Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε καθυστερημένα απόφαση κατανομής υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων, ώστε μεταξύ άλλων να λειτουργήσουν και οι αρχαιολογικές επιτροπές, που  γνωμοδοτούν για... Σε νέο κύκλο αρρυθμίας οι αρχαιολογικές επιτροπές για αυθαίρετα και επενδύσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε καθυστερημένα απόφαση κατανομής υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων, ώστε μεταξύ άλλων να λειτουργήσουν και οι αρχαιολογικές επιτροπές, που  γνωμοδοτούν για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και την έγκριση επενδύσεων σε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε  παραδοσιακούς οικισμούς  και ιστορικούς τόπους.

Ωστόσο ανοίγει νέος κύκλος εμπλοκών και καθυστερήσεων, καθώς η υπηρεσιακή ετοιμότητα του υπουργείου Πολιτισμού, όπως και ολόκληρου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δοκιμάζεται πλέον από την πανδημία και οι εκκρεμείς υποθέσεις, τόσο  οι νέες όσο και αυτές που επί πολλούς μήνες  έχουν σωρευτεί θα μείνουν στο «ράφι» για απροσδιόριστο διάστημα.

Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων αν και  στους λόγους έκδοσης της αναφέρει «την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο­τικής λειτουργίας των Περιφερειακών και Ειδικών Περι­φερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας προώθησης των υποθέσεών του»  έρχεται με σημαντική  καθυστέρηση, και λόγω της δυσμενούς συγκυρίας, χωρίς άμεση δυνατότητα να επιδράσει θετικά στην προώθηση εκκρεμών τεχνικών έργων και επενδύσεων.

Αυτές τις επισημάνσεις διατυπώνουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι οποίες αναφέρουν στο ecopress  ότι η απόφαση κατανομής των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας του ΥΠΠΟ ήταν αναμενόμενη και έπρεπε να έχει εκδοθεί πολλούς μήνες πριν, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου της κυβέρνησης για το «επιτελικό κράτος», ο οποίος θέτει σχετική καταληκτική προθεσμία  έως τις 7 Φεβρουαρίου 2020. Προθεσμία η οποία επίσης παραβιάστηκε, αφού η σχετική απόφαση της αρμόδιας υπουργού Λ. Μενδώνη υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 15 Μαρτίου 2020.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι προβλέψεις της απόφασης,  όσον αφορά στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και την μεταβίβαση τους από τις κεντρικές στις περιφερειακές διευθύνσεις είναι επίσης αναμενόμενη και δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις και ανατροπές. Τονίζουν ωστόσο ότι είναι πολλοί οι φάκελοι των εκκρεμών υποθέσεων από το προηγούμενο διάστημα και λόγω των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών,  τόσο λόγω των μέτρων της πανδημίας, όσο και λειτουργικών προβλημάτων υποστελέχωσης και βεβαρυμμένου έργου των υπηρεσιών ανοίγει νέος κύκλος καθυστερήσεων.

Αντιδράσεις

Στο μεταξύ έχει ξεσηκωθεί σάλος αντιδράσεων από βουλευτές της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή, όπως επίσης από καταγγελίες τεχνικών και επιστημονικών συλλόγων για τα προβλήματα συγκρότησης των πολεοδομικών και αρχαιολογικών επιτροπών, που δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις σε επενδύσεις, έργα, προγράμματα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς  και ιστορικούς τόπους αλλά και σε επεμβάσεις για την ασφάλεια των κατασκευών.

Μεταξύ του μεγάλου πλήθους  των υπηρεσιακών θεμάτων, που ρυθμίζει η απόφαση του ΥΠΠΟ να αντιμετωπίζονται είναι:

Αυθαίρετα

Η γνωμοδότηση, με την έκδοση σχετικής διοικη­τικής πράξης, περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 116 παρ. 9α του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου, σε αρχαιολογικούς χώ­ρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση ή πολεοδομική παράβαση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

Άδειες επιχειρήσεων

-Η χορήγηση άδειας για:

α) την εγκατάσταση ή τη λει­τουργία βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης,

β) την το­ποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων,

γ) την επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας,

δ) την οικοδομική δραστηριότητα μέχρι 400 τ.μ. και μέχρι τριών ορόφων πλέον του ισογείου, πλησίον αρχαίου μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου αρμοδιότητάς τους, εφόσον κριθεί ότι οι ανωτέρω εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του μνημείου, του χώρου ή του τόπου (άρθρα 10, 12 παρ. 4, και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

Η χορήγηση άδειας για την άσκηση γεωργίας, κτη­νοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα στους χερσαί­ους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών (άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του αυτού νόμου).

Λατομεία

-Η χορήγηση άδειας:

α) για εκμετάλλευση λατομεί­ου και πορισμό οικοδομικών υλικών εντός λατομικών περιοχών και για τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 10, παρ. 2 του ν. 3028/2002),

β) για εκμετάλλευση λατομείου ή μεταλλείου και πορισμό οικοδομικών υλι­κών, όταν η απόσταση από μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιόμετρα (άρθρα 10, παρ. 2 και 12, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του αυτού νόμου).

Οικοδομικές άδειες

-Η χορήγηση άδειας σε ενεργούς οικισμούς ή τμή­ματά τους, που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, καθώς και σε μη ενεργούς οικισμούς ή τμήματά τους, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων ενεργών οικισμών και αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, για:

α) την ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λει­τουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού,

β) την αποκατά­σταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή,

γ) την κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3028/2002,

δ) την εκτέ­λεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινό­χρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού, ως αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου,

ε) τη χρήση κτίσματος ή των ελεύθε­ρων χώρων του, εφόσον εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους (άρθρο 14, παρ. 1 και 2 και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

Χρήσεις

-Η έγκριση κάθε εργασίας, επέμβασης ή αλλαγής χρήσης σε ακίνητα μνημεία (άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3028/2002).

