Για τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Ο πιο γνωστός ανήκει σε μία παλιά πρωθυπουργό της Νορβηγίας, την Γκρο Χάρλεμ Μπρούντλαντ,... Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας: Τα δέκα κριτήρια  μέτρησης της περιβαλλοντικής,  οικονομικής, και κοινωνικής επίδοσης των επιχειρήσεων

Για τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Ο πιο γνωστός ανήκει σε μία παλιά πρωθυπουργό της Νορβηγίας, την Γκρο Χάρλεμ Μπρούντλαντ, η οποία ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1987 την αναφορά της, με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον».

Σε αυτήν, η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.


Για να πάμε στο παρόν και την ελληνική πραγματικότητα, αν και αρκετές επιχειρήσεις δεν το γνωρίζουν, υπάρχει ο ελληνικός κώδικας βιωσιμότητας.

Ο  ελληνικός κώδικας βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα ως προς τη διαφάνεια και τη δέσμευση των επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσής τους με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του, δίνει μεταξύ άλλων κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Όλοι οι Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς, δηλαδή οι επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Ο κώδικας αποτελείται από 4 πυλώνες (στρατηγική, διαδικασία διαχείρισης, περιβάλλον και κοινωνία) και συνολικά 20 κριτήρια και ανταποκρίνεται στις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις. Διευκολύνει ης επιχειρήσεις στη δέσμευση και εφαρμογή των ζητημάτων βιωσιμότητας χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Τα δέκα κριτήρια 

Ακολουθούν τα 10 κριτήρια που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις και αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία.

Περιβάλλον Χρήση Φυσικών Πόρων: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι για τις δραστηριότητες του, δίνοντας πληροφορίες και για τυχόν ενεργειακούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί. Οι πιθανές επιλογές σε αυτό το κριτήριο είναι υλικά, η χρήση και η απόρριψη νερού, το έδαφος, τα απόβλητα, η ενέργεια, οι εκπομπές αερίων, η χρήση γης και η βιοποικιλότητα, καθώς και εκπομπές από τους κύκλους ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Διαχείριση Πόρων: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης των οικοσυστημάτων, καθώς και πώς αστοί οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν στο μέλλον.
3. Εκπομπή Αερίων και Κλιματική Αλλαγή: Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) ή πρότυπα που βασίζονται σε αυτό και αναφέρει τους στόχους που έχει θέσει για τη μείωση των εκπομπών του.
4. Κοινωνία Εργασιακά Δικαιώματα: Ο Οργανισμός αναφέρει πώς προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, όπως αστό αναγνωρίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. Επίσης, αναφέρει πώς προτρέπει τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
5. Ίσες Ευκαιρίες: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί με ποιον τρόπο έχει εφαρμόσει εθνικές και διεθνείς διαδικασίες / αρχές και ποιους στόχους έχει θέσει σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα, την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρίες, τη δίκαιη αμοιβή, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικές; και προσωπικής ζωής.
6. Απασχόληση: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους στόχους που έχει θέσει και τα μέτρα που έχει λάβει για την προαγωγή της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων, δηλαδή της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν στον εργασιακό και επαγγελματικό κόσμο, και για την προσαρμογή στις δημογραφικές αλλαγές.
7. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Προμηθευτική Αλυσίδα: Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές της παγκοσμίως σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτρέπουν την αναγκαστική και την παιδική εργασία, καθώς και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης.
8. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις κυρίες περιοχές όπου δραστηριοποιείται (το κριτήριο αναφέρεται στη δέσμευση του Οργανισμού που ξεπερνά τα όρια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του, καλύπτει θέματα χορηγιών, δωρεών και εθελοντισμού των εργαζομένων).
9. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Πολιτική Επιρροή: Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί, ανά χώρα (όπου είναι σχετικό), τη δραστηριοποίησή του σε νομοθετικές διαδικασίες, τη συμμετοχή του σε ομάδες πίεσης, φορείς και πρωτοβουλίες, τυχόν συνεισφορές προς την κυβέρνηση, καθώς και όλες τις δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς.
10.Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Η επιχείρηση δημοσιοποιεί το πλαίσιο των μέτρων, προτύπων, συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης συμπεριφοράς – και συγκεκριμένα της διαφθοράς – και πώς αστό ελέγχονται. Σχετικά με ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς και άλλων παραβάσεων, ο Οργανισμός περιγράφει πώς αστό προλαμβάνονται, αναγνωρίζονται, καθώς και τι κυρώσεις επιβάλλονται.

Με πληροφορίες από «Τα Νέα»