Με απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2018 των 19 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών... Έγκριση προϋπολογισμών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με 8,28 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο

 

Με απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2018 των 19 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Για τους 19 ΦΔΠΠ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 7.490.656 ευρώ ενώ των προβλεπόμενων εξόδων στο ποσό των 7.354.438 ευρώ.

Ο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας εμφανίζει τον υψηλότερο προϋπολογισμό, με τα έσοδα του να ανέρχονται στα 1.154.000 ευρώ, ενώ ο ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων (πρώην Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου) τον χαμηλότερο, με έσοδα 183.083 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό του για το έτος 2018 τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με το συνολικό ποσό των  8,28 εκατ. ευρώ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