Μέσα στους επόμενους 9 μήνες – μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους – ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ...

Μέσα στους επόμενους 9 μήνες – μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους – ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων  και να διευθετήσουν οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο. Οι προϋποθέσεις ένταξης, η διαδικασία και ο τρόπος καθορισμού των δόσεων καθορίζονται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την  εγκύκλιο δίνονται οδηγίες στις εφορίες για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1223/2017) και παρέχονται κρίσιμες διευκρινίσεις για το ποιοί οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, ποιοι εξαιρούνται και ποια είναι τα επιμέρους κριτήρια.

Αναλυτικές οδηγίες με παραδείγματα δίνονται για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων που θα κληθεί να πληρώνει κάθε οφειλέτης. Όπως αναφέρεται βασικά κριτήρια καθορισμού της μηνιαίας δόσης θα είναι το διαθέσιμο εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη –  ακίνητα, κινητή περιουσία, καταθέσεις, ρευστοποιήσιμα αντικείμενα αξίας κλπ.

 Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

– Νομικά και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (που ασκούν δηλαδή δηλαδή επιχειρηματική δραστηριότητα). Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

  • Οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτέςδεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ (αρχικό καταλογισθέν ποσό, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις)
  • Οι συνολικές οφειλές τους είναι μέχρι 50.000 ευρώ, αλλά το 85% του συνολικού ποσού είναι χρέη προς το Δημόσιο

 Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ), που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα.  Προϋπόθεση οι βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο να μην υπερέβαιναν τις 50.000 ευρώ στις 31.12.2016.

Διαδικασία

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είχαν βεβαιωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Εξαιρούνται όσες έχουν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση ή με δικαστικό συμβιβασμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).
Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.

 

 

 

 

 

NEWSLETTER