Επιδότηση ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα δράση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Σύμφωνα με τη σχετική προδημοσίευση, η... ΕΣΠΑ: Επιδότηση επιχειρήσεων για έργα διαχείρισης αποβλήτων

Επιδότηση ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα δράση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Σύμφωνα με τη σχετική προδημοσίευση, η δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 200.000 έως 5 εκατ. ευρώ, για διάστημα μέχρι 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Οι πόροι του ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων, μέσω εργασιών επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου, από την αξιολόγηση των οποίων θα κριθεί η ένταξή στο πρόγραμμα των δυνητικά δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προστιθέμενη αξία

Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον», ο οποίος, αποτελεί έναν από τους εννέα εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η δράση συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

grtimes