Κοινοποιήθηκε στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έγγραφο απάντησης του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης σε απάντηση του 7498/2018 εγγράφου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Σύμφωνα με...

Κοινοποιήθηκε στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έγγραφο απάντησης του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης σε απάντηση του 7498/2018 εγγράφου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Σύμφωνα με αυτό και με βάση τις αναφερόμενες Εγκυκλίους επιλύθηκε και επισήμως το θέμα των συναδέλφων μας Ιδιωτικού Δικαίου (Αορίστου ή Ορισμένου χρόνου) που αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Συγκεκριμένα από 1/7/2018 και εφεξής δεν διενεργούνται κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ, παροχής και υγειονομικής περίθαλψης επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του Ν.4354/15. Υπενθυμίζει τέλος ότι από 1/1/2019 η εισφορά εφάπαξ παροχής όλων των μισθωτών μηχανικών (παλαιών και νέων, μονίμων και ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) προς τον Κλάδο εφάπαξ παροχών του πρώην ΕΤΑΑ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.