-Η διακοπή εργασιών που εκτελούνται σε ακίνητο μνημείο ή το περιβάλλον του κατά παράβαση των διατά­ξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002.

Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΠΟ

Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΠΟ (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066) με θάμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυν­σης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυν­σης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έρ­γων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» έχει ως εξής:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45),

β) της παρ. 2 του άρ. 37 και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ­γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), όπως ισχύει,

γ) του ν. 3028/2002 «Γ ια την προστασία των Αρχαιοτή­των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’153), όπως ισχύει,

δ) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ­τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι­σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.

2 .Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελι­κής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Δι­ευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» (Β’ 793).

 1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/88169/ 60661/18-02-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γε­νικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κλη­ρονομιάς, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/83639/ 10165/14-02-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενι­κής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, την από 04-03-2020 συμπληρωματική της εισή­γηση αποσταλείσα με ηλεκτρονικό μήνυμα, το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/96174/8201/24-2-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/120622/2295/6.3.2020 εισή­γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρο­νου Πολιτισμού, καθώς και τις από 12 και 13-3-2020 επικαιροποιημένες εισηγήσεις των ανωτέρω Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ.Δ.Ο.Υ/109699/6881/ 28/02/2020 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της Προϊστα­μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο­τικής λειτουργίας των Περιφερειακών και Ειδικών Περι­φερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας προώθησης των υποθέσεών του, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενι­κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 50 και παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002) και κατά λόγο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

Α. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών

 1. Η χορήγηση άδειας για:

α) την εγκατάσταση ή τη λει­τουργία βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης,

β) την το­ποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων,

γ) την επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας,

δ) την οικοδομική δραστηριότητα μέχρι 400 τ.μ. και μέχρι τριών ορόφων πλέον του ισογείου, πλησίον αρχαίου μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου αρμοδιότητάς τους, εφόσον κριθεί ότι οι ανωτέρω εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του μνημείου, του χώρου ή του τόπου (άρθρα 10, 12 παρ. 4, και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

 1. Η χορήγηση άδειας για την άσκηση γεωργίας, κτη­νοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα στους χερσαί­ους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών (άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του αυτού νόμου).
 2. Η χορήγηση άδειας:

α) για εκμετάλλευση λατομεί­ου και πορισμό οικοδομικών υλικών εντός λατομικών περιοχών και για τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 10, παρ. 2 του ν. 3028/2002),

β) για εκμετάλλευση λατομείου ή μεταλλείου και πορισμό οικοδομικών υλι­κών, όταν η απόσταση από μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιόμετρα (άρθρα 10, παρ. 2 και 12, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του αυτού νόμου).

 1. Η χορήγηση άδειας σε ενεργούς οικισμούς ή τμή­ματά τους, που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, καθώς και σε μη ενεργούς οικισμούς ή τμήματά τους, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων ενεργών οικισμών και αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, για:

α) την ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λει­τουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού,

β) την αποκατά­σταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή,

γ) την κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3028/2002,

δ) την εκτέ­λεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινό­χρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού, ως αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου,

ε) τη χρήση κτίσματος ή των ελεύθε­ρων χώρων του, εφόσον εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους (άρθρο 14, παρ. 1 και 2 και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

 1. Η έγκριση κάθε εργασίας, επέμβασης ή αλλαγής χρήσης σε ακίνητα μνημεία (άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3028/2002).
 2. Η διακοπή εργασιών που εκτελούνται σε ακίνητο μνημείο ή το περιβάλλον του κατά παράβαση των διατά­ξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002.
 3. Η απόφαση καταλογισμού του συνόλου ή μέρους της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων σε περί­πτωση αδράνειας ή καθυστέρησης αυτών να προβούν στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθώς και στην περίπτωση που αυτές κρίνονται ανεπαρκείς (άρθρο 11, παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 4. Η απόφαση για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ακινήτων μνη­μείων, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις ετοιμορροπίας (άρθρο 40, παρ. 2 και άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 5. Η έκδοση σημάτων και πρωτοκόλλων, με τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων, από τις οποίες απορρέουν έννομες συνέπειες, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002.
 6. Η διαπίστωση εάν συντρέχει λόγος και η έγκριση καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτητών για προσωρινή στέ­ρηση ή περιορισμό χρήσης ακινήτου, που επιβάλλεται για την προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ή ιστορικών τόπων, εφόσον το ποσόν αυτής δεν υπερβαί­νει τα 3.000 ευρώ κατ’ έτος (άρθρο 9 παρ. 4, άρθρο 19 και άρθρο 36 παρ. 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3028/2002).
 7. Η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών εισα­γωγής πολιτιστικών αγαθών, πλην των περιπτώσεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 3028/2002 (άρθρα 33 και 34 του ν. 3028/2002).
 8. Η χορήγηση αδείας φωτογραφήσεως, κινηματογραφήσεως και βιντεοσκοπήσεως σε μεμονωμένα μνη­μεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία ή συλλογές που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρο 46 του ν. 3028/2002).
 9. Η χορήγηση άδειας για την προσωρινή παρα­χώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματο­ποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 3028/2002 και την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ56/357180/256204/7869/3303/26-09-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2018).
 10. Οι εγκρίσεις μετακινήσεως εκτός έδρας του υφι­στάμενου προσωπικού της Διευθύνσεως εντός των γε­ωγραφικών ορίων της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους.
 11. Η εισαγωγή προς τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Υπηρεσία τους και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. θεμάτων, για τα οποία είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κε­ντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ή το Συμβούλιο Μουσείων (άρθρα 49, παρ. 2 και 50, παρ. 5 και 51 του ν. 3028/2002).
 12. α) Η έκδοση αποφάσεων για τη διενέργεια διε­ρευνητικής ή σωστικής ανασκαφής, τη συντήρηση και τη φύλαξη των ευρημάτων (άρθρο 9, παρ. 1 και άρθρο 37, παρ. 1 και 3 του ν. 3028/2002), καθώς και η έκδοση αποφάσεων για τη φύλαξη ευρημάτων προερχομένων από συστηματική ανασκαφή.

β) Η χορήγηση άδειας για την πρόσβαση ειδικών επι­στημόνων στο χώρο σωστικής ανασκαφής (άρθρο 37, παρ. 4 του ν. 3028/2002).

γ) Η έκδοση απόφασης για τη χρηματοδότηση σω­στικής ανασκαφής από τον κύριο του έργου (άρθρο 37, παρ. 6, εδάφιο 4 του ν. 3028/2002).

δ) Η έκδοση απόφασης για τη διατήρηση ή μη αρχαίου (άρθρο 9, παρ. 1 του ν. 3028/2002).

 1. Η απόφαση για τη χορήγηση αμοιβής σε αυτόν που προέβη στη δήλωση αρχαίου, που περιέρχεται στο Δημόσιο, ή στην υπόδειξη τόπου, όπου βρίσκονται άγνω­στα στην Υπηρεσία κινητά αρχαία, εφόσον η χρηματική τους αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενο ισχύει (άρθρα 24 παρ. 3 και 4 του ν. 3028/2002).
 2. Η εξαγωγή μνημείων, που πιστοποιείται ότι έχουν εισαχθεί προσωρινά στη χώρα, και βρίσκονται νομίμως στην κατοχή ή την κυριότητα του ενδιαφερομένου (άρ­θρο 34, παρ. 5 του ν. 3028/2002).
 3. Ο ορισμός επόπτη αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, ανασκαφής, επιφανειακής ή άλλης μορφής επιφανειακής έρευνας (άρθρο 36 παρ. 7 του ν. 3028/2002).
 4. Η εξέταση εκκλησιαστικών και θρησκευτικού χα­ρακτήρα εν γένει ακινήτων υπό χαρακτηρισμό (άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3028/2002).
 5. Όλες οι κατά την παρούσα απόφαση μεταβιβα­ζόμενες αρμοδιότητες που αφορούν νεώτερα εκκλη­σιαστικά ή θρησκευτικού χαρακτήρα εν γένει μνημεία.
 6. Όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τις δια­τάξεις (άρθρο 22 του ν. 3028/2002) σχετικά με την κατά­σχεση (αναγκαστική ή συντηρητική) κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 και έως το 1830.
 7. Η χορήγηση άδειας περάτωσης εργασιών οικοδό­μησης μετά το πέρας σωστικής ανασκαφικής έρευνας (παράδοση αρχαιολογικού χώρου).
 8. Η χορήγηση άδειας για τη χρήση οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους (παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3028/2002).
 9. Η χορήγηση άδειας σε ειδικούς επιστήμονες για την πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, ακίνητα μνημεία, ή ιστορικούς τόπους, ή σε κινητά μνημεία που ευρίσκονται σε δημόσια μουσεία, συλλογές, ή αποθή­κες, ή στην κατοχή ιδιωτών ή νομικών προσώπων, με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη, τη σχεδίαση, ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις (άρθρα 11 παρ. 3, 29 παρ. 1 και 46 παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 10. α) Η γνωμοδότηση, με την έκδοση σχετικής διοικη­τικής πράξης, περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 116 παρ. 9α του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου, σε αρχαιολογικούς χώ­ρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση ή πολεοδομική παράβαση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

β) Η έγκριση ή μη και η επιβολή όρων και περιορι­σμών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, κατά την υπαγωγή στις διατά­ξεις των άρθρων αα) 116 παρ. 9β του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο πε­ριβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις

του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, και ββ) 117 παρ. 9 του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικι­σμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, εφόσον και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

 1. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν στην προκή­ρυξη θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σε κάθε σχετική με αυτή απόφαση ή πρά­ξη, καθώς και στη λύση της σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας για τη σύ­νταξη του πορίσματος επιθεώρησης για την κατάσταση κάθε ακίνητου μνημείου αρμοδιότητάς τους (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 3. Η απόφαση για την εκπόνηση μελετών και η εκτέ­λεση αρχαιολογικών έργων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το Κ.Α.Σ. ή το Κ.Σ.Ν.Μ. πρόγραμμα δρά­σης των Υπηρεσιών (άρθρα 37, 40 παρ. 1 και 43, παρ. 1 του ν. 3028/2002)
 4. Η εκτέλεση παντός έργου για την επισκευή, συ­ντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων ή διαμόρφω­ση του κτηρίου ή του περιβάλλοντος χώρου μουσείων, αρχαιολογικών συλλογών ή αποθηκών και κάθε κτηρίου εν γένει που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Δι­εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέχρι προϋπολογισμού ποσού 15.000 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) και χωρίς να προκαλείται αλλοίωση της μορφής τους. Γ ια έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 15.000 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α), η εκτέλεση θα πραγματοποιείται έπειτα από μελέτη που θα εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 5. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγ­ματεύσεων, συμβάσεις και σχετικές πράξεις, όταν προ- καλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκηρύ­ξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών), κα­θώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 263/1987, όπως ισχύει.
 7. Οι αρμοδιότητες για τη διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, μισθώσεων, εργασιών, υπηρεσιών, επιμέρους μελετών για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστα­σίας παραμένουν στις υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα αυτά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 8. Η χορήγηση άδειας απουσίας σύντομης χρονικής διάρκειας στο υπαγόμενο στη Διεύθυνσή του προσωπι­κό για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

Β. Στους Προϊσταμένους των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών.

