Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και η εταιρεία BPM, σας προσκαλούν στο 1ο Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS–PA. Σκοπός... ΣΕΜΠΧΠΑ: 1o Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS-PA στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Ιουνίου 2018

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης και η εταιρεία BPM, σας προσκαλούν στο 1ο Εθνικό Roadshow

Παρουσίασης του Έργου INTENSSSPA. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της

προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου INTENSSS-PA “A Systematic Approach

for Inspiring & Training Energy – Spatial – Socioeconomic Sustainability to Public

Authorities” (HORIZON2020), και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημοσίου, άλλων

φορέων και επαγγελματιών αναφορικά με τις απαραίτητες ικανότητες και εργαλεία

σχετικά με τη θεσμοποίηση της ολοκλήρωσης του ενεργειακού με τον χωρικό

σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο INTENSSS-PA υποστηρίζει δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό

σχεδιασμό στον χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό και

κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Βασικό εργαλείο είναι η κατάρτιση Περιφερειακών

Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων τα οποία αναπτύσσονται μέσω

της πιλοτικής εφαρμογής και ελέγχου του μοντέλου του «Ζωντανού Εργαστηρίου»

(Living Lab) σε κάθε μία από τις επτά περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, αναπτυξιακών

και ερευνητικών φορέων με αρμοδιότητες στο χωρικό και ενεργειακό σχεδιασμό και

εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή έργα και εργαλεία. Απώτερο στόχο αποτελεί η

διερεύνηση της δυνατότητας αναπαραγωγής της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων

του INTENSSS-PA και σε άλλες περιοχές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Ιουνίου 2018 στο

Μακεδονία Παλλάς, ώρες 10.00 – 14.00.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