Το ΥΠΕΝ προχωρά στην ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών για την υλοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, του πολυχώρου Academy Gardens της  εταιρία...

Το ΥΠΕΝ προχωρά στην ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών για την υλοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, του πολυχώρου Academy Gardens της  εταιρία Artume της Black Rock. Για το σκοπό αυτό αναρτήθηκε στη Διαύγεια το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει του πολεοδομικούς όρους του πολύχώρου. Το ΠΔ με δύο άρθρα προβλέπει ότι:

-«Άρθρο 1: Εγκρίνεται η τροποποίηση των ισχυόντων όρων και περιορισµών δόµησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αθηναίων και καθορίζονται ως εξής: – Συντελεστής δόµησης : ∆ύο και ένα δέκατο (2,1) – Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων επί της λεωφόρου Κηφισού εικοσιένα (21) µέτρα. Κατά µήκος της πλευράς προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδηµίας Πλάτωνος το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος µειώνεται και δεν υπερβαίνει τα δεκαοκτώ (18) µέτρα – Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4067/2012 (Α΄79), όπως ισχύουν».  Και

– «Ά ρ θ ρ ο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Στοv Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος»