Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σε μηχανικό διαμεσολαβητή, από ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν οι ιδιοκτήτες εντός 30 ημερών από τη... Αυθαίρετα: Διαμεσολαβητές μηχανικοί για τις «καμπάνες» των ελέγχων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σε μηχανικό διαμεσολαβητή, από ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν οι ιδιοκτήτες εντός 30 ημερών από τη σύνταξη πορίσματος Ελεγκτή Δόμησης για να επανεξεταστούν τα τεχνικά δεδομένα που συνεπάγονται βαριές ποινές και πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο τους.

Ο θεσμός του διαμεσολαβητή μηχανικού για αυθαίρετα ενεργοποιείται με απόφαση του ΥΠΕΝ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθ. 2871, τεύχος Β΄ 5 Ιουλίου 2019) , με τίτλο  «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμή­ματος Δ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗ­ΣΗΣ του ν. 4495/2017». Δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress και τη σχετική απόφαση στοπ ΦΕΚ

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες  ανάπτυξης πληροφο­ριακού συστήματος και διαχειριστής του συστήματος για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών, από το ΤΕΕ, όπως επίσης οι κανόνες ορισμού με ηλεκτρονική κλήρωση Ελεγκτών Δόμησης, οι διαδικασίες ελέγχου και οι αποζημιώσεις τους.

Επίσης θεσμοθετείται  η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών,  στην οποία θα καταχωρίζονται και καταγγελίες πολιτών, μέσω του συστήματος TAXIS, που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

Διαδικασία Διαμεσολάβησης

Για τη διαδικασία διαμεσολάβησης η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι:

-Σε περίπτωση διαφωνίας με το συνταχθέν πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και εντός 30 ημερών από την κοι­νοποίηση του ανωτέρω πορίσματος, ο κύριος του ακι­νήτου με αίτησή του, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), δύναται να ζητήσει τον ορισμό Διαμεσολαβητή από τον ειδικό κατάλογο του Τ.Ε.Ε.

-Εντός 30 ημερών από την ανάληψη του αιτήματος διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται, αφού καλέσει τα μέρη, να αποστείλει το τελικό του πόρισμα στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Δόμησης. Ο κύριος του ακινήτου και ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση να απαντήσουν εγγράφως στον Διαμεσολαβητή για το εάν αποδέχονται ή όχι το πόρισμα του.

-Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Διαμεσολαβητής συ­ντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο αναφέ­ρεται το κοινά αποδεκτό πόρισμα και το οποίο πρακτικό υπογράφεται από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται οικείο πρακτικό, το οποίο μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον Διαμεσολα­βητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρακτικό διαμεσολάβησης αποστέλλεται από τον Διαμεσολαβητή στο οικείο Πε­ριφερειακό Παρατηρητήριο καθώς και στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Διοίκησης.

-Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης, το Πα­ρατηρητήριο επικυρώνει το πρακτικό διαμεσολάβησης. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε διοικητικές προσφυγές και σε ένδικα βοηθήματα και μέσα.

-Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, από την κοινοποίηση του πρακτικού διαμεσολάβησης, εκκινεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Νομιμότητας στην Επιτρο­πή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων. Για την εξέταση της προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμη­σης, προϋπόθεση του παραδεκτού της οποίας, εφόσον έχει επιλεγεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι η προηγούμενη έκδοση πρακτικού διαμεσολάβησης από το οποίο προκύπτει η αδυναμία επίλυσης της διαφοράς.

Κατάλογος Διαμεσολαβητών

Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι τo TEE τηρεί τον κατάλογο Διαμεσολαβητών και ότι στον κατάλογο εγγράφεται ως Διαμεσολαβητής όποιος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:

α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του TEE

β) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο απέκτη­σαν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα του TEE

γ) δεν έχει καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωμα τα τελευταία 5 έτη

δ) δεν έχει οριστικά ανακληθεί δήλωση υπαγωγής αυ­θαιρέτου που υπέβαλε

ε) έχει σχετική εμπειρία, που προκύπτει από την υποβολή τουλάχιστον 50 ολοκληρωμένων δηλώσεων αυθαιρέτων (ν. 4178/2013 ή 4495/2017) με πληρότητα φακέλων 100%.

  1. Ως Διαμεσολαβητής σε συγκεκριμένη υπόθεση υπα­γωγής δεν μπορεί να ορισθεί μηχανικός, ο οποίος

α) έχει εμπλακεί ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση του έργου ή σε δηλώσεις υπαγω­γής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, ή στον έλεγχο της δήλωσης υπαγωγής ή

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή υπάλληλος.

  1. Η αποζημίωση του διαμεσολαβητή ορίζεται σε 40% της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης και καταβάλλε­ται από το Πράσινο Ταμείο, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την καταβολή της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης.