Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της έρευνας και εκμετάλλευσης... ΥΠΕΝ: Συστάθηκε επιτροπή για αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις έρευνες υδρογονανθράκων

Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Το έργο της Ομάδας Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30/04/2018.

Η Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Ενέργειας Μιχάλη Βερροιόπουλο, έχει ως αντικείμενο:

 1. Την εξέταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα ζητήματα που ανέκυψαν από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του και την αναγνώριση θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης και συμπλήρωσης.
 2. Την εξέταση των νομοθετικών και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μέσω της σύναψης σύμβασης διαμοιρασμού της παραγωγής.
 3. Την εξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόσθηκαν στο διαγωνιστικό αλλά και στο αξιολογικό μέρος των έως σήμερα παραχωρήσεων.
 4. Αξιοποιώντας τα παραπάνω ευρήματα και την σχετική έως σήμερα εμπειρία της χώρας και άλλων χωρών στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συγκεκριμένες προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης προβλέψεων του νόμων 2289/1995 και 4001/2011, του πδ 127/1996 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι:

 1. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & ΟΠΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ) ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Αλίκη Σκλήρη, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας του Υ.Π.ΕΝ.
 2. Σπυρίδων Μπέλλας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).
 3. Ιωσήφ Αθανασιάδης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων του Υ.Π.ΕΝ με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο Προϊστάμενο του Τμήματος Φυσικού Αερίου του Υ.Π.ΕΝ.
 4. Βάϊα Καραθόδωρου, Σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 5. Στέφανος Δελατόλας, Δικηγόρος Αθηνών.
 6. Σοφία Σταµατάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ.
 7. Δημήτριος Μπαμπασίκας, Φυσικός-Γεωφυσικός τ. στέλεχος ΕΛΠΕ ΑΕ και ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ.
 8. Μάρκος Λουκογιαννάκης, Διδάκτωρ Γεωφυσικής, μέλος Δ.Σ ΕΔΕΥ.
 9. Πασαδάκης Νίκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
 10. Αριστομένης Μπίνης, υπάλληλος στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
 11. Αιμιλία Σαρματζή, υπάλληλος στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ) με αναπληρώτρια την Σόφη Ψαρογιάννη υπάλληλο της ίδιας Μονάδας.
 12. Φωτεινή Φανάρα, υπάλληλος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 13. Ανθή Διακοστεργίου, υπάλληλος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 14. Δέσποινα Καββαδία, Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα Εργασίας παρέχει η Μαρία Βελάγια υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & ΟΠΥ. Γ.

Στην σχετική απόφαση σημειώνεται ότι η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 όπως ισχύουν.

Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρακολουθούν, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

 

NEWSLETTER