Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από τις 15 Ιουλίου 2018  ενεργοποιείται κανονικά η ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο. Οι μηχανικοί, που συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα... Ακίνητα: Με κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής στο Κτηματολόγιο οι εμπράγματες συναλλαγές – Μόνον ψηφιακά τα τοπογραφικά από τις 15 Ιουλίου 

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από τις 15 Ιουλίου 2018  ενεργοποιείται κανονικά η ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο. Οι μηχανικοί, που συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών υποχρεωτικά πλέον θα τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΕΕ και της εταιρίας του κτηματολογίου «Εθνικό Κτηματολόγιο».

Για την εισαγωγή τού συντάκτη μηχανικού στη διαδικτυακή εφαρμογή απαιτείται η χρήση του λογαριασμού του στο ΤΕΕ για την πιστοποίησή του και να διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό.

Εμπράγματες συναλλαγές

Παράλληλα όλοι οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με τις εμπράγματες συναλλαγές (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές), θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την υπηρεσία.

Για να αναζητηθεί ένα διάγραμμα, δεν θα απαιτείται πλέον η αναλογική επισύναψη τοπογραφικών διαγραμμάτων στις πράξεις αλλά  θα αρκεί μόνο η αναφορά του κωδικού ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει με ασφάλεια υποβάλει ο συντάκτης μηχανικός στη βάση του Κτηματολογίου.

Επιπλέον, η νέα αυτή υπηρεσία στοχεύει να συμβάλλει και στην κτηματογράφηση καθώς, ο εντοπισμός του δηλούμενου ακινήτου κατά τη φάση της υποβολής δήλωσης θα μπορεί να γίνεται από εδώ και στο εξής μόνο  με την  αναφορά στον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος, χωρίς να απαιτείται ο πολίτης να προσκομίσει αντίγραφό του.

Με την έναρξη της υπηρεσίας για τη διαδικτυακή  υποβολή των διαγραμμάτων, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία του Κτηματολογίου, η οποία σε συνδυασμό με τη επικείμενη ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαιογραφικών και των λοιπών εγγραπτέων πράξεων, θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επαγγελματιών  και των πολιτών, χωρίς να απαιτείται πλέον η μετάβαση στα Κτηματολογικά Γραφεία».

Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 2017 η εταιρία του Κτημαυολόγιου,  σε συνεργασία με το ΤΕΕ, έθεσαν  σε πιλοτική λειτουργία, τη διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (με  ημερομηνία 14 Ιουνίου 2018 τεύχος 2216Β) καθιερώνεται σε πλήρη εφαρμογή μετά από ένα μήνα, η ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο.

Τι λέει η απόφαση του ΥΠΕΝ

Το πλήρες κείμενος της απόφασης,  με τίτλο: «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

«Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προ­ϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των δια­γραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτη­ματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4409/ 2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργα­σίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, εν­σωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1, και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ­λες διατάξεις» (Α’ 5).

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).

Το αριθμ. 5/4/27.2.2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ­ΤΟΛΟΓΙΟ».

Την αριθμ. 27439/174/2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την προκα- λούμενη δαπάνη για τις διατάξεις της παρούσης.

Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι­κού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 50.000,00 ευρώ περίπου στον προϋπολογισμό του Εθνικού Κτηματολογίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τρόπος Ηλεκτρονικής Υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή, κατά την έννοια του άρ­θρου 40 του ν. 4409/2016, των διαγραμμάτων, τοπο­γραφικών και γεωμετρικών μεταβολών (στο εξής «δια­γράμματα»), διενεργείται στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώ­που Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελλη­νικό Κτηματολόγιο» (στο εξής «Φορέας»), που συστή- θηκε και υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στη θέση της καταργηθείσας εταιρίας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018. Η ηλεκτρονική υποβολή επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

Για την εισαγωγή του συντάκτη Μηχανικού στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμ­μάτων του Φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήση (στο εξής «Χρήστης Μηχα­νικός») που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιη­τικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμ­μένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παρο­χών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αφορά στην ταυτοποίηση του Χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Επιμελητήριο.

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων από τους συντάκτες Μηχανικούς στη βάση δεδομένων του Φορέα διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πλη­ροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων – απαι­τήσεων: α) της εμπιστευτικότητας, β) της ακεραιότητας και γ) της ελεγχόμενης και προσωποποιημένης προσβα- σιμότητας σε εγγεγραμμένους χρήστες.

Ο Φορέας προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέρ­γειες για την εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασί­ας ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονι­κής Υποβολής Διαγραμμάτων» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμ­μάτων» που συντάσσει και τηρεί για τον ίδιο σκοπό και μεριμνά για την εξασφάλιση της κατάλληλης πληροφο­ριακής υποδομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποτε- λέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η δια­χείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον σκοπό του Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρ- τήσει στην ιστοσελίδα του το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων» της παρ. 2.

Άρθρο 3 Διαδικασία

Ο Χρήστης Μηχανικός κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1, συνδέεται διαδικτυακά με την ηλεκτρο­νική εφαρμογή του Φορέα, καταχωρεί τα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προς υποβολή διάγραμμα και υποβάλλει τα ψηφιακά αρχεία.

Τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στο σύστημα από το Χρήστη Μηχανικό διαγράμματα, είναι εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 και τα ψηφιακά αρχεία τους αναγνωρίζονται και εισάγονται μόνο σε μορφή διανυσματικού τύπου (.dxf) και εικόνας (.pdf) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Τεύχος Τε­χνικών Προδιαγραφών της παρ. 2 του άρθρου 2.

Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Δι­αγράμματος (ΚΗΔ) και εκδίδεται «Αποδεικτικό Υποβο­λής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», που, κατ’ ελάχιστον, περιέχει: α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και την ημερομηνία υποβολής, β) την απεικόνιση του διαγράμματος, γ) τα στοιχεία θέσης του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του διαγράμματος (το είδος, ήτοι τοπο­γραφικό ή γεωμετρικών μεταβολών, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης) και ε) τα στοιχεία του συντάκτη Μηχανικού.

Μόνο κάθε υποβαλλόμενο σύμφωνα με την πα­ράγραφο 1 διάγραμμα συνιστά νόμιμα υποβληθέν ψη­φιακό διάγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 που, μετά την υποβολή του, τηρείται στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του Φορέα. Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύ­νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό της παρ. 3.

Μετά την επιτυχή υποβολή του διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού, ο Χρήστης Μηχανικός δεν επιτρέπεται να επέμβει καθοιονδήποτε τρόπο στα καταχωρηθέντα στοιχεία και στα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία και δια­τηρεί πάγιο δικαίωμα θέασης όλων των διαγραμμάτων που ο ίδιος με την ιδιότητα του Χρήστη κατά της έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 έχει υποβάλει.

Αντίτυπα από το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρο­νικού Διαγράμματος» εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα μέσω του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος που αναγράφεται στο Αποδεικτικό Υπο­βολής της παρ. 3.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016

Η ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως. Το ίδιο ισχύει και για την άσκηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων, όταν πρόκειται για εγγραπτέες πράξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Απριλίου 2018.  Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»