 1. Η χορήγηση αδείας φωτογραφήσεως, κινηματογραφήσεως και βιντεοσκοπήσεως σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία ή συλλογές που ανήκουν στο Δημόσιο αρμοδιότητάς τους (άρθρο 46 του ν. 3028/2002).
 2. Η χορήγηση άδειας για την προσωρινή παραχώ­ρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστο­ρικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 3028/2002 και την με αρ. πρωτ. ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΑΠ Κ/ΔΙΠ ΚΑ/ΤΠ ΚΑΧΜΑΕ/Φ56/ 357180/256204/7869/3303/26-09-2018 υπουργική από­φαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2018).
 3. Η εισαγωγή προς τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Ειδική Περιφερει­ακή Υπηρεσία και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύν­σεις της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. θεμάτων, για τα οποία είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Μουσείων ή το Κεντρικό Συμ­βούλιο Νεωτέρων Μνημείων (άρθρα 49 παρ. 2 ,51 και 50 παρ. 5 του ν. 3028/2002).
 4. Η χορήγηση άδειας σε ειδικούς επιστήμονες για την πρόσβαση σε κινητά μνημεία που ευρίσκονται σε δημόσια μουσεία, συλλογές, ή αποθήκες, με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη, ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋπο­θέσεις (άρθρα 11 παρ. 3, 29 παρ. 1 και 46 παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 5. Η εκτέλεση παντός έργου για την επισκευή, συντή­ρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων ή διαμόρφωση του κτηρίου ή του περιβάλλοντος χώρου μουσείων, αρχαι­ολογικών συλλογών ή αποθηκών και κάθε κτηρίου εν γένει που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Δι­εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέχρι προϋπολογισμού ποσού 15.000 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) και χωρίς να προκαλείται αλλοίωση της μορφής τους. Γ ια έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 15.000 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α), η εκτέλεση θα πραγματοποιείται έπειτα από μελέτη που θα εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α
 6. Η χορήγηση άδειας απουσίας σύντομης χρονικής δι­άρκειας στο υπαγόμενο στη Διεύθυνσή του προσωπικό για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.
 7. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγ­ματεύσεων, συμβάσεις και σχετικές πράξεις, όταν προ καλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απευθείας ανα­θέσεις επιτρέπονται, εφόσον δεν παραβιάζουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 8. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκηρύ­ξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών) κα­θώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 263/1987, όπως ισχύει.
 9. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν στην προκή­ρυξη θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σε κάθε σχετική με αυτή απόφαση ή πρά­ξη, καθώς και στη λύση της σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 10. Οι αρμοδιότητες για τη διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, μισθώσεων, εργασιών, υπηρεσιών, επιμέρους μελετών για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστα­σίας παραμένουν στις υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα αυτά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Στον Προϊστάμενο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιο­τήτων, πέραν των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, που εφαρμόζονται αναλόγως, εάν πρόκειται περί μνη­μείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ευρι­σκομένων στη θάλασσα ή σε λίμνες ή στους ποταμούς, μεταβιβάζονται επιπλέον οι αρμοδιότητες:

 1. Η χορήγηση άδειας για την αλιεία, την αγκυροβολία και την υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους (άρθρο 15, παρ. 1 του ν. 3028/2002).
 2. Η χορήγηση άδειας για τη χρήση οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του βυθού ή του πυθμένα (άρ­θρο 15, παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 3. Η χορήγηση άδειας για την εκτέλεση λιμενικών έρ­γων (άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3028/2002). Εφόσον δεν πρόκειται για εκτέλεση έργου πλησίον χερσαίου μνημεί­ου, χερσαίου αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου.
 4. Η χορήγηση άδειας καθαρισμού βυθού ή ναυαγιαί­ρεσης χωρίς επέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο.

Δ. Στον Προϊστάμενο της Εφορείας Παλαιοανθρωπο­λογίας- Σπηλαιολογίας, πέραν των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Προϊστάμενους των Περιφερει­ακών Υπηρεσιών, που εφαρμόζονται αναλόγως, καθώς και εκείνες του Προϊσταμένου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, εάν πρόκειται περί σπηλαίων με υποβρύ­χιες εντός αυτών αρχαιότητες, καθώς και εάν πρόκειται περί σπηλαίων και παλαιοντολογικών καταλοίπων κατά την έννοια του εδαφ. αα) της παρ. β’ του άρθρου 2 του ν. 3028/2002.

Άρθρο 2

Μεταβίβαση γενικών αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερει­ακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσι­ών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

Α. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερεια­κών Υπηρεσιών

 1. Απαντήσεις σε πολίτες ή φορείς για θέματα αρμο­διότητας του οικείου τμήματος.
 2. Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και γενικά όλα τα διαδικαστικά έγγραφα ενημερωτικού περιεχομένου.
 3. Εγκρίσεις για τη θέση εγγράφων αρμοδιότητάς τους στο Αρχείο, χορηγήσεις αντιγράφων των εγγράφων αυτών, γνωστοποιήσεις διοικητικών εγγράφων στους υπαλλήλους του Τμήματος (άρθρο 5 του ν. 2690/1999).
 4. Χορήγηση στατιστικών στοιχείων για διεθνή κείμενα αρμοδιότητας Τμήματος.
 5. Προγραμματισμός και εισήγηση για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του οικείου Τμήματος.
 6. Προγραμματισμός και εισήγηση για τις άδειες επι­δημίας και εκπαιδευτικών αδειών των ΠΕ δικαιούχων υπαλλήλων του οικείου Τμήματος.
 7. Η εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση έργων δι’ αυτεπιστασίας από την υπηρεσία στην οποία υπάγονται.

Άρθρο 3

Μεταβίβαση ειδικών αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

Α. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Προϊστορικών και Κλασικών και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρ­χαιοτήτων και Μουσείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Π.Κ.

