Του Αργύρη Δεμερτζή/     Νέο σύστημα με βαθμολογία προσόντων για την κατάταξη των Ενεργειακών Ελεγκτών στις κατηγορίες ελέγχων Β και Γ, Κώδικα Δεοντολογίας... ΥΠΕΝ: Τα νέα κριτήρια  κατάταξης των Ενεργειακών Ελεγκτών – Με επτά κανόνες δεοντολογίας και υπεύθυνη δήλωση ασυμβίβαστου οι ενεργειακές επιθεωρήσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

 

 

Νέο σύστημα με βαθμολογία προσόντων για την κατάταξη των Ενεργειακών Ελεγκτών στις κατηγορίες ελέγχων Β και Γ, Κώδικα Δεοντολογίας με επτά κανόνες, υπεύθυνη δήλωση για κάθε έλεγχο που διενεργείται ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, καθώς επίσης διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις για τους παραβάτες, προβλέπει η νέα απόφαση για την αναγνώριση προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1927, τεύχος Β της 30ης Μαΐου 2018) και τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Η σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό ΠΕΝ Γ. Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Σ. Φάμελλο περιλαμβάνει διατάξεις, με τις οποίες καθορίζεται:

α) Το καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,

β) Το περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,

γ) Η διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,

δ) Οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου,

ε) Το περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων,

στ) Το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων,

Διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου

Ειδικότερα για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου προβλέπεται ότι:

α) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Α’ διενεργούνται από έναν τουλάχιστον εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή οποιασδήποτε τάξης,

β) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β’ διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Β’ ή/και Γ’,

γ) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Γ’ διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Γ1,

δ) Στους Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Β’ και Γ’ δύναται να συμμετέχουν έως δύο Ενεργειακοί Ελεγκτές κατώτερης τάξης της απαιτούμενης για την αντίστοιχη κατηγορία για λόγους απόκτησης εμπειρίας, στο πλαίσιο συλλογής βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρού­σας απόφασης,

ε) Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β’ ή Γ’ δύνανται να διενεργούνται και από εσωτερικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές μόνο σε συνεργασία με έναν τουλάχιστον ανε­ξάρτητο εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή,

στ) Στην περίπτωση συμμετοχής εσωτερικών εμπειρο­γνωμόνων σε ενεργειακό έλεγχο, απαραίτητη προϋπό­θεση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελέγχου αποτελεί η μη άμεση εμπλοκή του στη δραστηριότητα που ελέγχεται.

Ο Ενεργειακός Ελεγκτής δηλώνει υπευθύνως, για κάθε έλεγχο που διενεργεί, ότι δεν συντρέχουν λόγοι ασυμβίβαστου στο πρόσωπο του, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015

Κανόνες δεοντολογίας

Η απόφαση του ΥΠΕΝ ορίζει για τους Ενεργειακοί Ελεγκτές επτά κανόνες δεοντολογίας, σημειώνοντας  ότι  κατά τη διενέργεια των καθηκόντων τους υποχρεούνται:

1) Να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2) Να εφαρμόζουν πιστά τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες των ενεργειακών ελέγχων.

3) Να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συλλέγουν κατά τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου και οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα ή είναι εμπορικά ευαίσθητες,

4) Να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, προσοχή και ακρίβεια και να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία,

5) Να χρησιμοποιούν αξιόπιστα όργανα μέτρησης, να εκτελούν μετρήσεις και να προβαίνουν σε εκτιμήσεις και υπολογισμούς με κάθε δυνατή ακρίβεια,

6) Να υπολογίζουν με κάθε δυνατή ακρίβεια την εξοι- κονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και το αντίστοιχο οικονομικό κόστος για την εφαρμογή τους.

7) Να συντάσσουν έκθεση αποτελεσμάτων, να τηρούν αρχείο εκθέσεων και μετρήσεων των ενεργειακών ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει και να υποβάλλουν την έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εντός των χρονικών προθεσμιών

Προσόντα Ενεργειακών Ελεγκτών

Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις Α’, Β’, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του νόμου 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016.

Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξη τους στις τάξεις Β’ και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Περιγραφή βαθμών Βαθμοί Μέγιστο

όριο

βαθμών

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/11038/08.07.1999 (ΦΕΚ Β’1526) 1 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 6
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247 1 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 6
Μελετητικό πτυχίο Β’ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9,14,15,18. 1
Μελετητικό πτυχίο Γ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9,14,15,18. 2
Επιτυχής ολοκλήρωση των κατωτέρω προγραμμάτων πιστοποίησης/εκπαί- δευσης:

Association of Energy Engineers – certified energy auditor international (CEA-I) Association of Energy Engineers – certified energy manager international (CEM-I)

Greek-German Chamber of Commerce and Industry – European Energy Manager (EuREM)

ASHRAE – Building Energy Assessment Professional Certification (BEAP) IRCA Certified Course – Energy Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

Energy Institute -Advanced Energy Manager (AEM)

Energy Institute – Chartered Energy Manager

3 ανά πρόγραμμα 3
Επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενεργειακών ελεγκτών ή ενεργειακών διαχειριστών που διεξάγονται από διαπιστευμένους από τον ΕΣΥΔ προς τούτο φορείς, σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης φορέων εκπαί­δευσης Ενεργειακών Ελεγκτών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 2 ανά πρόγραμμα 2
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό, εφαρμογή ή πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 2 ανά Πιστοποιητικό Συστήματος Ενεργεια­κής Διαχείρισης 6
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα με συνολικά αθροιζόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των 3000 τ.μ. και κατ’ ελάχιστον εμβαδόν προσμετρούμενου πιστοποιητικού 300 τ.μ. 1,5 1,5
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια με συνολικά αθροι­ζόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των 2000 τ.μ 1 1
Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου κατηγορίας Α’ (στην ελληνική επικράτεια) 1 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 3
Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου κατηγορίας Β’ (στην ελληνική επικράτεια) 1,5 ανά

Ενεργειακό Έλεγχο

6
Συμμετοχή σε Ενεργειακό Έλεγχο κατηγορίας Β’ (στην ελληνική επικράτεια) 0,5 ανά

Ενεργειακό Έλεγχο

2
Συμμετοχή σε Ενεργειακό Έλεγχο κατηγορίας Γ’ (στην ελληνική επικράτεια) 0,5 ανά

Ενεργειακό Έλεγχο

3

-Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β’ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 4 βαθμοί

-Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ’, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 6 βαθμοί.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