Άνοιξαν οι πληρωμές για ιδιοκτήτες, που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες ενεργειακής βελτίωσης των ακινήτων τους με το προηγούμενο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι»,... Email από το «εξοικονομώ»: «μπήκαν τα λεφτά στο λογαριασμό σας»

Άνοιξαν οι πληρωμές για ιδιοκτήτες, που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες ενεργειακής βελτίωσης των ακινήτων τους με το προηγούμενο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι», καθώς με απόφαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) υπάγονται  στο πρόγραμμα άλλοι 418 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 6.458.844,50 €.

Οι πληρωμές γίνονται κατά μέσο όρο τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής εξοικονόμησης στα ακίνητα και αποτελούν «ουρές» του προηγούμενου προγράμματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα και ανεξάρτητα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

Στην απόφαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας περιλαμβάνονται τα ονόματα των 418 ωφελουμένων για τους οποίους σχετικά σημειώνεται ότι   ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.

Στην απόφαση σημειώνεται επίσης ότι:  «η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, για τις αποφάσεις υπαγωγής και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου)».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας