Του Ανδρέα Γραμμενάνδη* Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το νόμο 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ... Αξιοποίηση των πράσινων πόρων από το Πράσινο Ταμείο

Του Ανδρέα Γραμμενάνδη*

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το νόμο 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ

 • Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι :
 1. η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την προώθηση έργων και δράσεων προς όφελος του περιβάλλοντος,
 2. η στήριξη της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας , με την διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος,
 3. η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του (Πράσινοι Πόροι).

 

 • Η Αξιοποίηση των Πράσινων Πόρων από το Πράσινο Ταμείο γίνεται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον .

Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από τους δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων :

 • Δικαιούχοι είναι :

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους,  οι Οργανισμοί Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  ,  Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οργανισμοί  και οργανώσεις νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Δομή Προγραμμάτων

Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς:

 1. Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική
 2. Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας
 3. Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις και τα έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορεί να συνοδεύεται από συμπλήρωμα προγραμματισμού στο οποίο εξειδικεύεται ο προϋπολογισμός  και κατανέμεται στο χρόνο ισχύος του προγράμματος. Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης

Κριτήρια Αξιολόγησης – Κριτήρια επιλογής πράξεων και έργων

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος, η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης.

Προϋπολογισμός Προγραμμάτων 

Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.  Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού μικρότερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

 

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το πράσινο ταμείο για το έτος 2011

Μεταβατικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα  2011

Μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ

Μεταβατικό πρόγραμμα Γαλάζιο Ταμείο

Μεταβατικό πρόγραμμα για τα Δάση

 

Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα  2011

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Γαλάζιο Ταμείο 2011

Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις

Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Περιβαλλοντική έρευνα , καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις, διεθνής συνεργασία

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το πράσινο ταμείο για το έτος 2012:

 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2012 ,         Προϋπολογισμός : 2,2 εκ.
 • Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012, Προϋπολογισμός : 10 εκ.
 • Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015, Προϋπολογισμός : 16 εκ.
 • Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  Προϋπολογισμός :   6 εκ.
 • Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+»  Προϋπολογισμός : 622.303 €
 • Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις Προϋπολογισμός : 25 εκ

–       Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012, Προϋπολογισμός : 1 εκ

   ΣΥΝΟΛΟ  =   62  εκ.

 

Τα  Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2013 είναι :

 

                 ΣΥΝΟΛΟ  =  40,47 εκ.

 

Τα  Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2014 είναι :

 • Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 – έτος 2014,    Προϋπολογισμός : 17,15 εκ
 • Φυσικό Περιβάλλον  2014,                                           Προϋπολογισμός :   4,5 εκ

 

 ΣΥΝΟΛΟ  = 49,25 εκ.

 

Τα Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα  Πράσινου Ταμείου 2015

 

 • Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015,        Προϋπολογισμός :   7,39 εκ
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2015,                                                     Προϋπολογισμός :  1,72

 

ΣΥΝΟΛΟ  = 9,11 εκ.

 

Τα Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα  Πράσινου Ταμείου 2016

 

 • Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016,        Προϋπολογισμός : 11,3 εκ
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2016,                                  Προϋπολογισμός : 2,431 εκ
 • Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2016         Προϋπολογισμός :2 εκ.
 • Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος,         Προϋπολογισμός : 8,84 εκ

 

ΣΥΝΟΛΟ  = 24,571 εκ.

 

Τα  Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα  Πράσινου Ταμείου 2017

 

 • Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα 2017,  Προϋπολογισμός: 12,8 εκ
 • Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017,                   Προϋπολογισμός :10,08 εκ
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2017,                                                               Προϋπολογισμός :2,37 εκ
 • Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2017, Προϋπολογισμός: 4,5 εκ
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2017, Προϋπολογισμός:9,21 εκ
 • Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017,              Προϋπολογισμός: 29,51εκ
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017              Προϋπολογισμός: 1,5 εκ

ΣΥΝΟΛΟ = 69,97 εκ.

*Ο Ανδρέας Γραμμενάνδης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός