Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία της, ώστε να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η Οδηγία για την... ΕΕ: αιτιολογήμενη γνώμη στην Ελλάδα για την οδηγία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία της, ώστε να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ).Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι τα έργα που είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα αξιολογούνται καταλλήλως πριν εγκριθούν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017 και από την απάντηση προκύπτει ότι εκπονείται επί του παρόντος νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας στο σύνολό της. Δεδομένου, όμως, ότι δεν έχει μεταφέρει ακόμα πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική νομοθεσία της, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ελλάδα έχει, πλέον, προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

NEWSLETTER