Εικοσιένα συνολικά δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων για να ενταχθούν, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις επιλογής, στο πρόγραμμα επιχορήγησης, συνολικού ύψους 4,7... Αυτά είναι τα 21 δικαιολογητικά για το πρόγραμμα αντικατάστασης θέρμανσης με αέριο – «Τρέχει» η προθεσμία για αιτήσεις

Εικοσιένα συνολικά δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων για να ενταχθούν, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις επιλογής, στο πρόγραμμα επιχορήγησης, συνολικού ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, με σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, της Περιφέρειας Αττικής.

 

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ήδη «τρέχουν» οι προθεσμίες έως την 31η Μαΐου του 2018, που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, που  μπορούν  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ΕΔΑ Αττικής για την κατάθεση της αίτησης τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμπληρώνεται με επιπρόσθετους πόρους από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).

Κεντρικοί στόχοι της δράσης είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου και η μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών. Απευθύνεται σε δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου.

Η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, θα καλύψει εξ’ολοκλήρου τις δαπάνες των έργων για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμή φυσικού αερίου,  του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, τις εργασίες και τα υλικά υδραυλικής σύνδεσης,  την μελέτη, επίβλεψη, καθώς και την επιθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου. Το ύψος αυτής της δαπάνης κυμαίνεται από 4.500 έως 8.000 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ποσά που κυμαίνονται από 360 έως 1.100 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Η ΕΔΑ Αττικής, ορίζεται υπεύθυνη για την υλοποίηση, υποδοχή και τον ελέγχου των αιτήσεων, καθώς και για την πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης. Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται ότι:

 Τα 21 δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης, είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση.
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/των ιδιοκτήτη/ών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.
 3. Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του αιτούντος.
 4. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του αιτούντος.
 5. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2017) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται η τιμή ζώνης και ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, απαιτούνται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.
 6. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση και τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του/τους προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.).
 7. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού γενικής συνέλευσης για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου και Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (σε περίπτωση πολυκατοικίας).
 8. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου ή πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου.
 9. Έκθεση Επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου συνοδευόμενη από το φύλλο ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
 10. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης του Άρθρου 8, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (αρχικό και, κατά περίπτωση, τροποποιημένο).
 12. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα – λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου. Στην περίπτωση χωριστής προμήθειας καυστήρα και λέβητα, προσκομίζεται και βεβαίωση του ενεργειακού επιθεωρητή για την κάλυψη των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.
 13. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει της οικονομικής προσφοράς και του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών η/και προμήθειας υλικών επ’ ονόματι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, για το τμήμα των δαπανών που καλύπτεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.
 14. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει ο ωφελούμενος.
 15. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που καταβάλλει η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.
 16. Υπεύθυνες Δηλώσεις – Εξουσιοδοτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους.
 17. Φωτοαντίγραφο της εγκεκριμένης από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή).
 18. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.
 19. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.
 20. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 21. Έντυπο ελέγχου φυσικού αντικειμένου.

Επισημαίνεται ότι:

– Τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο στάδιο της αίτησης δεν επανυποβάλλονται στο στάδιο της πιστοποίησης.

-Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τους.

-Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ εξασφαλίζει επαρκή διαδρομή ελέγχου για τα ποσά που καταβάλλει από δικούς της πόρους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης,

γ) είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δ) κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/ επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Προϋποθέσεις επιλέξιμης κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

– Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200 €/τ.μ., όπως πιστοποιείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 8, παρ 2.

– Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης, και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ.

– Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

– Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

Στην περίπτωση αλλαγής κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν είναι επιλέξιμοι συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εξής:

 1. Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης.
 2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 6. Σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι

– O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη

– Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του ανώτατου επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, του πίνακα του άρθρου 7. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

– Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

– Οι πόροι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των δαπανών 1 έως και 5.

-Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα πρόσκληση οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ) καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

Προκαταρκτικές ενέργειες – έλεγχος επιλεξιμότητας γεωγραφικής περιοχής και συνδεσιμότητας

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις συγκυρίων ή/και συνιδιοκτητών (περίπτωση πολυκατοικίας), απευθύνεται στην ΕΔΑ Αττικής ΑΕ για να ελέγξει εάν η κατοικία του ανήκει σε περιοχή όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης και επίσης εάν η κατοικία μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου (ενεργό δίκτυο, τεχνικά εφικτή σύνδεση).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