Του Αργύρη Δεμερτζή/ Μαθηματικό τύπο, με έξι μεταβλητά μεγέθη, από τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ύψος του ποσού, που θα πληρώνει ο ιδιώτης... Μαθηματικός τύπος με έξι μεταβλητές για το αντάλλαγμα χρήσεων και τα πρόστιμα αυθαιρέτων στον αιγιαλό και την παραλία – Όλο το νομοσχέδιο

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Μαθηματικό τύπο, με έξι μεταβλητά μεγέθη, από τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ύψος του ποσού, που θα πληρώνει ο ιδιώτης στο δημόσιο,  τόσο ως αντάλλαγμα χρήσης, όσο και ως αποζημίωση για αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών το νέο νομοσχέδιο προγραμματίζεται να τεθεί άμεσα,  τις επόμενες εβδομάδες σε διαβούλευση και να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή, εντός του καλοκαιριού.  Έχει προηγηθεί επεξεργασία του νομοσχεδίου από διυπουργική επιτροπή επί ενάμιση χρόνο και εκτιμάται ότι οι βασικές ρυθμίσεις του έχουν οριστικοποιηθεί.

Αντιδράσεις

Η δυνατότητα άμεσης είτε έμμεσης νομιμοποίησης αυθαίρετων χρήσεων και κατασκευών, έναντι αποζημίωσης υπέρ του δημοσίου, που δίνει το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί προβληματισμούς στην κυβέρνηση και σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται το τελευταίο διάστημα πυκνές και έντονες διαβουλεύσεις μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος για την τελική αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.

Στο μεταξύ η προοπτική νομιμοποίησης αυθαιρέτων στον αιγιαλό, όπως έχει γίνει γνωστή από δημοσιεύματα του Τύπου, προκαλεί ήδη αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων και φορέων.

Χάραξη

Μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει παράλληλα  η χάραξη του αιγιαλού. Σήμερα μόνο το 20% αποσπασματικών τμημάτων του αιγιαλού είναι οριοθετημένο, αν και η «Προκαταρκτική Οριογραμμή του Αιγιαλού» είχε ολοκληρωθεί το 2008. Η αποτύπωση της ακτογραμμής και η κύρωσή της έχει πλέον μετατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη του 2018.

Αντάλλαγμα χρήσης – Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

Το ecopress φέρνει στο φως το νέο μαθηματικό τύπο, με βάση τον οποίο θα υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης στον αιγιαλό, την παραλία, όπως επίσης και όλες τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις, που νομιμοποιούνται είτε επιτρέπονται με το νέο νομοσχέδιο.

-«Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, του υπεδάφους ή του πυθμένα, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου ποταμών ή λιμνών για τις χρήσεις του παρόντος νόμου, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των παραπάνω χώρων» σημειώνεται στο νομοσχέδιο ότι, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Διατήρηση έργων, εγκαταστάσεων και αυθαίρετων κατασκευών

Ειδικότερα το νομοσχέδιο για την διατήρηση έργων, εγκαταστάσεων και αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο ή πυθμένα παρακείμενων του αιγιαλού, που έχουν γίνει χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας κατά το διάστημα που τρίτοι είχαν συνάψει σύμβαση το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού(Ε.Ο.Τ.) ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α , προβλέπεται ότι μετά τη λήξη της σύμβασης:

«Ο υπουργός Οικονομικών αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος για την διατήρηση ή μη αυτών των κατασκευών, καθώς και των τυχόν καθ΄ υπέρβαση ή χωρίς άδεια έργων ή εγκαταστάσεων που συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί».

Σχετικά προβλέπεται επίσης ότι «μετά από  αυτοψία η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική  Υπηρεσία συγκροτεί φάκελο με τα τηρούμενα στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή αδειοδότησης του έργου  τεχνικά στοιχεία του έργου τον οποίο αποστέλλει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή την  υπηρεσία δόμησης του οικείου Δήμου προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη επικίνδυνων κατασκευών».

«Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνες κατασκευές, αυτές αποξηλώνονται, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι χώροι που καταλαμβάνονται από αυτά επανέρχονται άμεσα στην αρχική τους μορφή», λέει το νομοσχέδιο, όπως επίσης ότι:

-«Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται, αζημίως για το Δημόσιο, σε περίπτωση μη υποβολής εντός της τασσομένης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών της αίτησης νομιμοποίησης των χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργων ή εγκαταστάσεων  ή απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων αδειοδότησης, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν αποξηλωθούν οι εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια, μέσα σε ένα(1) έτος από την απόρριψη της αίτησης».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει παράλληλα τη δυνατότητα διατήρησης αυθαιρέτων όταν  ο ιδιώτης έχει «καταλάβει» χωρίς άδεια τον αιγιαλό ή την παραλία και έχει χτίσει παράνομες κατασκευές. Προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση είναι ο «νόμιμος διακανονισμός» της αποζημίωσης της αυθαίρετης χρήσης με την τοπική κτηματική υπηρεσία. Ο ιδιώτης που έχει αυθαιρετήσει  μπορεί μετά να συνάψει νέα σύμβαση με το Δημόσιο για την περαιτέρω εκμετάλλευση του χώρου.

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Με αντίτιμο υπέρ του δημοσίου, που θα υπολογίζεται με το μαθηματικό τύπο, του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται τόσο για παραχωρήσεις όσο και για απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι  «απλή χρήση» του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγματος, πλην αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

 • Η παραχώρηση της απλής χρήσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
 • Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα που προκύπτει με το νέο μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νομοσχέδιο.
 •  Η διάρκεια της δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
 •  Σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή  δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών, Τουρισμού  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων με βάση το ν. 1650/1986. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Ομπρέλες και οι ξαπλώστρες

 • Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης  για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία   αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου.
 • Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δε δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού ποσοστού τουλάχιστον 40% του συνολικού εμβαδού του,
 • Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου, και λειτουργούν νόμιμα, δύναται να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, με αντίτιμο, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νομοσχέδιο,  χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη.

Ελεύθερες ζώνες

 • Στις περιπτώσεις ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων (ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) θα αφήνεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης  ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο  μέτρων.
 • Σε περίπτωση που μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται δρόμος, η ιδιότητα του όμορου δεν ανακόπτεται. Εξαιρούνται οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και οι εθνικές οδοί. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία.
 • Σε περίπτωση που  υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορης των ως άνω κοινοχρήστων χώρων διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που προκύπτει, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νέο νομοσχέδιο.
 • Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική  περιουσία του Δημοσίου  ή της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ), της ως άνω παραχώρησης, απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.
 • Στον αποκτηθέντα χώρο απαιτείται να ασκείται επίσης νομίμως η σχετική δραστηριότητα της επιχείρησης. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται σύμφωνα με το νέο μαθηματικό τύπο.
 • Στα όμορα προς τον αιγιαλό ξενοδοχειακά καταλύματα, και μόνο σ’ αυτά, επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, εφόσον λάβουν αυτήν.
 • Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα καλύπτει μέχρι το  εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα.
 • Απαιτείται η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τριών μέτρων. Στις περιπτώσεις που το πλάτος του αιγιαλού είναι μικρότερο των έξι μέτρων, στην προκήρυξη της δημοπρασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού θα καθορίζεται η απόσταση από την ακτογραμμή που θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερη, ενώ στις περιπτώσεις της απευθείας παραχώρησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, θα αναγράφεται στη σύμβαση.  Η παράβαση των ανωτέρω όρων θα επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

 • Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού όταν το μήκος ή  πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών  μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 20. τ.μ.

Ενημερωτικές πινακίδες

 • Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με σταθερό τρόπο, κοινό, αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού. Ομοίως είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης.
 • Ο Δήμος, μετά από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό.

Στην περίπτωση παράβασης των ορίων της παραχώρησης  επιτρέπεται στον πολίτη – χρήστη του αιγιαλού η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος χώρου του αιγιαλού.  

 • Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη πλεύσιμου ποταμού ή λίμνης που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης

Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, που καθιερώνει το νέο νομοσχέδιο, μετά από έλεγχο και σχετικές εγκρίσεις, κατά περίπτωση των αρμοδίων υπηρεσιών, επιτρέπονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω χρήσεις:

 • Η τοποθέτηση στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, η αντίστοιχα σε  λιμναίο χώρο, χωρίς επέμβαση στις όχθες ή τις παρόχθιες ζώνες,  πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι 150 τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών. Η τοποθέτηση των εξεδρών προβλέπεται για πολιτιστικούς, τουριστικούς κλπ σκοπούς. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των πλωτών εξεδρών για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η τοποθέτηση στη θάλασσα για εποχιακή χρήση έως έξι  μήνες, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, συστημάτων φουσκωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και θαλάσσιες παιδικές χαρές κλπ.).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αναφερόμενα συστήματα φουσκωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και θαλάσσιες παιδικές χαρές κλπ.), τη μέγιστη θαλάσσια επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνουν, τις περιοχές που επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, το μέγιστο αριθμό αυτών ανά νομό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Η παραχώρηση της απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας  ζώνης λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στις εξυπηρετούμενες από αυτές επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την εναπόθεση, αποκλειστικά και μόνο, διχτυών και τροφών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γαμήλιες τελετές

 • Η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνών και ποταμών για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε υπό την αιγίδα του Δήμου είτε από τον ίδιο το Δήμο, για διάστημα έως 30 ημερών ανά έτος και για το σύνολο των αιγιαλών του Δήμου.
 • Η  απλή χρήση αιγιαλού  παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, από οποιαδήποτε κρατική αρχή, η διενέργεια πολιτιστικής, αθλητικής  ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και γαμήλιας τελετής, άνευ νομίμου αδείας ή κατά παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του  διοργανωτή της εκδήλωσης  αποζημίωση  το ύψος  της οποίας ανέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγματος που θα καταβαλλόταν για την παραχώρηση. Το συγκεκριμένο πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).
 • Η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις ανάγκες λήψεων με οπτικοακουστικά μέσα. Τυχόν απαιτούμενες διατάξεις  για την λήψη άδειας από άλλες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων με βάση το ν1650/1986 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Χωρίς αντάλλαγμα

 • Η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, η απλή χρήση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού, σε  ναυταθλητικά σωματεία που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των  αθλητικών αναγκών των μελών τους.
 • Η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος της απλής χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης και ποταμού σε αθλητικούς φορείς, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δήμου, ή σε ΟΤΑ για τη διενέργεια αθλητικών αγώνων και για διάρκεια που δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες ανά έτος στο σύνολο των παραλιών του Δήμου.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις των εδ. α και β δεν πρέπει να εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη.
 • Η παραχώρηση με απόφαση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, μετά από αίτηση του οικείου Δήμου, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων  του αιγιαλού και της παραλίας προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία είτε διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξεως ή ασφάλειας του κοινού.

Έρευνες

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης , παρόχθιας ζώνης  ή θαλάσσιου χώρου απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρμοδιοτήτων τους.

Προστατευτικά έργα από ιδιώτες

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα να γίνουν και από ιδιώτη στον αιγιαλό και την παραλία προστατευτικά έργα από διάβρωση). Ο ιδιώτης που επιθυμεί να προστατεύσει την περιουσία του θα πρέπει να καταθέτει μελέτη στην περιφέρεια. Αν τα έργα εισχωρούν στον αιγιαλό (δηλαδή σε δημόσιο κτήμα), θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που να περιλαμβάνει ακτομηχανική μελέτη . Το ίδιο ισχύει και για εργασίες τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής.

Σε περιπτώσεις λέει το νομοσχέδιο, που διαπιστωθεί αρμοδίως ότι «η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης».

-«Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήμα, μπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει με δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του και με την επίβλεψη μηχανικού, που έχει από το νόμο σχετικό δικαίωμα, τα προστατευτικά έργα, βάσει μελέτης, η οποία επιβλέπεται από τον συντάξαντα μηχανικό και έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Οικείας  Περιφέρειας, που θα έχει και  του έργου μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού  Σχεδιασμού της ίδιας Περιφέρειας, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του έργου με το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα, εφόσον εμπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους».

 

 

 

NEWSLETTER