 1. Η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου ή έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε περιοχές που δεν υπάρχουν μνημεία και δεν απαιτείται γνώμη Συμβουλίου.
 2. Η κατάρτιση του ανά τριετία πορίσματος επιθεώρη­σης για την κατάσταση κάθε ακίνητου μνημείου (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002), από κοινού με τον Προϊστά­μενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης.
 3. Η χορήγηση άδειας ελεύθερης επίσκεψης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε όσους έχουν το προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 46, παρ. 1 του ν. 3028/2002 και άρθρο 9 του ν. 736/1977).
 4. Η χορήγηση αδείας στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοι­νό για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό σκοπό, εκμαγείων, αντιγράφων ή απεικονίσεων μνημείων, που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, είτε κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 3028/2002).
 5. Η χορήγηση άδειας εκτέλεσης εκσκαφών από από- ψεως αρχαιολογικού νόμου για ανεύρεση μη αρχαι­ολογικών θησαυρών (άρθρο 10 του ν. 3028/2002 και ν. 6133/1934).
 6. Η χορήγηση έγκρισης για τη μεταφορά κινητών μνη­μείων εντός της περιφέρειας τους για τη συντήρηση ή έκθεσή τους, ή από τις ανασκαφές σε κρατικά μουσεία, συλλογές ή αρχαιολογικές αποθήκες (άρθρο 36, παρ. 10 του ν. 3028/2002).
 7. Η χορήγηση άδειας για τη φωτογράφηση, τη μελέτη, τη σχεδίαση, ή τη δημοσίευση δημοσιευμένων κινητών και ακινήτων αρχαίων.
 8. Η έκδοση απόφασης για κινητά αρχαία της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3028/2002.
 9. Η επιβολή στον ιδιοκτήτη ακινήτου της υποχρέωσης να επιτρέψει την υπό όρους επίσκεψη ακινήτου αρχαίου ή νεότερου μνημείου που διατηρείται εντός της ιδιοκτη­σίας του, καθώς και τη φωτογράφηση και μελέτη αυτού (άρθρο 9, παρ. 3 και άρθρο 11 του ν. 3028/2002).
 10. Η τήρηση των διαδικασιών της κατοχής ή της κυ­ριότητας κινητών μνημείων, που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (άρθρο 28 του ν. 3028/2002).
 11. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι τα αγαθά που προορί­ζονται προς εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι μνημεία (άρθρο 34 του ν. 3028/2002).
 12. Η παραλαβή δηλώσεων για την ανακάλυψη ή εύ­ρεση ακινήτου αρχαίου, η εξέταση, καταγραφή, αξιολό­γηση και λήψη μέτρων προστασίας τούτου, στα οποία περιλαμβάνεται και η διακοπή των εκτελουμένων έργων ή εργασιών στο ακίνητο όπου το αρχαίο αυτό ανακα­λύφθηκε ή βρισκόταν (παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3028/2002).
 13. Η παραλαβή δηλώσεων για την ανακάλυψη, εύρε­ση ή περιέλευση σε πρόσωπο κινητού αρχαίου (παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 3028/2002). Ωσαύτως, και η παραλαβή δηλώσεων και η χορήγηση αδείας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002.
 14. Όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη φύ­λαξη κινητών μνημείων, που ευρίσκονται στην κατοχή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του ν. 3028/2002).
 15. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά σε θέμα­τα ανιχνευτών μετάλλου.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

 1. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προ­στασίας ακινήτων μνημείων, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις ετοιμορροπίας (άρθρο 40, παρ. 2 και άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 2. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για τη λήψη των ανα­γκαίων μέτρων συντήρησης ή στερέωσης και εν γένει προστασίας ετοιμόρροπου ακινήτου μνημείου.
 3. Η κατάρτιση του ανά τριετία πορίσματος επιθεώρη­σης για την κατάσταση κάθε ακίνητου μνημείου (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002), από κοινού με τους Προϊστά­μενους των Τμημάτων Προϊστορικών και Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρ­χαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 1. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την εκτέλεση ερ­γασιών μεταφοράς ή μετακίνησης ακινήτου μνημείου ή απόσπασης γλυπτικών, ζωγραφικών, ψηφιδωτών, διακοσμητικών ή άλλων στοιχείων ακινήτου επίσης μνημείου, εφόσον έχει εκδοθεί σχετική εγκριτική απόφαση, ή η εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς υπαίτια καθυστέ­ρηση και χωρίς άλλη διατύπωση, εάν παρίσταται επεί­γουσα ανάγκη (άρθρο 42 του ν. 3028/2002).
 2. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προ­στασίας ετοιμόρροπων μνημείων (άρθρα 40 παρ. 2, 41 παρ. 3, 43 παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 3. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την τήρηση των διαδικασιών και η σχετική έγκριση για την εξαγωγή νε­ότερων αντικειμένων, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική άδεια εκτός περιπτώσεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 3028/2002.
 4. Η κατάρτιση του ανά τριετία πορίσματος επιθεώρη­σης για την κατάσταση κάθε ακίνητου μνημείου (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002), από κοινού με τους Προϊστά­μενους των Τμημάτων Προϊστορικών και Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών.
 5. Όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη συ­ντήρηση κινητών μνημείων, που ευρίσκονται στην κατο­χή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του ν. 3028/2002).
 6. Εισηγήσεις για άδειες δειγματοληψίας, σε συνεργα­σία με το αρμόδιο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων.
 7. Την εισήγηση για την έγκριση ή μη μελετών συντή­ρησης μνημείων αρμοδιότητας του.
 8. Την εισήγηση για την ένταξη δράσεων σχετικών με τη συντήρηση, στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 1. Απλά διαβιβαστικά έγγραφα αιτημάτων και υπηρε­σιακών μεταβολών των υπαλλήλων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Αποφάσεις κατατάξεως του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
 3. Υποβολή των κατά περίπτωση απαραίτητων σύμφω­να με την κείμενη νομοθεσία δηλώσεων που αφορούν στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προς ασφαλιστικούς φορείς, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.
 4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρ­χαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Νομισματικού Μου­σείου

Να εισηγείται και να εκτελεί σε συνεργασία με τις αρμό­διες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., συντήρηση των ψηφιδω­τών, των τοιχογραφιών, του ξύλου και του μαρμάρινου διακόσμου του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Νομισματική Συλλογή.

