Φωτογραφικό διαγωνισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η ΠΕΣΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι σε διαγωνισμό για έργο συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου, έχει τεθεί επίμαχη παράγραφος αυξημένων... ΠΕΣΕΔΕ: «φωτογραφικός» διαγωνισμός σε δημόσιο έργο στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφικό διαγωνισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η ΠΕΣΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι σε διαγωνισμό για έργο συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου, έχει τεθεί επίμαχη παράγραφος αυξημένων κριτηρίων επιλογής, η οποία  παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, νοθεύουν ευθέως τον ανταγωνισμό και κατευθύνουν τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ),  στο διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’, Β’, Γ’, Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. Έτους 2019, Τ.Π.» τέθηκε κριτήριο στην προκήρυξη του έργου, το οποίο προβλέπει ότι: « Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, τον οποίο πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να μετάσχουν στον διαγωνισμό, κατά την προηγούμενη της παρούσης τριετία (δηλαδή 2016-2017-2018), να είναι ίσος ή ανώτερος από ήτοι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αξίας 2.250.000,00 € & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αξίας 300.000,00 €».

Η ΠΕΣΕΔΕ αντιδρά σε υψηλούς τόνους  υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την τροποποίηση της διακήρυξης και την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού χωρίς αποκλεισμούς, για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός και το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Παράλληλα τονίζει στην ανακοίνωση της ότι «το συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάζει χρηματοδοτικές ανάγκες και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που να δικαιολογεί αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και κατά συνέπεια η χρήση πρόσθετων αυξημένων κριτηρίων επιλογής από αυτά που προσδιορίζει το Μητρώο (ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ) οδηγεί στον περιορισμό του κύκλου των αντανωνιζόμενων επιχειρήσεων και στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μόνες αυτές δύναται να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία».

Η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ, που υπογράφουν η πρόεδρος Μαρία Τσιομπάνου και ο γενικός γραμματέας Ιωάννης Δερμεντζόγλου έχει ως εξής:

Θέμα:  Απαράδεκτη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής για την Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων στη διακήρυξη του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’, Β’, Γ’, Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. Έτους 2019, Τ.Π.»

Η ΠΕΣΕΔΕ ζητάει την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ της διακήρυξης και την επαναπροκήρυξη του εν λόγω έργου χωρίς «όρους» αποκλεισμού.

Σχετ.:  Η με αριθ. 19PROC005800667 2019-11-05 διακήρυξη διαγωνισμού

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντή,

Κατόπιν διαμαρτυρίας μελών μας, Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λάβαμε γνώση την με αρ. 19PROC005800667 2019-11-05 διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’, Β’, Γ’, Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. Έτους 2019, Τ.Π.», προκειμένου να υλοποιηθεί η συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους, του Δήμου Σας.

Στην αναφερόμενη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 22 : Κριτήρια Επιλογής, παράγραφο 22.Γ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, έχουν περιληφθεί ο όρος: «… 2. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, τον οποίο πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να μετάσχουν στον διαγωνισμό, κατά την προηγούμενη της παρούσης τριετία (δηλαδή 2016-2017-2018), να είναι ίσος ή ανώτερος από ήτοι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αξίας 2.250.000,00 € & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αξίας 300.000,00 €».

Όπως είναι σαφές ακόμη και από τον τίτλο του διαγωνισμού, το αντικείμενο είναι αμιγώς τεχνικού – κατασκευαστικού χαρακτήρα, χωρίς ουδεμία κατασκευαστική ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Εθνική νομοθεσία, οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την «καταλληλότητα» των οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη κριτήρια ποιοτικού ελέγχου. Όμως, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως : ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. Υπό αυτήν την έννοια, το απαιτητό επίπεδο ικανοτήτων πρέπει να μην περιορίζει τον ανταγωνισμό και ειδικά την πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις δημόσιες Συμβάσεις, όπως περιγράφεται και στον «Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες Συμβάσεις (βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 17 – απόφαση 181/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, πρέπει να αιτιολογείται με ακρίβεια η προσθήκη «ειδικών» όρων Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας, διότι μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία περιορισμένου παγίου κύκλου οικονομικών φορέων κατά παραγνώριση θεμελιωδών αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ε.Α. 408/2011).

Συμπερασματικά, η αναθέτουσα αρχή κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής, ειδικά για διαγωνισμούς που διενεργούνται με την ανοιχτή διαδικασία, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις και τους όρους που οι διατάξεις περί ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ θέτουν για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η υπέρβαση των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και να είναι ανάλογη με τη σημασία της οικείας σύμβασης υπό την έννοια θα πρέπει να αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη οικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να βαίνει πέρα αυτού που είναι αναγκαίο προς το σκοπό αυτό. Το συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάζει χρηματοδοτικές ανάγκες και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που να δικαιολογεί αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και κατά συνέπεια η χρήση πρόσθετων αυξημένων κριτηρίων επιλογής από αυτά που προσδιορίζει το Μητρώο (ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ) οδηγεί στον περιορισμό του κύκλου των αντανωνιζόμενων επιχειρήσεων και στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μόνες αυτές δύναται να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κύριε Δήμαρχε,

Είναι σαφές ότι η επίμαχη παράγραφος αυξημένων κριτηρίων επιλογής, παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, νοθεύουν ευθέως τον ανταγωνισμό και κατευθύνουν τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και ταυτόχρονα το αδιάβλητο των διαδικασιών ανάθεσης είναι ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός χωρίς αποκλεισμούς και καμία άλλη.

Η Ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) διαμαρτύρεται έντονα για την μεθόδευση χρήσης των ως άνω απαράδεκτων διαδικασιών και απαιτεί την τροποποίηση της διακήρυξης και την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού χωρίς αποκλεισμούς, για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός και το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Παραμένουμε στην διάθεσή Σας.

Με τιμή

Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος

Μαρία Τσιομπάνου

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Δερμεντζόγλου

Η επιστολή απευθύνεται προς:

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφείο Δημάρχου κ. Ζέρβα Κων/νο

■  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γραφείο Προέδρου

■  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφείο Διευθυντή

Κοινοποίηση:

■  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Γραφείο Γ. Γραμματέα κ. Καραγιάννη Γιώργο

■  Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Γραφείο Προέδρου κ. Καταπόδη Γιώργο

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