Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ορίστηκε ότι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία...

Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ορίστηκε ότι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έχει δική του σφραγίδα για τις κατά νόμο ανάγκες λειτουργίας του. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σφραγίδας θα έχει ως εξής:

α) Είναι στρογγυλή και αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους.

β) Στον πρώτο (εξωτερικό) κύκλο που έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου, αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

γ) Στον δεύτερο κύκλο αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

δ) Ο τρίτος (εσωτερικός) κύκλος θα φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για τους «σφραγιδοφύλακες» η απόφαση λέει ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα, οι Διευθύνσεις του δύνανται να τηρούν η καθεμιά τη σφραγίδα του Φορέα. Υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα. Στην περίπτωση που Διεύθυνση τηρεί δική της σφραγίδα, υπεύθυνος για τη φύλαξη είναι ο Διευθυντής της. Ο Γενικός Διευθυντής ή οι Διευθυντές μπορούν να αναθέτουν τη φύλαξη της σφραγίδας της οποίας έχουν την ευθύνη σε οποιοδήποτε υπάλληλο του Φορέα κατά την κρίση τους.