ΣΤ. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Ειδικών Πε­ριφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Π.Κ. Όσον αφορά στις ειδικές εξουσιοδοτήσεις στους Προϊσταμένους Τμημά­των των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αυτές εφαρμόζονται αναλόγως με αυτές των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Ζ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Συλλογών των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών

 1. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι τα αγαθά που προορί­ζονται προς εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι μνημεία (άρθρο 34 του ν. 3028/2002).
 2. Η χορήγηση αδείας για την παραγωγή, αναπαρα­γωγή και διάδοση στο κοινό για άμεσο ή έμμεσο οι­κονομικό ή εμπορικό σκοπό, εκμαγείων, αντιγράφων ή απεικονίσεων μνημείων, που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, είτε κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 3028/2002).
 3. Η χορήγηση άδειας για τη φωτογράφηση, τη μελέτη, τη σχεδίαση, ή τη δημοσίευση δημοσιευμένων κινητών αρχαίων.

Η. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Συντήρησης, Χημι­κών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας των Ειδι­κών Περιφερειακών Υπηρεσιών Εισηγήσεις για άδειες δειγματοληψίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Συλλογών.

Θ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της Εφορείας Παλαιοανθρωπο- λογίας-Σπηλαιολογίας, του Νομισματικού Μουσείου, του Επιγραφικού Μουσείου, του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοί­βος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

 1. Απλά διαβιβαστικά έγγραφα αιτημάτων και υπηρε­σιακών μεταβολών των υπαλλήλων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Η χορήγηση άδειας ελεύθερης επίσκεψης σε μου­σεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όσους έχουν το προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/591722/12422/19 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3976 Β/31-10-2019).
 3. Αποφάσεις κατατάξεως του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
 4. Υποβολή των κατά περίπτωση απαραίτητων σύμφω­να με την κείμενη νομοθεσία δηλώσεων που αφορούν στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προς ασφαλιστικούς φορείς, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 4

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 50 και της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002) και κατά λόγο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

 1. Η χορήγηση άδειας για:

α) την εγκατάσταση ή τη λειτουργία βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης,

β) την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκα­ταστάσεων,

γ) την επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας,

δ) την οικοδομική δραστηριότητα μέχρι 400 τ.μ. συνο­λικής δόμησης και μέχρι τριών ορόφων πλέον του ισο­γείου, πλησίον νεότερου μνημείου ή εντός ιστορικού τόπου αρμοδιότητάς τους, εφόσον κριθεί ότι οι ανωτέρω εγκαταστάσεις κ.λπ., δεν επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του μνημείου, του χώρου ή του τόπου (άρθρα 10, 12 παρ. 4, και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

 1. Η χορήγηση άδειας για: α) εκμετάλλευση λατομεί­ου και πορισμό οικοδομικών υλικών εντός λατομικών περιοχών και για τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών (άρθρο 10, παρ. 2 του ν. 3028/2002), β) για εκμετάλλευση λατομείου ή μεταλλείου και πορισμό οικοδομικών υλι­κών, όταν η απόσταση από μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιόμετρα (άρθρα 10, παρ. 2 και 12, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3028/2002).
 2. Η χορήγηση άδειας σε ενεργούς οικισμούς ή τμή­ματά τους που αποτελούν ιστορικούς τόπους, καθώς και σε μη ενεργούς οικισμούς ή τμήματά τους, που βρίσκο­νται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφι­σταμένων ενεργών οικισμών και αποτελούν ιστορικούς τόπους, για

α) την ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λειτουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού,

β) την αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφό­σον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή,

γ) την κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3028/2002,

δ) την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους και τους κοι­νόχρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού, ως αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου,

ε) τη χρήση κτίσματος ή των ελεύθερων χώρων του, εφόσον εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους (άρθρο 14 παρ. 1 και 2 και άρθρο 16 του ν. 3028/2002).

 1. Η έγκριση κάθε εργασίας, επέμβασης ή αλλαγής χρήσης σε ακίνητα μνημεία (άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3028/2002).
 2. Η διακοπή εργασιών που εκτελούνται σε ακίνητο μνημείο ή στο περιβάλλον του, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 και παρ. 14γ άρθρο 73 του αυτού νόμου.
 3. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησης ή στε­ρέωσης και εν γένει προστασίας ετοιμόρροπου ακινήτου μνημείου και η δυνατότητα καταλογισμού του συνόλου ή μέρους της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπόχρε­ων σε περίπτωση αδράνειας ή καθυστέρησης αυτών να προβούν στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, καθώς και στην περίπτωση που αυτές κρίνονται ανεπαρκείς (άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 4. α) Η εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ακινήτων μνημείων, ιδιαι­τέρως σε περιπτώσεις ετοιμορροπίας (άρθρο 40, παρ. 2 και άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 3028/2002).

β) Η εκτέλεση εργασιών μεταφοράς ή μετακίνησης ακινήτου μνημείου ή απόσπασης γλυπτικών, ζωγρα­φικών, ψηφιδωτών, διακοσμητικών ή άλλων στοιχείων ακινήτου επίσης μνημείου, εφόσον έχει εκδοθεί σχε­τική εγκριτική απόφαση, ή η εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη

διατύπωση, εάν παρίσταται επείγουσα ανάγκη (άρθρο 42 του ν. 3028/2002).

