Δημιουργείται Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με όσα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο αναπτυξιακό νομοσσχέδιο. Με την προτεινόμενη... Κεντρικό Σύστημα για άδειες δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Δημιουργείται Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με όσα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο αναπτυξιακό νομοσσχέδιο.


Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων, μέσω του οποίου θα χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες (δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων.

Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλλει στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, αναφέρει ο νομοθέτης.

Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις καθορίζονται οι δικαιούχοι πρόσβασης στο σύστημα, όπως επίσης η υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Προθεσμία έξι μηνών
Ακόμη, προβλέπεται προθεσμία έξι μηνών εντός της οποίας τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί να καταχωρήσουν στο Σύστημα τις υφιστάμενες άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε μορφή ψηφιακών αρχείων. Οι άδειες που εκδίδονται εφεξής καταχωρούνται υποχρεωτικά στο σύστημα εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή τους, ενώ αντίστοιχη προθεσμία προβλέπεται για την επανυποβολή των τροποποιημένων σχετικών αρχείων, σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος ανατίθεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης, ενώ εναρμονίζεται επίσης με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

ΤΕΕ

Σημειώνεται ότι το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων αποτελέι πρόταση και προορίζεται να αναπτυχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

-Το ΤΕΕ «μπορεί να εφαρμόσει το νέο σύστημα ηλεκτρονικής αδειοδότησης σε έξι με οκτώ μήνες, ενώ με τους συνήθεις ρυθμούς που ακολουθούνται θα χρειαστούν μερικά χρόνια», δηλώνει ο πρόεδρός του, Γιώργος Στασινός. Ταυτόχρονα, κύκλοι του Επιμελητηρίου ξεκαθαρίζουν πως η πλήρης ισχύς του Συστήματος εξαρτάται από τα επίπεδα «ωριμότητας» και των υπόλοιπων συστημάτων αδειοδότησης που θα διασυνδεθούν με αυτό.

Η ρύθμιση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθση της ρύθιμισης για το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων προβλέπεται ότι:
“Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων, μέσω του οποίου χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες {δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Με τις ειδικότερες προτεινόμενες διατάξεις, καθορίζονται οι δικαιούχοι πρόσβασης στο Σύστημα, όπως επίσης η υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Προβλέπεται, επίσης, προθεσμία έξι μηνών εντός της οποίας τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Σύστημα τις υφιστάμενες άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε μορφή ψηφιακών αρχείων. Οι άδειες που εκδίδονται εφεξής, μετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστημα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την έκδοσή τους ενώ αντίστοιχη προθεσμία προβλέπεται για την επανυποβολή των τροποποιημένων σχετικών αρχείων, σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Στο Σύστημα περιλαμβάνονται πέραν των αδειών, τα αναγκαία συνοδευτικά στοιχεία τους – σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις – όπως επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, τακτικών και έκτακτων, που διενεργούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες. Αρμόδιος για τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ευρύτερη σχετική εμπειρία, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης ενώ εναρμονίζεται επίσης με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Προβλέπεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από πρόταση του νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όλα τα επιμέρους αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του Συστήματος {απαρίθμηση και επικαιροποίηση των αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που περιλαμβάνονται στο Σύστημα, καθορισμός των πόρων ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος και όλων των αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών, καθορισμός των ημερομηνιών έναρξης λειτουργίας του Συστήματος και έναρξης της προθεσμίας για την καταχώρηση σε αυτό ψηφιακών αρχείων των υφιστάμενων αδειών)”.