Η Εταιρία του Κτηματολογίου ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας... Νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και εγχειρίδιο για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και τα υποθηκοφυλακεία

Η Εταιρία του Κτηματολογίου ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ενεργοποιείται στις 16/7/2018 η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του N.4409/16 για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Ο Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», για την υποστήριξη των χρηστών μηχανικών στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, έχει αναρτήσει τα εξής:

  1. Το νέο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων και αρχείο dxf ως υπόδειγμα για τη διαστρωμάτωση της πληροφορίας των προς υποβολή ψηφιακών διαγραμμάτων.  Αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων που προσαρτώνται στις πράξεις που υποβάλλονται στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρησης πράξεων και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και
  2. Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων.Αφορά στις οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής  στην οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες μηχανικοί μέσα από τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων είναι υποχρεωτική και η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/Β/14-6-2018 όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 40 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α΄/28.7.2016).

Σχετική ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) σημειώνοντας ότι το  έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).»

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Ειδικότερα σημειώνεται ότι στο νέο τεύχος, περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των ψηφιακών αρχείων των διαγραμμάτων για να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους μηχανικούς μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου σε ψηφιακή βάση δεδομένων που τηρείται σε αυτήν.

Οι τεχνικές προδιαγραφές εκδίδονται από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και δύναται να τροποποιούνται. Ευθύνη του χρήστη είναι να ακολουθεί την τελευταία έκδοση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα. Η εφαρμογή των προδιαγραφών είναι υποχρεωτική για όλα τα διαγράμματα που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου και κάθε παρέκκλιση από αυτές απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα.

Το Τεύχος διαμορφώθηκε με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία του λειτουργούντος Κτηματολογίου, τη δομή και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κτηματολογίου, των διαδικασιών και των κανόνων σύνταξης και ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου και του θεσμικού πλαισίου, όπως ισχύει.

Για κάθε διάγραμμα που υποβάλλεται, εκδίδεται από την διαδικτυακή εφαρμογή του Ελληνικού Κτηματολογίου το απαιτούμενο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 , «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός Κωδικός αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ).

Εγχειρίδιο υποβολής διαγραμμάτων

 

Στο εγχειρίδιο υποβολής διαγραμμάτων σημειώνεται ότι  στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» λειτουργεί ψηφιακός Υποδοχέας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία των διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το συντάκτη τους μέσω της παρούσας εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, διαγράμματα που μπορούν να υποβάλλονται είναι τα εξής:

  1. Τοπογραφικά διαγράμματα που προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οποία συντάσσονται για όλη τη χώρα, μετά από την ημερομηνία ισχύος της υποχρεωτικής υποβολής τους στον Υποδοχέα
  1. Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών που συντάσσονται στις περιοχές εντός Λειτουργούντος Κτηματολογίου για να συνυποβληθούν σε αιτήσεις καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων ή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογίου, μετά από την ημερομηνία ισχύος της υποχρεωτικής υποβολής τους στον Υποδοχέα
  1. Τοπογραφικά διαγράμματα που δεν είναι υποχρεωτικά προσαρτώμενα σε εγγραπτέες πράξεις βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, αλλά συντάσσονται με βούληση του συντάκτη τους και για λόγους ηλεκτρονικής διακίνησης υποβάλλονται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις–προδιαγραφές και περιορισμούς που ισχύουν για τα υποχρεωτικά προσαρτώμενα.

Στο  εγχειρίδιο χρηστών περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί και παρέχεται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω διαγραμμάτων. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής και οι λειτουργίες που παρέχονται από το σύστημα όπως η διαδικασία υποβολής διαγράμματος, η αναζήτηση διαγραμμάτων (υποβληθέντων ή σε επεξεργασία) με διάφορα κριτήρια αναζήτησης, η πρόσβαση σε αρχεία βοήθειας, συχνών ερωτήσεων κλπ.