γ) Η εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων (άρθρα 40 παρ. 2, 41 παρ. 3, 43 παρ. 2 του ν. 3028/2002).

δ) Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το Κ.Α.Σ. ή το Κ.Σ.Ν.Μ. πρόγραμμα δράσης των Υπηρεσιών (άρθρα 37, 40, παρ. 1 και 43, παρ. 1 του ν. 3028/2002,) σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και π.δ. 263/1987.

 1. Η έκδοση σημάτων και πρωτοκόλλων, με τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων, από τις οποίες απορρέουν έννομες συνέπειες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002.
 2. Η εισαγωγή προς τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων θεμάτων, για τα οποία είναι αρμόδια η Υπηρεσία τους, και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. θεμάτων, για τα οποία είναι αρμόδιο να γνω- μοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κε­ντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων και το Συμβούλιο Μουσείων (άρθρα 49, παρ. 2 και 50, παρ. 5 και 51 του ν. 3028/2002).
 3. Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκτός έδρας του υφιστά­μενου προσωπικού της Διευθύνσεως εντός των γεωγρα­φικών ορίων της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους (π.δ. 4/2018)
 4. H σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης για το χαρα­κτηρισμό νεότερων ακινήτων μνημείων (άρθρο 6 του ν. 3028/2002).
 5. H σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης για το χαρακτη­ρισμό ιστορικών τόπων μεταγενεστέρων του 1830 (άρ­θρο 16 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του ν. 3028/2002).
 6. H σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης για το χαρα­κτηρισμό νεότερων κινητών μνημείων (άρθρο 20 του ν. 3028/2002).
 7. Όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τις διατά­ξεις του άρθρου 22 σχετικά με την κατάσχεση (αναγκα­στική ή συντηρητική) μεταγενέστερων του 1830 κινητών μνημείων (άρθρο 22 του ν. 3028/2002).
 8. Η διαχείριση των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης, ως Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με το π.δ. 263/1987, τον ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α7228) και το π.δ. 4/2018 και το ν. 4412/2016.
 9. H χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου ή έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε περιοχές που δεν υπάρχουν μνημεία και δεν απαιτείται γνώμη Συμβουλίου.
 10. Η χορήγηση άδειας αιτημάτων παραχώρησης ιστο­ρικών τόπων αρμοδιότητάς τους και νεότερων μνημείων σε φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, αλλά και ιδιωτών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που συνάδουν με τον χαρακτήρα των μνημείων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3028/2002.
 11. Η χορήγηση αδείας φωτογραφήσεως, κινηματο- γραφήσεως και βιντεοσκοπήσεως σε μεμονωμένα νεό­τερα μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία ή συλλο­γές του Δημοσίου αρμοδιότητάς τους, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (άρθρο 46 του ν. 3028/2002).
 12. Η χορήγηση άδειας για την προσωρινή παραχώ­ρηση χρήσης νεότερων μνημείων, ιστορικών τόπων και μουσείων του Δημοσίου, αρμοδιότητάς τους, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώ­σεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 3028/2002 και στην με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠ- ΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/26-09- 2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2018).
 13. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγ­ματεύσεων, συμβάσεις και σχετικές πράξεις, όταν προκα- λείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απευθείας ανα­θέσεις επιτρέπονται, εφόσον δεν παραβιάζουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 14. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκη­ρύξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών) καθώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 263/1987, όπως συμπληρώθηκε από το ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α7228).
 15. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν στην προκή­ρυξη θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σε κάθε σχετική με αυτή απόφαση ή πρά­ξη, καθώς και στη λύση της σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 16. Η χορήγηση άδειας σε ειδικούς επιστήμονες για την πρόσβαση σε νεότερα ακίνητα μνημεία ή σε νεότερα κι­νητά μνημεία αρμοδιότητάς τους, που ευρίσκονται σε δη­μόσια μουσεία, συλλογές, ή αποθήκες, ή στην κατοχή ιδι­ωτών ή νομικών προσώπων, με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη, τη σχεδίαση, ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις (άρθρα 11 παρ. 3, 29 παρ. 1 και 46 παρ. 3 του ν. 3028/2002).
 17. α) Η γνωμοδότηση, με την έκδοση σχετικής διοικη­τικής πράξης, περί πρόκλησης ή μη, άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό ή στο νεότερο μνημείο, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων αα) 116 παρ. 9α του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυ­θαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1,2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου και των πολεο- δομικών παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου σε ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον νεότερων μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση ή πολεοδομική παράβαση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ., και ββ) 117 παρ. 10 του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε κτίρια με διπλό χαρακτηρισμό τόσο ως διατηρητέα όσο και ως νεότερα μνημεία, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ.

β) Η έγκριση ή μη και η επιβολή όρων και περιορι­σμών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, κατά την υπαγωγή στις διατά­ξεις των άρθρων αα) 116 παρ. 9β του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων

κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε ιστο­ρικούς τόπους και στο περιβάλλον νεότερων μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. και ββ) 117 παρ. 9 του ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε νε­ότερα μνημεία, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ.

 1. Εισήγηση για τη συγκρότηση διεπιστημονικής ομά­δας με σκοπό τη σύνταξη του πορίσματος επιθεώρησης για την κατάσταση κάθε νεώτερου ακίνητου μνημείου αρμοδιότητάς τους (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002).

