Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σημαντικές αλλαγές για τις νομιμοποιήσεις και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, όπως επίσης για την πολεοδόμηση εκτάσεων, τις χωροθετήσεις κοιμητηρίων και τις κατασκευές σε... Αυθαίρετα: Τι αλλάζει για υπαγωγές και κατεδαφίσεις – Οι τελικές ρυθμίσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σημαντικές αλλαγές για τις νομιμοποιήσεις και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, όπως επίσης για την πολεοδόμηση εκτάσεων, τις χωροθετήσεις κοιμητηρίων και τις κατασκευές σε οικισμούς ψηφίστηκαν στη Βουλή.

Οι τελικές πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή και πλέον γίνεται νόμος του κράτους.

Οι βασικές ρυθμίσεις  

Οι βασικές νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:

 • Ακίνητα του δημοσίου πολεοδομούνται με δυνατότητα η εισφορά σε χρήμα να μετατραπεί σε εισφορά σε γη.
 • Μείωση της απόστασης κοιμητηρίων έως  50 μέτρα από σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία.
 • Νέοι κανόνες εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης για διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς.
 • Κατασκευές που μπορούν να γίνουν και στους νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
 • Υπαγωγή στις διατάξεις του νέου νόμου αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής.
 • Προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων, τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί ή στα οποία ελλείπουν οι προσωρινές οριογραμμές.
 • Παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017 (έως 9/11/2019).
 • Με τη λήξη του νόμου 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε ένα χρόνο (9/11/2019), όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζεται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί) εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής έως την 8/11/2019.
 • Διευκολύνεται η διαδικασία κατεδάφισης, καθώς συχνά παρατηρούνταν διαφοροποιήσεις στις κατασκευές που έχουν περιληφθεί στις αποφάσεις κατεδάφισης και υποχρέωναν τη διοίκηση σε αναστολή της κατεδάφισης λόγω επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου.

Οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις

Οι  τελικές πολεοδομικές και χωροταξικές  ρυθμίσεις, όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή έχουν ως εξής:

Κεφάλαιο Β’

Τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 59

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (Α’ 33)

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για ακίνητα τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ανώνυμη εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο ή σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται και μετά την παρέλευση της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της οικείας πράξης εφαρμογής. Η μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και εφόσον η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτελώς ως κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος.»

Άρθρο 60

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (Α’ 124)

 1. Η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δύναται να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων όπως ορίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (Α΄ 284) έως πενήντα (50) μέτρα από σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία, εφόσον από μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4315/2014 (Α’ 269) και υδρογεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι η μείωση αυτή δεν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιπλέον δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος. Προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου και να αποδεικνύεται από την υδρογεωτεχνική μελέτη του προηγούμενου εδαφίου ότι δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπογείου υδροφόρου στρώματος.

Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του π.δ. 1128/1980, εφαρμόζονται εφόσον αποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική μελέτη ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.»

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (Α’ 284) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.»

Άρθρο 61

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α΄249)

 1. α) Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 και στις περιπτ. β’ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4030//2011 μετά τις λέξεις «μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχο μητρώο του Τ.Ε.Ε.».

β) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, όπως αυτές τροποποιούνται με την περίπτ. α’ της παρούσας ισχύουν αναδρομικά από το χρόνο εγγραφής κάθε μηχανικού στο μητρώο.

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

 1. α) Η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α΄159) και είχε αντικατασταθεί με την παρ. Ε του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου,»

β) Η περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,»γ) Η περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφόσον ο ελεγκτής δόμησης:».

Άρθρο 62

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α’ 79)

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 προστίθεται περίπτ. ιε’ και οι περιπτ. ιε’ και ιστ’ αναριθμούνται σε ιστ’ και ιζ’ ως εξής:

«ιε) η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ποιες κατασκευές μπορούν να γίνουν σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και με ποιους όρους και διαδικασίες έκδοσης σχετικής άδειας δόμησης. Πλην όμως, δεν προβλέπεται να εφαρμόζεται σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους οικισμούς αυτούς και ευνοεί τη δημιουργία αυθαίρετων και ακαλαίσθητων κατασκευών που προσβάλλουν το περιβάλλον και προκαλούν δυσλειτουργίες στους οικισμούς.

Είναι απαραίτητη η επέκταση της παραπάνω ρύθμισης και στους νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμμένο ρυμοτομικό σχέδιο με την τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4067/12, ώστε το πεδίο εφαρμογής αυτού να καταλαμβάνει και νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Άρθρο 63

Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174)

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο 64

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α’ 94)

 1. Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 προστίθεται παρ. 3β’ ως εξής:

«3β. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους δεν συνεπάγεται απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέματος. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός των οριογραμμών ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.»

 1. Η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης επί ακινήτων α) εντός των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων νομαρχών βάσει των διατάξεων του από 24-4-1985 π. δ. (Δ΄ 181), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, β) εντός των ορίων οικισμών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από κατολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25) και γ) εντός των ορίων οικισμών οι οποίοι έχουν κριθεί ως μεταφερόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/1965 (Α’ 83), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

αα. Μετά από αίτηση του αρμόδιου δήμου, εγκρίνεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στη 16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές» (Β’ 723) για το σύνολο της πληγείσας και επαπειλούμενης περιοχής, προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα αυτής τα οποία είναι κατάλληλα για δόμηση ή κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση.

ββ. Σε περίπτωση που, από τη μελέτη της προηγούμενης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση, απαιτείται επιπλέον η σύνταξη γεωτεχνικής έρευνας και γεωτεχνικής οριστικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται ομοίως με τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.

γγ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ, ή αδειών επισκευής από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στο σύνολο ή σε τμήματα του οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, μετά από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»

 1. Η παρ. 4.2 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 καταργείται.

Άρθρο 65

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτ. γ’ ως εξής:

«γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.»

 1. Το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτ. α’ έως η’, ιθ’, λ’, λδ’ και λε’ δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.»

 1. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Συστήνεται επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς το σκοπό του εντοπισμού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των μελών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.»

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 προστίθεται περίπτ. στ) ως εξής:

«στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις»

 1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.»

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 προστίθενται περιπτ. ιθ) και κ) ως εξής:

«ιθ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,κ) διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 40 προστίθεται περίπτ. ια) ως εξής:

«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.».

 1. Στο τέλος της περίπτ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 89 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής, εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήματος Α του παρόντος.

Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραμμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές οριογραμμές αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:

α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως), οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης.

β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.

γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πενήντα (50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.»

 1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε με την περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «8.11.2019».

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου:

Για τα κτίσματα που εντοπίζονται είτε από το τοπικό παρατηρητήριο είτε από αστυνομικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, καθώς και για τα αυθαίρετα κτίσματα που εντοπίζονται μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 102, συντάσσεται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στο φερόμενο ως ιδιοκτήτη.»

 1. α) Η περίπτ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 114, αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) των Ο.Τ.Α..»

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 114 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 125, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 12, τα αρμόδια κατά περίπτωση Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) του άρθρου 13, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιλαμβάνονται της διαδικασίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 117.»

Άρθρο 66

Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων

 1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α’ 149), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), διαπιστωθεί ότι οι κατασκευές που περιγράφονται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν διαφοροποιηθεί ως προς:

α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδομής της κατασκευής, αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της υποκείμενης κατασκευής ταυτίζεται με αυτή του πρωτοκόλλου,

β) οριζόντιες ή καθ’ ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατασκευή που έχει συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, μολονότι αυτές δεν καταγράφονται σε αυτό,

γ) τη θέση ελαφρών κατασκευών, σε σχέση με τη θέση αποτύπωσής τους στο πρωτόκολλο, αλλά ευρίσκονται εντός του χώρου αιγιαλού-παραλίας, δάσους και δασικών εκτάσεων,

δ) τη μετατροπή των χώρων που καταλαμβάνουν από ανοικτούς σε κλειστούς, τη χρήση τους και τα υλικά κατασκευής τους,

αυτές θεωρούνται μέρος του υπό εκτέλεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και κατεδαφίζονται με την ήδη εκδοθείσα απόφαση κατεδάφισης, χωρίς να είναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

 1. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο.
 2. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4559/2018 και του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α’ 149), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επιθεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

NEWSLETTER