Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – ανάμεσα τους και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ακαδημαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς από όλη...

Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – ανάμεσα τους και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ακαδημαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς από όλη την Ευρώπη, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν τις υποσχέσεις τους περί βιωσιμότητας στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Σε ανακοίνωση του δικτύου  σημειώνεται ότι προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποτελεί λογιστικό εργαλείο, αλλά μέσο για την επίτευξη κοινών πολιτικών στόχων. Η ΕΕ στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και δεσμεύεται επίσης να εφαρμόσει την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή είναι η αποφασιστική στιγμή κατά την οποία η ΕΕ μπορεί να επιδείξει τη δέσμευσή της για τη συνεκτική ενσωμάτωση των αρχών και των στόχων της αειφορίας στις αποφάσεις χρηματοδότησης για την επόμενη δεκαετία.

Ως εκ τούτου, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσουν την αρχή “Think Sustainability First” κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επόμενης πολυετούς δημοσιονομικής πολιτικής και των πολιτικών που εξαρτώνται από αυτές. Η βιωσιμότητα όχι μόνο αυξάνει τη συνοχή της πολιτικής αλλά και υποστηρίζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ που παρέχουν αποτελέσματα. Τους καλούμε να επιδείξουν την πολιτική δέσμευσή τους για την αειφόρο ανάπτυξη και την εφαρμογή της το 2030.

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με όλους τους Ευρωπαίους, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς  λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενους φορείς για ένα βιώσιμο, ισχυρό και δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης που ωφελεί όλους τους ανθρώπους.

 

NEWSLETTER