Άρθρο 5

Μεταβίβαση γενικών αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

 1. Απαντήσεις σε πολίτες ή φορείς για θέματα αρμο­διότητας του οικείου Τμήματος.
 2. Εγκρίσεις για τη θέση εγγράφων αρμοδιότητάς τους στο Αρχείο, χορηγήσεις αντιγράφων των εγγράφων αυ­τών, γνωστοποιήσεις διοικητικών εγγράφων κατά το άρ­θρο 5 του ν. 2690/1999 και τις διατάξεις του ν. 4305/2014, όπως ισχύουν.
 3. Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και γενικά όλα τα διαδικαστικά έγγραφα της αρμοδιότητάς τους.
 4. Προγραμματισμός και εισήγηση για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων του οικείου Τμήματος.
 5. Προγραμματισμός και εισήγηση για τις άδειες επιδη­μίας των ΠΕ δικαιούχων υπαλλήλων του οικείου Τμήματος.
 6. Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση έργων δι’ αυτεπιστασίας από τη Διεύθυνση στην οποία υπάγονται.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση ειδικών αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ, ως εξής:

Α. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νε- ωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών

 1. Η κατάρτιση του ανά τριετία πορίσματος επιθεώ­ρησης για την κατάσταση κάθε ακίνητου νεότερου μνη­μείου (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002) σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης σε ό,τι αφορά τον διάκοσμο.
 2. Η επιβολή στον ιδιοκτήτη ακινήτου της υποχρέωσης να επιτρέψει την υπό όρους επίσκεψη νεότερου μνημεί­ου που διατηρείται εντός της ιδιοκτησίας του, καθώς και τη φωτογράφηση και μελέτη αυτού (άρθρο 9, παρ. 3 και άρθρο 11 του ν. 3028/2002).
 3. Οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη φύλαξη και τη συντήρηση κινητών μνημείων, που ευρίσκονται στην κατοχή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του ν. 3028/2002).
 4. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά σε αναζή­τηση στοιχείων τεκμηρίωσης των μνημείων.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρ­γων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστι­κών Κτιρίων

 1. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά σε αναζή­τηση στοιχείων τεκμηρίωσης, παθολογίας και κατάστα­σης διατήρησης των μνημείων.
 2. Η χορήγηση στατιστικών στοιχείων για διεθνή κεί­μενα αρμοδιότητας Τμήματος.
 3. Η εισήγηση για την εκπόνηση μελετών αρμοδιότη­τας του Τμήματος και ένταξη στο Πρόγραμμα Δράσης της Υπηρεσίας.
 4. Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, συντήρησης, διαμόρ­φωσης χώρων, των προϊστορικών, κλασικών και ελλη­νιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, των νεότερων εκκλησιαστικών μνημείων, των νεότερων και σύγχρονων μνημείων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις κεντρικές Υπη­ρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. Επίσης, την τεχνική υποστήριξη των αρχαιολογικών έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων.
 5. Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου για την επέ­κταση, διαρρύθμιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφω­ση μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτιρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Κεντρικές Υπη­ρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Νεό­τερων Μνημείων και Έργων Τέχνης

 1. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την εκτέλεση εργα­σιών συντήρησης, για τη μεταφορά ή μετακίνηση ακινή­του μνημείου ή την απόσπαση γλυπτικών, ζωγραφικών, ψηφιδωτών, διακοσμητικών ή άλλων στοιχείων ακινήτου επίσης μνημείου, εφόσον έχει εκδοθεί σχετική εγκριτική απόφαση, ή η εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς υπαί­τια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση, εάν παρί- σταται επείγουσα ανάγκη (άρθρο 42 του ν. 3028/2002).
 2. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προ­στασίας ετοιμόρροπων μνημείων (άρθρα 40 παρ. 2, 41 παρ. 3, 43 παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 3. Η υπηρεσιακή αλληλογραφία για την τήρηση των διαδικασιών και η σχετική έγκριση για την εξαγωγή νε­ότερων αντικειμένων, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική άδεια εκτός περιπτώσεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 3028/2002.
 4. Η κατάρτιση του ανά τριετία πορίσματος επιθεώρη­σης για την κατάσταση ακίνητου νεότερου μνημείου σε ό,τι αφορά τον διάκοσμο, σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτι­στικών Αγαθών και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3028/2002).
 5. Όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη συ­ντήρηση κινητών μνημείων, που ευρίσκονται στην κατο­χή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του ν. 3028/2002).
 6. Εισηγήσεις για άδειες δειγματοληψίας σε συνεργα­σία με το συναρμόδιο ανά περίπτωση Τμήμα της Υπη­ρεσίας.
 7. Η εισήγηση για την έγκριση ή μη μελετών συντήρη­σης μνημείων αρμοδιότητάς του.
 8. Η εισήγηση για την ένταξη δράσεων σχετικών με τη συντήρηση, στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου Προ­γράμματος Δράσης.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 1. Απλά διαβιβαστικά έγγραφα αιτημάτων και υπηρε­σιακών μεταβολών των υπαλλήλων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Αποφάσεις κατατάξεως του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
 3. Υποβολή των κατά περίπτωση απαραίτητων σύμφω­να με την κείμενη νομοθεσία δηλώσεων που αφορούν στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προς ασφαλιστικούς φορείς, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.
 4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

 1. Όπου γνωμοδοτούν για τα ανωτέρω θέματα το Κε­ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων και το Συμβούλιο Μουσείων, η αρ­μοδιότητα εκδόσεως των σχετικών διοικητικών πράξεων παραμένει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας, απουσίας ή κωλύματος εκτέλεσης μιας πράξης από τον προϊστάμε­νο οργανικής μονάδας, αυτή εκτελείται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 3. Στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων των παραπάνω περιπτώσεων, ορίζονται ως αποφαινόμενα όργανα οι προϊστάμενοι των περιφερειακών και ειδικών περιφε­ρειακών υπηρεσιών.
 4. Η αρμοδιότητα έγκρισης των έργων που εκτελού- νται με αυτεπιστασία παραμένει στον Υπουργό Πολιτι­σμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

 1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρού­σας απόφασης καταργείται κάθε αντίθετη προγενέστερη ρύθμιση, που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
 2. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας