ΦΕΚ: οι 136 περιοχές, που ξεκινά ο πολεοδομικός σχεδιασμός

Με αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούνιο του 2025 θα προκηρυχθούν άμεσα, μέσω του TΕΕ που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή  η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οι μελέτες 128  Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και οι 8  Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ),…