Θεαματικές ανακατατάξεις στο εκλογικό σύστημα  και το χρόνο των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας φέρνει το σχέδιο... «Κλεισθένης»: Κάλπες τον Οκτώβριο του 2019 με απλή αναλογική – Νέοι κανόνες στη διαχείριση αποβλήτων- Όλο το νομοσχέδιο

Θεαματικές ανακατατάξεις στο εκλογικό σύστημα  και το χρόνο των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, με συνολικά 237 άρθρα, την κωδικοποιημένη ονομασία «Κλεισθένης» και τον μακροσκελή τίτλο:

-«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη από την Παρασκευή 24 Απριλίου  έως τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 Με το νέο νομοσχέδιο θεσπίζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής και παράλληλα η αλλάζει ο χρόνος της θητείας των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, ενώ οι επόμενες εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, με απλή αναλογική.

Δεύτερος γύρος μόνον για Δήμαρχο και Περιφερειάρχη

Ειδικότερα οι εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνονται σε δύο γύρους μόνον για τις θέσεις του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, όταν η παράταξη τους δεν συγκεντρώνει από την πρώτη Κυριακή πλειοψηφικό ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα εκλέγονται αναλογικά με βάση τα ποσοστά των συνδυασμών τους από την πρώτη Κυριακή.

Εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια τη Δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου

Παράλληλα, με τις αλλαγές που φέρνει ο «Κλεισθένης» στη διάρκεια της θητεία των αιρετών της αυτοδιοίκησης  προβλέπεται ότι η   θητεία των αιρετών της Αυτοδιοίκησης μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια. Στο μεταξύ όμως  η διάρκεια της θητείας των αιρετών της αυτοδιοίκησης θα αυξηθεί από 5 σε 5,5 χρόνια και  οι επερχόμενες εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, αντί του Μαΐου 2019, που θα έληγε κανονικά η θητεία τους, με σκεπτικό του υπουργείου Εσωτερικών να αποσυνδεθούν οι Αυτοδιοικητικές από τις ευρωεκλογές και να μην συμπίπτουν. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές 4ετούς θητείας θα «τρέξουν» λοιπόν από τον Οκτώβριο του 2019 και θα γίνεται ο πρώτος γύρος τη Δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε τέταρτης χρονιάς.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών

Με το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών  επιχειρείται  μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Η δομή του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, στο πρώτο εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Θεσπίζεται δηλαδή το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η επιστημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας.  Ενισχύονται επίσης οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος. Επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Θεσπίζονται ομοίως όργανα και διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής διοίκησης, αρμοδιότητες οι οποίες όχι μόνο είναι κατάσπαρτες σε εκατοντάδες κανονιστικά κείμενα αλλά ενίοτε είναι ανορθολογικά, και ως εκ τούτου αναποτελεσματικά, απονεμημένες. Ενισχύεται ο λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομοθετικό έργο, καθώς θα συμμετέχει σε όργανο το οποίο θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απονέμοντας π.χ μια νέα αρμοδιότητα σε αυτή.

Διαχείριση αποβλήτων

Με το Μέρος Δεύτερο επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Με το Μέρος Τρίτο προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου έχουν ήδη υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 25.1.2018 και  για επαρκές χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν μέρος της διαβούλευσης.

Αντιδράσεις από την Αυτοδιοίκηση

Την Τετάρτη 2 Μαΐου η ΕΝΠΕ όσο και η ΚΕΔΕ συγκαλούν τα Διοικητικά Συμβούλιά τους για να εξετάσουν και τα 237 άρθρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Ακόμα, στις 17 Μαΐου η ΚΕΔΕ συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ενώ την επομένη θα πραγματοποιηθεί το 2ο κοινό συνέδριο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όπου θα καθοριστούν οι οριστικές τους θέσεις επί του νομοσχεδίου .

Η αυτοδιοίκηση αντιδρά στην εφαρμογή απλής αναλογικής, η οποία θα φέρει «ακυβερνησία» και ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών τουλάχιστον δυο μήνες διαβούλευση.

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «άτολμο και διαχειριστικό», που «αντανακλά τη συντηρητική νοοτροπία μιας κεντρικής γραφειοκρατίας» κι ότι «αποτελεί συρραφή διατάξεων… ατάκτως ερριμμένων».

Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό, το νομοσχέδιο αυτό « όχι μόνο δεν λύνει αλλά τουναντίον είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ».

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές , τόνισε, «καταδικάζει Περιφέρειες και Δήμους σε «εγκλωβισμένη ακυβερνησία» και στρώνει το έδαφος ώστε να επιχειρήσουν ξανά να εγκαταστήσουν στην Αυτοδιοίκηση διορισμένους κυβερνητικούς επιτρόπους με κομματικά ένσημα. Μόνοι κερδισμένοι οι ολιγάρχες που με μικρές χορηγίες θα ελέγχουν εύθραυστες πλειοψηφίες στα Συμβούλια».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης επίσης επισημαίνει ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο «δεν προωθούνται σημαντικές τομές, δεν προωθείται η αποκέντρωση και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση, δεν εισακούστηκαν οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που καταθέσαμε εδώ και σχεδόν δυο χρόνια στο δημόσιο διάλογο».

Ο κ. Πατούλης προειδοποιεί ότι με τη θέσπιση της απλής αναλογικής θα δημιουργηθούν ακυβερνησία και προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. Και δηλώνει ότι «με συντονισμένες κινήσεις, με ενότητα κι αποφασιστικότητα όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, θα δώσουμε τον αγώνα για να διαφυλάξουμε το κύρος του θεσμού μας».

 

NEWSLETTER