσπο­των ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 2894 Τεύχος Β΄5 Ιουλίου 2019) έχει ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησι­μοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α’ 15), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι­ατάξεις» (Α’ 206).

γ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί­κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

δ) Της παρ. 3 του άρθρου 41του ν. 4129/2013 «Κύρω­ση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52) όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 91 παράγραφος 1 του ν. 4870/2014 όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε. δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143)).

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικο­ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ­βερνητικά όργανα» (Α’ 98).

 1. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί­ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι­κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο­

μίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

 1. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
 2. Το π.δ. 58/2019 (Α’ 98) «Διορισμός Υπουργού Εσω­τερικών».
 3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145).
 4. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
 5. Την 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιο- ρίδου» (Β’ 3901).
 6. Την αριθμ. 602/149272/21.6.2019 εισήγηση της Γε­νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
 7. Το αριθμ. 67288ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ 18.6.2019 (ΓΝ 38/2019 ΚΕΜΚΕ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οι­κονομικής Πολιτικής, Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι­σχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού. Η δαπάνη χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων, το ύψος της ανά δικαιούχο και η διαδικασία καταβολής της εγκρίνονται ετησίως με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιο­δότηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) για τον καθορισμό των δικαιούχων χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματο­δότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, στο εξής φορείς, για τα έτη 2019, 2020 και 2021, με σκοπό τη λειτουρ­γία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα δαπανών

 1. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

α) Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποί­ηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του ν. 604/1977 (Α’ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α’ 96), όπως ισχύουν.

β) Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημο­τικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντρο­φιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ια­τρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τρο­ποποίηση πολεοδομικής άδειας.

γ) Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσπο­των ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχεί­ρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων πε­ριλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2.

ε) Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συ­ντροφιάς.

 1. Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

α) Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφι­στάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

β) Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

γ) Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την πε­ρισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμ­βανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρι­κές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτη­νίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.

ε) Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

στ) Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύ­ματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκατα­στάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ζ) Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθα­ριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλο­ξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

η) Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφά­λισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαί­σια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

θ) Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης.

ι) Δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λει­τουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώ­ρου των καταφυγίων και των ιατρείων των φορέων, όπως κηπουρικών εργασιών.

ια) Δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό και τα φαρ­μακευτικά σκευάσματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 1714/75275/6.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε­ριβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1489).

ιβ) Δαπάνες για έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων πλην των στειρώσεων.

 1. Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσο­στό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της παρ. 1 που έχουν πραγματο­ποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγ­ματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.
 2. Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επι­λέξιμων δαπανών προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει, σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρημα­τοδότησης.

Άρθρο 3

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης για τις δα­πάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 είναι φορείς του άρθρου 1, εφόσον:

α) Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.

β) Η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμ­φωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

γ) Η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνοδεύ­εται από πλήρη ενημέρωση της Ψηφιακής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους.

δ) Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγμα­τοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

ε) Οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματο­δότηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1, δεν έχουν εμπορικό σκοπό και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Άρθρο 4

Αίτηση χρηματοδότησης – Δικαιολογητικά

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρηματοδότηση της πα­ρούσας απόφασης φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οι­κείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματο­δότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

του φορέα, καθώς και οι αριθμοί ηλεκτρονικής σήμαν­σης και καταγραφής στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί­μων (ΥΠΑΑΤ), των ζώων που διαχειρίστηκε ο φορέας το χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση.

Η αίτηση κατατίθεται συνοδευόμενη από τα δικαιολο- γητικά των παρ. 2, 3 και 4, κατά περίπτωση.

 1. Για τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συ­ντροφιάς η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συ­ντροφιάς.

β) Άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

γ) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπογεγραμ­μένη από μηχανικό.

δ) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκ­προσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει:

αα) Ότι η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν και η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχεί­ριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

ββ) Ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία αιτείται χρηματοδότησης δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνι­κό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

γγ) Ότι ο φορέας δεν θα αξιοποιήσει τις δραστηριό­τητες για τις οποίες θα λάβει χρηματοδότηση για εμπο­ρικούς σκοπούς (όπως φιλοξενία / περίθαλψη ζώων με αμοιβή), αλλά αποκλειστικά για την υποδοχή / περίθαλ­ψη αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

δδ) Ότι ο φορέας θα εξασφαλίζει την ελεύθερη πρό­σβαση των κτηνιάτρων του Υπου ργείου Αγροτικής Ανά­πτυξης και Τροφίμων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών και Π.Ε. και των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις του ή στους χώρους που υλοποιούνται ενέργειες διαχείρισης των ζώων για οποιοδήποτε έλεγχο και θα ακολουθεί τις υποδείξεις τους.

ε) Απόφαση σύστασης του Συνδέσμου Δήμων, όταν ο ενδιαφερόμενος φορέας είναι Διαδημοτικός Σύνδεσμος, στην οποία αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) ότι οι Δήμοι μέλη του καταβάλ­λουν τέλη και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

στ) Νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως προβλέπονται στο ν. 4308/2014 (Α’ 251).

 1. Για τη βελτίωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η αίτηση της παρ. 1 συ­νοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λει­τουργίας ιατρείου μικρών ζώων.

β) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, υπογεγραμμένη από μηχανικό.

γ) Τα δικαιολογητικά των περ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. 2.

 1. Για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 1, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της πεντα­μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει.

β) Αν υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συ­ντροφιάς, απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής της περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.

γ) Σύμβαση μεταξύ του φορέα και ιδιωτών που τυχόν έχει συναφθεί στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Απολογιστική έκθεση των εργασιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής στοιχεία: αα) Αριθμός των ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής ανά ζώο. Οι αριθμοί σήμαν­σης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς πρέπει να είναι καταχωριμένοι στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους και οι δράσεις της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που υλοποιήθηκαν από την 1η Ιανου- αρίου και μετά, στην Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθη­σης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από τους Δήμους.

ββ) Είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιή­θηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά.

γγ) Στην περίπτωση αγοράς ιατρικού εξοπλισμού της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2, αιτιολόγηση της αγοράς.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας τηρεί τα κάτωθι:

αα) Ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντρο­φιάς, τα οποία διαχειρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλε­κτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), την ημερομη­νία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξής του, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθε­σίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας +του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου.

ββ) Βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων.

γγ) Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νο­σηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.

δδ) Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ανά ζώο και ανά ημέρα, αν ο ίδιος ο φορέας προμηθεύε­ται τα φάρμακα και αιτείται για τη χρηματοδότησή τους.

εε) Βιβλίο του εξοπλισμού του ιατρείου ανά είδος και ποσότητα εάν το ιατρείο ανήκει στον φορέα.

Τα βιβλία των υποπερ. ββ’, γγ’, δδ’ και εε’ της παρού­σας περίπτωσης αριθμούνται και θεωρούνται από τη ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε..

στ) Τα δικαιολογητικά των υποπερ. ββ’ έως δδ’ της περ. δ’ και των περ. ε’ και στ’ της παρ. 2.

ζ) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκ­προσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι η υλο­ποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

η) Αρχείο σε μορφή excel, που εκτυπώνεται από την Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στα αδέσποτα ή ανεπιθύμητα ζώα συντροφιάς που διαχειρίστηκε ο φορέας. Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η εξαγωγή των στοιχείων της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντρο­φιάς σε αρχείο excel, υποβάλλεται το αρχείο excel του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index. php/el/for-citizen-2/pets/931-zoasyntrofiasiatria), καθώς και Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπρο­σώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι για όλες τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς έχει ενημερώσει πλήρως την Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης Αδέσποτων Ζώων Συντρο­φιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρη­ματοδότησης κάθε φορέα διατηρούνται σε ατομικό φά­κελο, μαζί με κατάσταση παραστατικών δαπανών από τα οποία προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
 2. Για τη χρηματοδότηση αυτή εφαρμόζονται οι δια­τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), όπως ισχύουν.
 3. Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων απαιτούνται τα προβλεπόμενα με την αριθμ. 2/39549/ 0026/11.6.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών (Β’ 1138) και το άρθρο 7 του π.δ. 80/2016 (Α’ 194) δι­καιολογητικά.

Άρθρο 5

Έλεγχος αίτησης χρηματοδότησης

 1. Στην έδρα κάθε Π.Ε. συνιστάται τριμελής επιτροπή με έργο τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πλη­ρότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 4, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου. Η επιτροπή αποτελείται από:

α) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοικητι­κού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, και αν δεν υπάρχει, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, ως Πρόεδρο.

β) Έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε., κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με πτυχίο κτηνιατρικής, ως μέλος.

γ) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοι­κητικού – Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Καθή­κοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της οικείας Π.Ε., οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων και πτυχίων, η Π.Ε. διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη Π.Ε. της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

 1. Οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. αποστέλλουν εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτη­νιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­πτυξης και Τροφίμων, εισήγηση με συνημμένο πίνακα, στον οποίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, το ποσό των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά φορέα και ανά είδος δαπάνης (βελτίωση καταφυγίου, βελτίωση ιατρείου μικρών ζώων, σίτιση ζώων, υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πλην της σίτισης των ζώων), καθώς και ο αριθμός των ζώων τα οποία έχει διαχειριστεί ο φορέας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